PORUCHY jejich hledání a odstraňování

 

Soustava elektrického zařízení ve vozidle je organickým celkem, jehož části na sebe více či méně navazují. Často se porucha jednoho zařízení projeví v činnosti jiného zařízení a někdy tak, že zdánlivě nemá s příčinou nic společného. Snadno zjistitelná porucha je někdy následkem závady méně zřejmá, ale musí se odstranit obě. Některé poruchy odstraníme snadno, ale jsou i poruchy jež vyžadují znalost celé činnosti elektrického zařízení.

Hledání a odstraňováni poruch je zpracováno tak, aby nebylo třeba použít speciálních měřících a diagnostických přístrojů.

Při opravě v elektrické výzbroji vozidla je třeba dodržet několik zásad:

1. Před začátkem jakékoliv demontáže, nebo práce s obnaženým vodičem, kdy může dojít ke zkratu nebo jiskření, je třeba odpojit akumulátor, nejlépe jeho spojení s kostrou /buď přímo u akumulátoru, nebo vypínačem akubaterie/.

2. Při hledání poruchy musíme postupovat soustavně, abychom závadu ještě nezhoršili.

3. Před začátkem opravy vždy uvážíme, zda stačí vlastní zkušenosti a možnosti na tuto práci a jaké by mohly vzniknout následky, kdybychom zásah provedli neodborně.

4. Vždy se snažme zjistit příčinu poruchy a jde-li o druhotnou závadu, je třeba odstranit i původní příčinu.

5. Je třeba pracovat s vhodným nářadím a nikdy nepoužívat násilí, abychom materiál nebo seřízení některých zařízení neporušili.

Poruchy jsou popsány a rozděleny podle obvodů. Je uvedeno, jak se závada projevuje, jak se zjisti místo a příčina závady a jak závadu odstraníme.

OBVOD ZDROJŮ

 

Činnost kontrolní svítilny při správné činnosti soupravy zdrojů:

Při sepnutí spínače zapalování /spínací skřínky/, je-li motor v klidu, musí se kontrolní svítilna rozsvítit na plné napětí; je spojena s akumulátorem spínačem zapalování a s kostrou vozidla přes dynamo, které nemá napětí. Při spouštění svítivost kontrolky poněkud poklesne, protože se napětí v síti zmenší. Při volnoběhu motoru může být svítivost kontrolní svítilny různá, od téměř plného rozsvíceni až po úplné zhasnutí. Záleží na charakteristice dynama, převodu pohonu dynama a nastavení volnoběhu. Při zvětšování rychlosti otáčení motoru má svítilna zhasínat rychlostí, jež je zčásti závislá na zrychlování motoru, protože s rychlostí otáčení se zvyšuje napětí dynama a na kontrolku se přivádí jen rozdíl mezi napětím akumulátoru a dynama. Po zhasnutí musí kontrolní svítilna nabíjení zůstat již v celém vyšším rozsahu rychlosti otáčení motoru zhasnuta. Při zpomalování motoru do volnoběhu se rozsvěcuje kontrolní svítilna rychle, protože než rozepne zpětný spínač v regulátoru, je napětí dynama uměle udržováno napětím akumulátoru a po rozpojení obvodu zpětným spínačem napětí dynama rychle klesne. Rozpojí-li se spínač zapalování při malé rychlosti otáčení motoru, svítící kontrolní svítilna ihned zhasne. Vypneme-li spínač při větší rychlosti otáčení motoru, kdy je svítilna zhasnuta, rozsvítí se a zhasíná s doběhem motoru, protože je napájena z dynama obráceným směrem a spojení s kostrou má přes zapojené denní spotřebiče, např. vždy přes zapalovací obvod.

Při posuzování významu signálu kontrolní svítilnou je třeba vycházet z toho, že v podstatě svítilna jen indikuje určitým způsobem napětí mezi svorkou spínače zapalování, na níž je připojena zapalovací cívka /svorka 15/, a výstupem dynama přivedeným na regulátor /svorka 61 nebo D/.

 

1. PO SEPNUTÍ SPÍNAČE ZAPALOVÁNÍ NESVÍTÍ KONTROLKA NABÍJENÍ

 

A. Zkusit spouštěč, nepracuje-li, zkusit osvětlení, nejde-li ani osvětlení, akumulátor nedává proud; jsou možné následující příčiny:

a/ Znečištěné svorky akumulátoru: Očistit vývody i svorky, upevnit, vyzkoušet, zda je závada odstraněna, a svorky lehce potřít tukem.

b/ Vadné spojení akumulátoru s kostrou: Odpojit kabel u kostry, přesvědčit se, zda není přerušen /nejčastěji u svorky/, vyčistit oko kabelu, šroub i dosedací plochu, dotáhnout šroub, vyzkoušet znovu činnost, pak spoj u kostry potřít lehce tukem.

c/ Vadné vedení mezi akumulátorem, spouštěčem a spínači zapalování a světel: Prohlédnout kabely, nejsou-li viditelné přerušeny nebo uvolněny ve svorkách; není-li místo poruchy zřejmé, zkusit zkoušečkou, kam až jde napětí akumulátoru.

