ROZVOD

Obr. 104

Sestavení a spojení jednotlivých částí elektrického zařízení vozidla v ucelenou pracovní soustavu se řídí poměrně ustálenými zásadami.

Podle účelu můžeme rozdělit síť elektrických zařízení ve vozidle do pěti základních obvodů. Podle číslování svorek označují se jako obvody 30, 15/54, 56, 58 a obvod zdrojů.

Obvod zdrojů propojuje oba zdroje, nabíjecí soupravu a akumulátor vzájemně a připojuje je k rozváděcím přepínačům, pojistkám a svorkovnicím, na nichž jsou připojeny ostatní obvody. V tomto obvodu je i vedení ke spouštěči. Obvod zdrojů propojuje svorku 51 /B/ regulátoru a všechny svorky 30, pokud jsou před pojistkami nebo spínači.

Obvod pohotovostních spotřebičů má některé větve připojeny přímo na obvod zdrojů. Jde o zařízení, která mají být v pohotovosti i v klidu vozidla a připojují se ke svorkám 30 samostatnými spínači. Je to brzdové světlo, světlomety, kopcová světla, osvětlení poznávací značky, houkačka, vnitřní osvětlení a zásuvka montážní lampy.

Obvod denních spotřebičů má větve připojované k obvodu zdrojů společným spínačem denních spotřebičů, označovaným jako spínač zapalování /spínací skřínka/. Patří sem větev zapalování /svorky 15/ a větve denních spotřebičů tj. ukazatelé směru, stírač, ovládání spouštěče, kontrola nabíjení.

Obvod hlavních světel má vedení se svorkami 56, 56a , 56b, připojované ke zdrojům hlavním spínačem světe1. Vedení 56 jde k přepínači tlumených světel, tam se rozdvojuje do větve 56a /dálková světla/ a 56b /tlumená světla/ a pak dále k jednotlivým světlům. Obvod 56 se připojuje ke zdrojům spínačem světel tak, že může být v činnosti jen současně s obvody 58.

Obvod návěstních světel se svorkami 58 zahrnuje větve ke koncovým světlům, osvětlení poznávací značky, obrysová světla a osvětlení přístrojové desky.

 

Označení svorek a vedení

1 - spojení zapalovací cívky s přerušovačem

15 - spojení zapalovací cívky se spínačem denních spotřebičů /spínací skřínka zapalování/

30 - vedení spojená s živou svorkou akumulátoru /+ /

31 - spojení s kostrou

50 - vedení mezi spínačem spouštěče a spínací skřínkou

54/15 - vedení od spínací skřínky ke spotřebičům

56 - vedení mezi spínačem světel a přepínačem dálkových a tlumených světel

56a - vedení mezi přepínačem světel a dálkovými světlomety

56b - vedení mezi přepínačem světel a tlumenými světlomety

58 - vedení mezi vypínačem světel a obrysovými a koncovými světly a osvětlením poznávací značky

58L - vedení k levému koncovému světlu

58R - vedení k pravému koncovému světlu

D - vedení mezi dynamem, regulátorem a kontrolní svítilnou nabíjení

DF - vedení mezi dynamem a regulátorem /budicí obvod/

L - vedení k ukazatelům směru levé strany

R - vedeni k ukazatelům směru pravé strany

Na obr. 103 je schéma elektrické výstroje vozu Trabant typ 601 S od roku výroby 1967. U novějších typů jsou některé odchylky, které však nejsou podstatné.

Pro rozvod je použito měděných vodičů s izolací PVC. Jmenovité průřezy vodičů jsou odstupňovány podle proudového zatížení, nebo podle nejvyššího dovoleného úbytku napětí. Průřezy jednotlivých vodičů jsou vyznačeny ve schématu /obr.103/.

Kabely musí být ve voze uloženy tak, aby neměly zbytečné výkyvy a musí být chráněny před vysokou teplotou. Nesmějí se vést přes hrany a v blízkosti pohyblivých částí vozidla. Jsou uloženy ve svazcích tak, jak znázorňuje obr. 104.

Obvody spotřebičů jsou jištěny pojistkami 8A umístěnými na společném držáku, který je přístupný po vyklopení víčka s přepínači světel a stíračů. Pojistky jistí tyto obvody /obr. 105 - zapojení u vozů od r. výroby 1967/:

1 - pojistka 8 A pro dálkově světlo levé, kontrolka dálkových světelObr. 105

2 - pojistka 8 A pro dálkové světlo pravé

3 - pojistka 8 A pro tlumené světlo levé

4 - pojistka 8 A pro tlumené světlo pravé

5 - pojistka 8 A pro obrysová světla na levé straně

6 - pojistka 8 A pro obrysová světla na pravé straně, osvětlení pozn. značky a osvětlení tachometru

7 - pojistka 8 A pro stírače a blinkry

8 - pojistka 8 A pro brzdová světla, vnitřní osvětlení, houkačka a zásuvka pro montážní svítilnu

 

Není jištěn obvod zdrojů a zapalovací soustava. Vedení jednotlivých okruh jsou označeny čísly a písmeny, jako jsem již uvedl, ale také rozlišeny barevně.

