SPOUŠTĚČ

 

Spouštěč je v elektrické výstroji vozidla spotřebič s největším příkonem. Je to elektrický motor s ozubeným pastorkem, jímž zabírá do ozubeného věnce na setrvačníku motoru.

Z hlediska elektrotechniky je spouštěč jednoduchý stejnosměrný sériový motor pro napětí 6 V s výkonem 0,44 kW /0,6 K/, s velkým momentem při malé rychlosti otáčení.

Po mechanické stránce je však zařízením, které musí splňovat mnoho protikladných požadavků. V klidu musí být pastorek bezpečně zajištěn mimo záběr s ozubeným věncem setrvačníku. Při zasouvání do záběru musí být zajištěno, aby se zasunutí podařilo i tehdy, přijde-li zub pastorku proti zubu věnce. Dokud pastorek není v dostatečném záběru, nesmí být kroutící moment spouštěče tak velký, aby došlo k poškození zubů. V plném záběru musí být mechanismus schopen přenést celý točivý moment, přitom však musí být chráněn před zatížením při zpětném zážehu. Pastorek musí zůstat v záběru, dokud řidič spojení nezruší nebo dokud motor spolehlivě nepracuje. Je-li ozubení v záběru a rozběhne-li se motor, musí se spojení ozubení s motorem spouštěče samočinně uvolnit. Přestane-li řidič působit na ovládací ústrojí, musí se spouštěcí obvod rozpojit, pastorek se musí vrátit do klidové polohy a co nejdříve zastavit, aby spouštěč byl připraven pro další použití.

Tyto požadavky splňuje spouštěč v našem vozidle takto:

Pastorek /p/ je posuvný i otočný na hřídeli a je s ním spojen volnoběžnou spojkou. Elektromagnetem /e/ je pastorek spouštěče zasouván do záběru a vracen je pružinou /b/ a pomocí dvouramenné páky /c/, jakmile přestane působit zasouvací síla /obr. 2l/. Po sepnutí spínače /s/ /skřínka zapalování/ posouvá elektromagnet /e/ pomocí dvouramenné páky /c/ a objímky /d/ pastorek do záběru. Před koncem zdvihu stykač /k/ v hlavici elektromagnetu zapojí proud do spouštěče. Narazí-li zub na zub, stlačuje se posuvná pružina /m/ a po zapojení proudu, jakmile spouštěč pootočí pastorkem /p/, vsune jej do záběru. Po vypnutí proudu do elektromagnetu vysune vratná pružina /b/ na jádře elektromagnetu pastorek ze záběru zpět do klidově polohy.Obr. 21

Na vnitřní straně zadního víka spouštěče jsou v držácích posuvně uloženy čtyři kartáče. Rotor je ve víku uložen v bronzovém pouzdru. Přístup ke kartáčům chrání plechový pásek obepínající zadní víko spouštěče.

 

ÚDRŽBA A OPRAVY

 

Každých 40 000 až 50 000 km je třeba spouštěč vyjmout, rozložit, vyčistit technickým benzinem, překontrolovat, popř. vyměnit volná pouzdra uložení rotoru a naplnit je novým tukem.

Pro údržbu kartáčů a komutátoru platí stejné zásady jako pro dynamo /o čemž jsme si řekli v předcházející kapito1e/. Překontrolujeme i funkci elektromagnetického spínače.

Bronzová pouzdra, v nichž je rotor uložen, je nutno vyměnit, jestliže mají velkou radiální vůli. Rotor se musí v nových pouzdrech otáček lehce.

Volnoběžku pastorku nelze opravovat. Je-li poškozena, musí se vyměnit celý pastorek i s volnoběžkou.

Elektromagnetický spínač také neopravujeme, ale vyměníme jej za nový. Správná poloha vysunutého pastorku se seřizuje vyšroubováním táhla vysouvací páky z jádra elektromagnetu spínače.

 

POZNÁMKY KE SPOUŠTĚNÍ

 

1. Pro spouštění je třeba motor připravit, zejména při nízkých venkovních teplotách. Zajistit, aby v karburátoru bylo palivo, vysunout táhlo sytiče.