d/ Vadný akumulátor: Velmi zřídka se objeví porucha náhle, zpravidla zhoršování postupuje delší dobu a projevuje se zhoršenou činností, zejména po delším stání. Neočekávané úplné selhání může nastat, jestliže při delším odstavení vozidla nebyl některý spotřebič vypnut a akumulátor se vybil, nebo dojde-li k přerušení obvodu, např. utržením vývodu uvnitř některého článku. Vždy se musí akumulátor ošetřit, opravit a nabít mimo vozidlo. Vadný článek najdeme tak, že zapojíme dálková světla /vzhledem k poruše nesvítí/ a zkoušíme napětí jednotlivých článků. Na vadném článku se objeví součet napětí ostatních článků a zkušební žárovka svítí téměř, jako při plném napětí.

 

B. Jestliže spouštěč nepracuje, avšak světla svítí, zkusíte některý z denních spotřebičů /směrová světla, stírače a pod./ a nepracuje-li, může být:

a/ Závada v přívodu ke spínači zapalování. Musíme prohlédnout vedení mezi svorkou 30 spínače zapalování a spouštěčem /svorka 30/.

b/ Porucha ve spínači zapalování: Spínač se musí vyjmout a vyměnit. Pro nouzové dojetí je možno spojit spolu přívody, které vedou ke svorkám 30 a 15 nebo spojit svorku 15 zapalovací cívky přímo s akumulátorem. Pro spouštění se dotkneme vodičem ze svorky 50 přívodu 30. Pro zastavení motoru kabely rozpojíme.

 

C. Pracuje-li spouštěč a motor se rozbíhá: Spojit při motoru v klidu na zkoušku svorku 61 regulátoru na kostru /bez rozpojení, pomocným vodičem/ a nerozsvítí-li se přitom a při zapnutém zapalování kontrolka nabíjení, může být:

a/ Vadná žárovka v kontrolní svítilně.

b/ Korodovaná, nebo jinak poškozená patice žárovky nebo objímka. Příslušnou část vyčistit.

c/ Přerušené vedení ve větvi spínač zapalování - kontrolní svítilna - svorka 61 regulátoru.

 

D. Při zkoušce podle C se kontrolka rozsvítí:

a/ Porucha ve vedení regulátor /svorka 61/ - dynamo.

b/ Závada v dynamu, přerušen spoj mezi kartáčem a svorkou.

 

2. KONTROLKA NABÍJENÍ PO SEPNUTÍ SPÍNACÍ SKŘÍNKY SVÍTÍ, PŘI ZAPOJENÍ SPOUŠTĚČE VŠAK JEJÍ SVÍTIVOST ZNAČNĚ POKLESNE A SPOUŠTĚČ OTÁČÍ MOTOREM POMALU NEBO VŮBEC NEOTÁČÍ

 

A. Ponechat spouštěcí obvod několik sekund zapojen. Zmenšuje-li se rychle svítivost žárovky nebo zhasne-li, je:

a/ Špatný spoj s velkým proměnlivým úbytkem ve spouštěcím obvodu: Postupovat, jak uvedeno dále v odstavci B.

b/ Vybitý nebo vadný akumulátor: Musí se nabít mimo vozidlo. Ověření, zda jde jen o vybití nebo o vadu akumulátoru, je možno provést před jeho vložením do vozidla zkouškou vnitřního odporu a popř. i kapacity; potřebujeme však k tomu vhodné zařízení. Je-li akumulátor vadný, nastala by stejná závada v krátkém čase znovu.

 

B. Ihned po vypnutí spouštěcího obvodu po zkoušce podle A /nebo lépe pracuje-li se ve dvou, ještě při zapojeném spouštěči/ zkusit dotykem zda se neohřívá nadměrně některá svorka nebo spoj ve společné části obvodu zdrojů s spouštěče /svorky akumulátoru, spojení kostrou, někdy svorka u spouštěče, kabelová oka/. V místě většího místního oteplení:

a/ Špatný styk a velký přechodový odpor ve spoji: Očistit všechny dosedací plochy, spolehlivě spoj upevnit, u akumulátoru a kostry chránit tukem.

 

C . Nedochází-li ke zřejmému místnímu přehříváni ve spojích nebo v kabelech při zkoušce podle B, pravděpodobně je:

a/ Závada ve spouštěči: Spouštěč vyjmout a opravit. Bližší viz. u poruch obvodu spouštěče.

 

3. KONTROLKA NABÍJENÍ PŘI ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI OTÁČENÍ MOTORU NEZHASÍNÁ

 

A. Prohlédnout upevnění a polohu dynama; závada může být:

a/ Dynamo je uvolněno v upevnění a tím je uvolněn řemen pohonu.

b/ Vytahaný řemen se smeká v řemenicích: Dynamo upevnit a řemen napnout tak, aby přitlačí-li se prstem v klidu uprostřed největší volné délky mezi řemenicemi, se prohnul o 10 až 20 mm. Více nenapínat, poškozuje se ložisko dynama a někdy i řemenice.

c/ Přetržený řemen: Vyměnit za nový.