Pro různé obvody je použito těchto barev:

 

OZNAČENÍ ČÁSTÍ VÝSTROJE VE SCHEMATU

 

S - Hlavní asymetrický světlomet /průměr svítící plochy skla 170 mm/ s jednou dvouvláknovou žárovkou 6V, 45/40 W pro dálkové a tlumené světlo a jednou žárovkou 6 V, 2W pro obrysové světlo.

Bu - Přední blikací svítilna ukazatelů směru se žárovkou 6 V, 15 W

B - Stropní svítilna se žárovkou 6V, 5W a mechanickým spínačem umístěným přímo na tělese svítilny. Svítilna je umístěna na levém sloupku dveří.

H - Elektrická membránová vibrační houkačka 6 V

G - Tlakový spínač brzdových světel

P - Osmipolová pojistková skřínka pro tavné pojistky 8 A

Z - Zásuvka montážní svítilny

St - Motorek stíračů skla

Ks - Kabelová svorkovnice

Ps - Nožní přepínač světel dálkových a tlumených

Pr - Přerušovač proudu blikacích ukazatelů směru

Pu - Páčkový přepínač blikacích ukazatelů směru umístěný vlevo od volantu na sloupku řízení.

Gf - Spínač světel umístěný vlevo od volantu na přístroj. desce

Vs - Spínač stíračů skla umístěný vlevo od volantu na přístroj. desce

e - Červená kontrolní svítilna nabíjení se žárovkou 6 V, 1,2 W

u - Modrá kontrolní svítilna dálkových světel se žárovkou 6V, 1, 2 W

c - Kontrolní svítilna ukazatelů směru se žárovkou 6 V, 1, 2 W

Rg - Regulační relé 6 V, 220 W

I - Indukční zapalovací cívka 6 V

D - Stejnosměrné dynamo 6 V, výkon 220 W, pohon klínovým řemenem od klikového hřídele

Sp - Stejnosměrný elektrický spouštěč 6V, jmenovitý výkon 0,6 k

A - Olověný akumulátor 6 V, 84 Ah /56 Ah/. Uzemněn je minus pól.

R - Přerušovač s odstředivou regulací bodu zážehu

Zs - Zapalovací svíčky

K - Koncová kombinovaná svítilna pro koncově světlo se žárovkou 5 W, brzdové světlo 15 W a blikací ukazatel 15 W.

Sk - Spínací skřínka zapalování a spouštění

f - Osvětlení tachometru

 

Rozvod je řešen jako izolovaný rozvod pro připojení jednoho pólu a jako zpětné vedení slouží kovová kostra vozidla. Výhodou rozvodu jedním vodičem je menší spotřeba materiálu, větší jednoduchost, přehlednost a snazší hledání poruch.

Určitou nevýhodou vedení kostrou je, že elektricky vodivé spoje s kostrou a mezi jednotlivými díly kostry se mohou uvolňovat provozními otřesy. Musí být provedeny velmi spolehlivě a pečlivě. Špatné spojení s kostrou je nepříjemná závada, která může mít značný vliv na činnost elektrických zařízení a zpravidla se obtížně hledá.

U vozidla "Trabant" je s kostrou vozu spojen záporný pól. Polarita pólu, který má být spojen s kostrou, bývá zpravidla předepsána normou. Není dosud jednotná ve všech státech, ale spojování záporného pólu s kostrou převažuje.

Pro zápornou i kladnou polaritu kostry jsou uváděny různé technické důvody. Výhodou záporné polarity kostry je, že při obloukovém výboji, který vznikne náhodným zkratem na kostru, je vodič anodou, ohřívá se rychleji a rychleji se utaví. Elektrický oblouk i zkrat trvá kratší dobu a je méně nebezpečný. Na kostře jako katodě je menší pravděpodobnost vzniku kráteru, což může být vhodné pro slabší plechové části kostry.

Elektrolytická koroze může být důvodem pro zápornou i kladnou polaritu kostry a to podle toho, dává-li se přednost menší korozi na vodičích a svorkách nebo menší korozi na kostře. Při navlhnutí dochází k elektrolýze vody, na anodě se tvoří kyslík, takže koroze je rychlejší. Proto může být méně nepříjemné, poškodí-li se snadno výměnný vodič, než část kostry, která může být nosná, nebo záleží na jejím vzhledu. Pro spojení kladného pólu s kostrou bývalo hlavním důvodem nižší průrazné napětí a menší opal střední elektrody zapalovací svíčky.

Odklon od spojování kladného pólu s kostrou souvisel také s vývojem polovodičových zařízení.

Většina majitelů si doplňuje vybavení vozu, které vede ke zvýšení bezpečnosti provozu. Obyčejně to dopadne tak, že se připojují další vodiče a pak při větší opravě nastane chaos. Je proto nutné dodržovat schéma a barevné označení vodičů a doplní-li se vedení, je nutné je zakreslit do schématu včetně barevného označeni. Provádí-li opravu někdo jiný, ať rovněž schéma doplní, aby při další opravě bylo jasné o jaká zapojení se jedná. Doporučuji značení vodičů praporky s označením účelu spoje na obou koncích, zvláště není-li možno dodržet barevné značení vodičů.

Obr. 103

[Index] [Obsah] [Nahoru]