 

B. Prohlédnout upevnění, spojení s kostrou a přívody regulátoru; možné závady:

a/ Je přerušen nebo uvolněn spoj ve svorce mezi buzením dynama a regulátorem /DF/

b/ Regulátor není spojen s kostrou.

 

C. Odpojit kabel ze svorky 61 regulačního spínače a zapnout spínač zapalování. Svití-li kontrolka nabíjení:

a/ Vedení 61 má zkrat na kostru a dynamo se nenabudí. Kabel prohlédnout především v průchodu stěnou karoserie a u svorek kontrolky.

 

D. Na svorky D+ i D- připojit krátce /jen krátkým dotykem/ napětí akumulátoru. /Přivést oba póly akumulátoru - pozor na správnou polaritu/. Je-li činnost nabíjecí soupravy potom správná, byla příčinou závady ztráta remanentního magnetizmu v dynamu a připojením na akumulátor byla odstraněna.

 

E. Odpojit přívody dynama, připojit svorku DF na svorku D+, mezi kostru a svorku D+ připojit zkušební žárovku, spustit motor a opatrně zvětšovat rychlost otáčení /při velké rychlosti otáčení by se mohla žárovka spálit a mohlo by se poškodit i dynamo/. Rozsvítí-li se žárovka, je dynamo pravděpodobně v pořádku a příčinou poruchy může být:

a/ Zkrat na kostru ve vedení mezi dynamem /svorka D+ / a regulátorem /svorka 61/. Nejdříve prohlédnout vedení u svorek.

b/ Vadný regulátor. Může být zkrat na kostru v části spojené se svorkou 61. Regulátor opravit a seřídit nebo vyměnit. Neodborná oprava poškodí jak regulátor, tak i dynamo a akumulátor.

 

F. Nerozsvítí-li se žárovka při zkoušce podle E je:

a/ Vadné dynamo. Musí se vyjmout a opravit.

 

4. KONTROLKA NABÍJENÍ PŘI ZVĚTŠOVÁNÍ RYCHLOSTI OTÁČENÍ MOTORU ZHASÍNÁ, ALE I PŘI VELKÉ RYCHLOSTI OTÁČENÍ SE PŘECHODNĚ ROZSVĚCUJE

 

A. Žárovka se rozsvěcuje při velké rychlosti otáčení motoru a nejčastěji v noci: Zvětšit rychlost otáčení motoru bez zatížení na hodnotu, při níž je kontrolní svítilna již bezpečně zhasnuta, ale znovu se ještě nerozsvěcuje; rozsvítit dálková světla a krátce a rychle přidat plyn. Rozsvítí-li se náhle kontrolka:

a/ Je málo napnutý řemen pohonu dynama, při zatížení a rychlém zvětšení rychlosti otáčení motoru prokluzuje: napnout řemen tak, jak uvedeno pod 3.A.b.

b/ Řemenice dynama je opotřebována tak, že řemen dosedá na dno drážky a prokluzuje i tehdy, je-li správně napnut. Poznáme to podle oleštěného dna drážky řemenice. Řemenice se musí nahradit novou.

 

B. Pomalu zvětšovat rychlost otáčení motoru a jestliže kontrolka nabíjení pomalu zhasíná a pak se pomalu znovu rozsvěcuje, zhasne a zůstane zhasnutá, dokud motor nepřejde do volnoběhu nebo se nezastaví, je:

a/ Vadný regulátor: u zpětného spínače se změnilo nastavení na příliš vysoké napětí. Regulátor opravit.

 

C. Kontrolka nabíjení v provozu se přechodně slabě rozsvěcuje, zpravidla její světlo mění intenzitu:

a/ Jsou uvolněny spoje ve vedení mezi regulátorem /svorky 51 nebo D/ a spínačem zapalování, vznikají velké přechodové úbytky napětí. Vyčistit spoje a dotáhnout.

b/ Závada v regulátoru. Znečištěné kontakty zpětného spínače, úbytky napětí při průchodu proudu.

c/ Uvolněné upevnění regulátoru. Vlivem velkých provozních otřesů přerušují kontakty zpětného spínače obvod.

5. KONTROLNÍ SVÍTILNA PRACUJE SPRÁVNĚ A NEHLÁSÍ ŽÁDNOU ZÁVADU, V AKUMULÁTORU SE VŠAK PROJEVÍ ZNAKY PŘEBÍJENÍ /musíme často dolévat články destilovanou vodou, v okolí zátek je povrch postříkán kyselinou/:

A, Rozpojit vedení mezi buzením dynama a regulátorem /svorky DF/, spustit motor a zvětšit rychlost otáčení. Zhasíná-li kontrolka nabíjení jako při správné činnosti:

a/ Je vadné dynamo, budící cívky jsou zkratem připojeny částečně, nebo přímo na napětí, takže výkon dynama nemůže být regulován. Dynamo vyjmout a opravit.

 

B. Svítí-li při zkoušce podle A kontrolka stále, je závada mimo dynamo:

a/ Regulátor není správně seřízen, reguluje na příliš vysoké napětí: Regulátor seřídit.

b/ Regulátor napětí je vadný, má přerušené vinutí napěťové cívky: Regulátor vyměnit.

6. KONTROLNÍ SVÍTILNA NABÍJENÍ NEHLÁSÍ ZÁVADU, ALE U AKUMULÁTORU SE PROJEVÍ ZNAKY NEDOSTATEČNÉHO NABÍJENÍ, VÝKON SPOUŠTĚCÍ SOUPRAVY JE MALÝ, KONTROLKA NESVÍTÍ JASNĚ

 

A. Prohlédnout pohon dynama; může být:

a/ Příliš volný řemen, který prokluzuje při větším zatížení dynama. Závada se po určité době projeví též jako u 2.A.b.

b/ Opotřebovaná řemenice dynama, řemen běží po dně drážky. Řemenici vyměnit.

 

B. Prohlédnout přívod mezi akumulátorem a dynamem, zda nejsou:

a/ Kabely uvolněny ve svorkách tak, že dochází k přerušovanému styku a k zmenšení nabíjecího proudu.

b/ Znečištěné nebo zkorodované svorky u akumulátoru, velké přechodové úbytky napětí.

C. Vozidlo postavit s rozsvícenými světlomety proti stěně a z volnoběhu pomalu zvětšovat rychlost otáčení motoru. Při zvětšené rychlosti otáčení, při níž dynamo začne dodávat proud, musí se světlo náhle mírně rozjasnit. Nestane-li se tak, pravděpodobně je:

a/ Vadný regulátor, u něhož se porušilo seřízení - reguluje na menší napětí, nebo v něm nespíná zpětný spínač. Regulátor opravit a seřídit, nebo nahradit novým.

D. Vypnout všechny spotřebiče v síti vozidla /motor v klidu/, přerušit spojení akumulátoru s kostrou a mezi odpojenou svorkou a kostru zapojit žárovku /s největším příkonem 2W/; nesmí svítit. Jestliže se i jen slabě rozsvěcuje:

a/ V obvodu zdrojů je svod na kostru v části pod napětí a akumulátor se i u vozidla v klidu vybíjí. Postupně odpojovat vodiče u svorek, vyhledat místo svodu a opravit. Svorky po každé zkoušce ihned znovu zapojit.

b/ Svod ve spínači některého obvodu. Příslušný spínač vyhledáme pokusně, postupným odpojováním jednotlivých obvodů: vadný spínač vyměnit.

7. KONTROLNÍ SVÍTILNA NABÍJENÍ NEHLÁSÍ ZÁVADU - U AKUMULÁTORU JSOU ZNAKY PŘEBÍJENÍ - ALE V ČINNOSTI SE AKUMULÁTOR PROJEVUJE ZÁROVEŇ JAKO MÁLO NABITÝ

 

A. Zjistit, zda není velký úbytek elektrolytu jen u některých článků. V tomto případě je:

a/ Vadný akumulátor, článek nemá napětí a chová se jako odpor.

 

8. V SOUPRAVĚ ZDROJŮ PORUCHA NENÍ; NABÍJENÍ AKUMULÁTORU JE VŠAK NEDOSTATEČNÉ NEBO NAOPAK JE AKUMULATOR PŘEBÍJEN. MUSÍME POSOUDIT ZPŮSOB PROVOZU, MŮŽE JÍT O PŘÍPAD OKRAJOVÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK KTERÉ PŘI VOLBĚ SOUPRAVY BYLY POKLÁDÁNY ZA MÉNĚ PRAVDĚPODOBNÉ, NAPŘ. POMALA JÍZDA V ZIMĚ, VÝHRADNĚ V NOCI, S ČASTÝM SPOUŠTĚNÍM MOTORU APOD., NEBO NAOPAK JEN DÁLKOVÉ JÍZDY VE DNE S REGULATOREM NASTAVENÝM NA HORNÍ MEZ NAPĚTÍ. ZLEPŠENÍ MŮŽEME NĚKDY DOSÁHNOUT PODLE OKOLNOSTÍ JINÝM NASTAVENÍM REGULÁTORU, ZMĚNOU ZPŮSOBU PROVOZU, ČASTĚJŠÍM OŠETŘENÍM AKUMULÁTORU A POD.

 

ZÁVADY DYNAMA

 

9. DYNAMO NEDÁVÁ ŽÁDNÝ VÝKON, KONTROLKA NABÍJENÍ PŘI ZVÝŠENÍ OTÁČEK MOTORU NEZHASÍNÁ

 

A. Není-1i závada jako pod 3., může být:

a/ Váznou uhlíky v dynamu, nebo jsou opotřebované: Uvolnit uhlíky vyčištěním komůrek i uhlíků, opotřebované uhlíky vyměnit.

b/ Prasklá nebo unavená pružina, která přitlačuje uhlíky. Vyměnit pružinu.

c/ Znečištěný komutátor. Očistit, případně přesoustružit.

d/ Opálený komutátor. Zjistit příčinu; může být: Znečištěn tukem, váznou uhlíky, opotřebované uhlíky, prasklá nebo unavená pružina, vystupuje, slídová izolace mezi lamelami komutátoru, přetěžování dynama /vystříkán cín z komutátorových praporků, jsou-li vodiče zalisovány do komutátoru, mohou být některé uvolněny/.

e/ Uvolněné nebo přerušené spoje. Utáhnout spoje, vyměnit vodiče.

f/ Kotva: přerušené vinutí, zkrat na kostru nebo mezi závity. Opravit nebo vyměnit kotvu.

g/ Budící vinutí: přerušené, zkrat na kostru nebo mezi závity: Opravit nebo vyměnit.

g/ Izolovaná svorka nebo izolovaný držák uhlíku má zkrat na kostru: Odstranit zkrat.

 

10. VÝKON DYNAMA NESTÁLÝ

 

A. Příčiny jako pod 9., nebo také:

a/ Volný nebo značně opotřebovaný řemen: napnout nebo vyměnit.

b/ Kotva: neúplný zkrat na kostru, nebo mezi závity, částečné přerušení obvodů: Vyměnit kotvu.

c/ Budící vinutí: neúplný zkrat na kostru nebo mezi závity, částečné přerušení obvodu: Opravit nebo vyměnit.

 

OBVOD ZAPALOVÁNÍ

 

Činnost zapalování je tak úzce spojena s celkovou činností motoru, že některé poruchy nebo nepravidelnosti v chodu motoru není možno přičítat jednoznačně jen poruchám zapalování. Velmi podobně se projevují poruchy palivového systému, závady v seřízení a stavu motoru a jiné.

Závady v zapalovací soustavě lze rozdělit do tří hlavních skupin:

Závady v primárním obvodu, jejichž příčinami mohou být:

a/ Přechodové odpory, nebo přerušení obvodu, vadné přívody, nedokonalé spoje a dotyky, opálené kontakty, přerušené primární vinutí zapalovací cívky.

b/ Nevyhovující nastavení přerušovače, zdvih, doba sepnutí nebo tlak v kontaktech.

c/ Vadný kondenzátor, proražený, přerušený.

d/ Krátké spojení na kostru u primárního obvodu vodičů nebo v přerušovači.

e/ Zkrat v závitech primárního vinutí cívky.

f/ Vybitý akumulátor.

 

Závady v sekundárním obvodu:

a/ Znečištěné nebo vadné svíčky, velké přeskokové vzdálenosti na elektrodách.

b/ Přívody vysokého napětí prorážejí nebo mají svod na kostru.

c/ Průrazy nebo svody v izolačních výliscích součástek pro vysoké napětí a víka cívky.

d/ Vadné sekundární vinutí cívky.

 

Nevhodné nastavení doby zážehu způsobené:

a/ Seřízením přerušovače.

b/ Nevhodným základním nastavením předstihu.

c/ Vadnou činností regulátoru předstihu.

d/ Samozápaly vlivem nevyhovujících zapalovacích svíček.

11. PŘI SPOUŠTĚNÍ MOTORU NEVZNIKAJÍ ANI OJEDINĚLÉ ZÁŽEHY, MOTOR NELZE UVÉST V ČINNOST

A. Zkontrolovat základní předpoklady, tj. že spouštěcí rychlost otáčení není příliš malá, v karburátoru je palivo a že motor je připraven pro spouštění /sytič, otevřen kohout paliva atd./

 

B. Spouštěč otáčí motorem pomalu:

a/ Málo nabitý nebo vadný akumulátor. Při zatížení proudem spouštěče je příliš malé napětí pro zapalovací obvod, který proto nepracuje.

b/ Velké úbytky napětí na svorkách, snížené napětí pro spouštěč i zapalování.

Závady a/ a b/ a jejich odstranění jsou uvedeny v závadách v obvodu zdrojů.

c/ Vadný spouštěč odebírá velký proud a snižuje napětí pro zapalování.

 

C. Spouštěč otáčí motorem správně. Odpojit z jedné svíčky koncovku a přidržet vodivou část přívodního kabelu asi 7 mm od vhodného kovového výčnělku kostry. Přeskakují-li při otáčení motorem a při zapnutém zapalování ke kostře jiskry je:

a/ Nesprávné nastavení předstihu, s velkou odchylkou.

b/ Znečištěné svíčky. Je málo pravděpodobné, že současně selžou obě svíčky. Může se to stát jen po předchozím přehlcení palivem.

c/ Kontakty v přerušovači nerozepínají: seřídit.

d/ Kontakty v přerušovači opáleny: Vyčistit nebo vyměnit.

e/ Svody na kabelech: kabely vyměnit.

f/ Nejpravděpodobnější příčiny jsou neelektrické. Zejména nesprávné složení palivové směsi /chudá, nebo bohatá/.

 

D. Při zkoušce podle C jiskry nepřeskakují. Sejmout víko skřínky přerušovačů a pozorovat kontakty přerušovače. Objevuje-li se na nich slabé jiskření:

a/ Vadná cívka.

b/ Špatný spoj vysokonapěťového kabelu s cívkou.

 

E. Při zkoušce jako v C se neobjevuje jiskření na kontaktech přerušovače. Mezi kontakty přerušovače, vložit izolační proužek papíru, zapnout zapalování a zkušební žárovkou zkusit napětí mezi svorkou 1 zapalovací cívky a kostrou a také mezi kontakty v přerušovači a kostrou:

Nesvítí-li žárovka:

a/ Přerušený obvod mezi spínací skřínkou, zapalovací cívkou a přerušovačem. Zkušební žárovkou zjistit kam až jde napětí, kde je obvod přerušen.

Svítí-li žárovka:

a/ Závada v přerušovači, zaolejované kontakty, malý tlak kontaktů, raménko zadrhává

b/ Závada ve spojení přerušovače s kostrou.

 

F. Jako při zkoušce D avšak silné jiskření kontaktů:

a/ Vadný kondenzátor.

b/ Vadná zapalovací cívka, zkrat ve vinutí.

 

12. PŘI SPOUŠTĚNÍ JSOU JEN NEPRAVIDELNÉ ZÁŽEHY, MOTOR SE NEUDRŽÍ V CHODU

 

A. Vyzkoušet při otáčení motorem oba přívody ke svíčkám na doskok 7 mm ke kostře. Jsou-li na kabelech odrušovací koncovky, zkouší se s nimi tak, že se do svorky pro nasazeni na svíčku zasune kovový kolík, nebo delší šroub M4 a vzdálenost 7 mm se nastavuje mezi nim a kostrou. Zkouška náhradní svíčkou se šroubením na kostře a přeskokem mezi elektrodami není dostatečná, protože napětí pro průraz na malou vzdálenost v atmosférickém tlaku je příliš malé. Přeskakují-li jiskry jen u jednoho přívodu je:

a/ Závada v odrušovací koncovce, poškozený odrušovací odpor: Musí se vyměnit.

b/ Vadná cívka.

 

B. Při zkoušce podle A nezjištěny závady, jiskry jsou u obou přívodů:

a/ Svíčky jsou znečištěny, nebo s malými anebo s velkými doskoky mezi elektrodami. Svíčky vyčistit a doskoky seřídit na 0,6 mm.

b/ Svíčky jsou vadné.

c/ Vadná odrušovací koncovka, průraz na kostru. Nedá se zjistit při zkoušce podle B a je pravděpodobně jen u stíněných koncovek. Vyzkouší se tak, že na 7 mm ke kostře se přiblíží stínící plášť koncovky. Je-li koncovka dobrá, jiskra nepřeskakuje, vznikne nejvýše slabý kapacitní výboj na krátkou vzdálenost. Je-li koncovka proražená, jiskry jsou přibližně stejné jako z kabelu.

 

13. MOTOR PO SPUŠTĚNÍ MÁ NEPRAVIDELNÝ CHOD

A. Motor pracuje nepravidelně ve volnoběhu a pomalu se rozbíhá:

a/ Svíčky znečištěny, nebo s nesprávnou vzdáleností elektrod: Vyčistit, seřídit.

b/ Nesprávný zdvih kontaktů přerušovače: Seřídit.

c/ Nesprávně nastavený předstih: Seřídit.

d/ Pravděpodobnější jsou neelektrické závady, zejména v palivové směsi.

 

B. Motor jde tvrdě, zvoní:

a/ Velký předstih. Seřídit předstih a nastavit správný zdvih kontaktů.

b/ Nesprávná /nízká/ tepelná hodnota svíček.

c/ Samozápaly způsobené nesprávným palivem.

d/ Motor přehřátý /klínový řemen prokluzuje/.

e/ Poškozený regulátor předstihu. Regulace se nevrací do původní polohy: Vyčistit čepy, případně vyměnit regulátor.

 

C. Vynechávání zážehů v celém rozsahu rychlosti otáčení motoru:

a/ Závada v přerušovači: Vyčistit, seřídit, utáhnout spoje.

b/ Svíčky znečištěny, nebo nesprávný doskok mezi elektrodami: Vyčistit, nastavit doskok na 0,6 mm.

c/ Volné spoje v zapalovací soustavě, zapalování při otřesech vynechává.

d/ Vadná zapalovací cívka.

e/ Neelektrické závady, chudá směs.

 

D. Motor vynechává při velké rychlosti otáčení:

a/ Závada v přerušovači jako v C a/.

b/ Vadná zapalovací cívka.

 

E. Motor pracuje správně, ale po určité době je chod nepravidelný, nebo se motor zastavuje:

a/ Pravděpodobnější než závady v zapalování jsou jiné závady na motoru, nejčastěji nedostatečná dodávka paliva.

b/ Vadné svíčky nebo svíčky s nevhodnou tepelnou hodnotou. Může být způsobeno i změnou stavu motoru.

c/ Vadná zapalovací cívka, při vyšší teplotě zmenšení výkonu.

 

14. MOTOR SE PŘEHŘÍVÁ NEBO MÁ MENŠÍ VÝKON

 

A. Motor má tvrdý chod:

a/ Je nastaven příliš velký předstih.

 

B. Motor má správný chod, ale menší výkon v části rozsahu otáček:

a/ Nejpravděpodobnější je závada mimo zapalování, nejčastěji v karburátoru.

b/ Závada v regulátoru předstihu.

c/ Velmi často jde jen o zdánlivé zmenšení výkonu, způsobené vlivem vozovky, pneumatik a pod.

 

C. Izolační výlisky odrušovacích koncovek /termoplastická hmota/ se utavují:

a/ Vadná svíčka, spodní těsnění izolátoru porušeno.

b/ Neelektrické závady na motoru.

 

OBVOD SPOUŠTĚČE

 

Spouštěč může pracovat jen tehdy, je-li v pořádku akumulátor. Jak se projevují závady akumulátoru, bylo uvedeno v obvodu zdrojů; proto se v dalším předpokládá, že je akumulátor bez závad.

 

15. SPOUŠTĚČ SE PŘI SEPNUTÍ NEPOHNE

 

A. Zapojit světla. Jestliže při zapnuti spouštěče se intenzita světla nezmenší, jsou závady:

a/ Přerušené přívody mezi spínací skřínkou, spínačem spouštěče a spouštěčem.

b/ Vadný spínač spouštěče /ve spínací skřínce/.

c/ Vadný elektromagnetický spínač spouštěče.

 

B. Sníží-li se svítivost světel po zapnutí spouštěče jen nepatrně a pak se ustálí:

a/ Vadný mechanismus elektromagnetického spínače: Spouštěč se vyjme a opraví mimo vozidlo, případně se elektromagnetický spínač vymění.

 

C. Zeslábnou-li světla znatelněji:

a/ Ve vedení mezi spínačem spouštěče a elmag. spínačem ve spouštěči je zkrat na kostru.

b/ Zkrat ve vinutí elektromagnetického spínače spouštěče.

Poznámka : Spínací obvod spouštěče /50/ není jištěn a není navržen tak, aby delší dobu snášel zkratový proud a prodlouží-li se sepnutí spouštěče, obě závady se projeví rychle - pálením izolace.

 

16. SPOUŠTĚČ ZASUNE PASTOREK, AVŠAK OTÁČÍ MOTOREM POMALU, NEBO VŮBEC NE

 

A. Není-li to vliv velmi nízké teploty, nebo mechanické závady na motoru, rozsvítíme světla a spustíme spouštěč. Jestliže světlo zřetelně postupně slábne:

a/ Akumulátor je vybitý nebo vadný.

b/ Vadný spouštěč, zkrat cívek u rotoru, nebo vadná ložiska a rotor drhne o stator.

 

B. Jestliže světlo rychle hasne:

a/ Velké přechodové odpory na svorkách akumulátoru nebo v jeho spojení s kostrou. Spouštěč nechat několik sekund zapnutý, vadné místo se ohřeje: Styk očistit a utáhnout.

b/ Zkrat na kostru ve spouštěči, ve stykači nebo v budicím vinutí.

 

C. Jestliže světlo zeslábne jen nepatrně a pak svíti rovnoměrně:

a/ Velké přechodové odpory v přívodním vedení mimo část, která je společná i pro napájení ostatní sítě: Svorky a dotykové plochy očistit a dobře utáhnout.

b/ Závady ve spouštěči, kartáč nedosedá na komutátor, polovina budících cívek je odpojena, nebo přerušena, rozletovaný komutátor a pod.: Spouštěč v každém případě vyjmout, vyčistit a přeleštit komutátor i když nevyžaduje větší opravu.

c/ Vadné spojení spouštěče s kostrou. Vyčistit utáhnout. Málo pravděpodobná závada.

 

17. SPOUŠTĚČ NEZASOUVÁ SPOLEHLIVĚ PASTOREK

 

A. Spouštěč občas nezasune, nesepne a netočí se, avšak je slyšet náraz na zuby:

a/ Špatná montáž, pastorek je příliš blízko u věnce. Vzdálenost mezi pastorkem v klidu a setrvačníkem upravíme na předepsanou hodnotu. Zpravidla 3 až 4 mm.

b/ Závada ve spouštěči. Opotřebené kartáče /uhlíky/, kartáče váznou, porouchaný - zasouvací mechanismus, poškozen stykač ve spouštěči a nespíná.

 

B. Spouštěč sepne, nezasune pastorek a běží naprázdno:

a/ Vadný spouštěč, pastorek drhne na hřídeli, nebo je poškozen zasouvací mechanismus. Spouštěč vyjmout, vyčistit, opravit a namazat, a to olejem nikoli tukem.

 

C. Pastorek se nedostane do záběru a sfrézuje ozubený věnec:

a/ Poškozený věnec: Opravit náběhové hrany.

b/ Závada ve spouštěči. Poškozená zasouvací pružina, vázne pastorek, nebo je poškozen zasouvací mechanismus.

 

18. SPOUŠTĚČ NEVYPÍNÁ A ZŮSTÁVÁ V ZÁBĚRU

 

A. Ihned odpojit akumulátor, pól spojený s kostrou. Odpojit oba přívody spouštěče, zajistit konce proti zkratům na kostru, připojit znovu akumulátor a zkušební žárovkou zkusit napětí mezi koncem kabelu 50 a kostrou. Svítí-li zkušební žárovka bez sepnutí spínače /spínač spouštěče ve skřínce zapalování/, je:

a/ Vadný spínač spouštěče

b/ Špatně provedené přívody u svorek, zkrat vedení 50 na obvody 30 nebo 15.

 

B. Nesvítí-li žárovka při zkoušce podle A:

a/ Závada v kabelech v připojení ke spouštěči, zkrat mezi vedením 50 a přívodem od akumulátoru.

b/ Vadný spouštěč, závada v elektromagnetickém spínači, který je vzpříčen nebo má svařené kontakty, může být též poškozena pružina objímky a objímka vzpříčená.

 

19. SPOUŠTĚČ VYPÍNÁ, PASTOREK NEVYJÍŽDÍ ZE ZÁBĚRU

 

A. Slyšitelné rachocení ozubení. Ihned zastavit motor:

a/ Vadný spouštěč, poškozená vysouvací pružina, mechanismus vzpříčen: Spouštěč vyjmout a opravit.

 

PORUCHY OSVĚTLENÍ

 

Příčinami závad osvětlení mohou být spálené žárovky, vadné nebo korodované objímky žárovek, závady ve spojení svítidel s kostrou, vedení přerušené ulomením vodiče u svorky nebo jeho uvolněním, zkrat ve vedení, korodovaná pojistka nebo poruchy spínačů nebo přepínačů.

Zkrat obvodů se projeví u jištěných větví spálením pojistky. Vyměňuje-li se pojistka, nebo zapíná-li se znovu postižený obvod, je napřed nutno zajistit, kde vznikl zkrat. Zkrat není příliš častá závada, může však nastat při uvolnění vodiče ze svorky, při korozi svorkovnic a objímek, nebo poškození průchodky a izolace vodiče v průchodku kovovou stěnou. Prodření izolace PVC je málo pravděpodobné, poškození nastává jen při přehřátí vodiče. Nejčastější zaviněnou příčinou náhodného zkratu je výměna žárovek v obvodu pod napětím.

Dále nejsou uváděny závady, jimiž se projevují poruchy zdrojů popsané již dříve.

 

20. CELÉ OSVĚTLENÍ SELHALO

 

A. Pracují-li ostatní části výstroje správně, může být poruchou:

a/ Přerušený přívod ke spínači světel /svorka 30/

b/ Vadný spínač světel.

 

21. NESVÍTÍ SKUPINA ŽÁROVEK

 

A. Prohlédnout pojistky, a jsou-li všechny v pořádku, zapnout spínač světel a ověřit zkušební žárovkou u pojistek světelných obvodů napětí před pojistkami i za nimi. Není-li napětí před některou z nich:

a/ Závada je ve spínači světel, nebo přepínači tlumených a dálkových světel.

Zkušební žárovkou ověřit napětí na příslušné svorce spínače. U dobrého spínače v zapnuté poloze musí žárovka svítit.

b/ Přívod mezi pojistkou a vypínačem je přerušen.

 

B. Je-li při zkoušce A napětí na pojistkách v pořádku:

a/ Přerušené vedení ke svorkovnici, v níž je skupina světel rozvětvena.

b/ Vadná svorkovnice.

 

22. NESVÍTÍ OJEDINĚLÁ ŽÁROVKA

 

A. Prohlédnout žárovku, viditelně vadnou vyměnit, žárovku bez zjevné vady vyzkoušet přímo napětím akumulátoru, a svítí-li, zapojit spínač světla a zkontrolovat zkušební žárovkou napětí na přívodním kabelu.

Je-li na něm napětí:

a/ Závada v objímce žárovky: Vyčistit, prohlédnout dotyky, zjistit, zda mají přítlačné pružiny zdvih a dostatečný tlak pro zajištěni styku.

b/ Závada je v připojení na kostru.

Ověřit připojení svítilny na kostru pomocným kabelem. Vyčistit stykové plochy, a je-li nebezpečí další koroze, spojit svítilnou s kostrou zvláštním vedením.

 

B. Není-li při zkoušce podle A na kabelu napětí:

a/ Je přerušen přívod mezi žárovkou a pojistkou, nebo žárovkou a svorkovnicí.

 

23. ŽÁROVKA NEBO URČITÁ SKUPINA ŽÁROVEK SVÍTÍ SLABĚ NEBO JEJICH SVĚTLO KOLÍSÁ

 

A. Překontrolovat vedení.

a/ Přechodové odpory ve svorkách a spojích: Vadná místa se projeví zpravidla změnou svítivosti žárovek při tahu za vodič. Někdy je místo závady zřetelně teplejší. Spolehlivější zkouška se dá provést jen měřícím přístrojem.

b/ Vadné spojení s kostrou. Postup jako v 22 A b.

 

24. ŽÁROVKY SVÍTÍ PŘÍLIŠ JASNĚ, PŘÍPADĚ SE ČASTO PŘEPALUJÍ VLÁKNA

 

A. Svítí-li příliš jasně jen některé světlo:

a/ Při výměně žárovky byla použita žárovka s větším příkonem.

 

B. Svití-li příliš jasně všechny žárovky /pravděpodobné to je jen při vyšší rychlosti otáčení motoru/, je vadná regulace zdrojové soupravy: Nutno seřídit reg. relé na předepsané hodnoty.

[Index] [Obsah] [Nahoru]