2. Spouštět v krátkých intervalech, maximálně 2 až 5 vteřin s přestávkou aspoň 10 vteřin.

3. Důvodů je několik: v prvních vteřinách je napětí akumulátoru vyšší, potom se ustaluje na nižší hodnotě, přestávka umožňuje vyrovnání hustoty kyseliny v pórech činné hmoty a umožňuje vypaření části kapalného paliva v sacím potrubí i ve válci.

4. Nedojde-li ani do dvaceti otočení motorem k zážehům, je nutno spouštění přerušit a hledat příčinu závady.

5. Jestliže motor pravidelně zapaluje, ale sám, se neutáhne, je možno dobu spouštění prodloužit.

6. Výkon, spouštěcí soupravy se zlepší, ohřeje-li se akumulátor /např. gumovou ohřívací lahví přiloženou na akumulátor/.

 

O prostředcích usnadňujících spouštění jsme již mluvili v první kapitole v souvislosti s akumulátorem. K tomu je třeba ještě poznamenat, že spouštění je tím snazší, čím výkonnější je spouštěcí souprava, čím menší jsou momenty odporu, a čím menší rychlost otáčení potřebuje motor pro spouštění. Výkon spouštěče zmenšují úbytky v okruhu /o tom jsme si již řekli dříve/. Spouštěcí rychlost otáčení lze zmenšit různými prostředky. Na spouštěcí rychlost otáčení má vliv již základní konstrukční pojetí motoru, provedení sacího potrubí apod. Rozhodují však spíše jiné vlastnosti motoru - výkon a spotřeba.

Základní význam má příprava palivové směsi její zapalování. Nejnižší spouštěcí rychlost otáčení je buď rychlost, při níž se tvoří vyhovující zápalná směs, nebo rychlost, při níž má zapalovací zařízení výkon dostatečný k přeskoku zapalovací jiskry ve spalovacím prostoru.

Na spouštěcí rychlost vtáčení má vliv stav motoru. Netěsnost pístů zhoršuje kompresi a podmínky pro rozběh. Netěsnost v sání ochuzuje směs a zhoršuje její zápalnost. Objeví se obtíže při velkých doskocích na svíčkách nebo v některých podmínkách i svíčkách orosených na vnějším povrchu izolátoru. Při pomalém zdvihu kontaktů přerušovače při spouštění se může zřetelněji projevovat znečištění těchto kontaktů olejem nebo jinými nečistotami. Na spouštěcí rychlost otáčení může mít velmi značný vliv i základní nastavení předstihu. Při velkém předstihu působí spalovací proces před horní úvratí zpětnými rázy proti pohybu pístu, protože směs při pomalém  otáčení motoru shoří v průběhu malého úhlu a kinetická energie setrvačníku je malá. Zpětný moment se zvětšuje s velikostí předstihu a nemá-li spouštěcí souprava dostatečný přebytek momentu, může se motor před úvratí zastavovat nebo i vracet proti působení spouštěče.

Zapalovací soustava v dobrém stavu, správně nastavený předstih, čisté izolační výlisky, kontakty a vodivé styky, zlepšují předpoklady pro snadné spouštění.

 

DRUHÝ SPÍNAČ SPOUŠTĚČE

 

Při různých pracech na motoru, při hledání závady v zapalování, kontrole zapalovacích svíček, seřizování karburátoru, především chodu naprázdno, nebo při měření úbytku na kabelech apod., potřebujeme pomocníka, který by nám spouštěl motor. Neocenitelným pomocníkem nám bude druhý spínač spouštěče /tlačítko/, který umístíme v prostoru motoru. Jak je patrno z obr. 22 není to nikterak obtížné. Jako tlačítko poslouží například tlačítko houkačky připevněné na plechovém úhelníku přišroubovaném např. na držák zapalovacích cívek. Tlačítko je napojeno jednak na elektromagnetický spínač spouštěče /svorka č. 50/, jednak na svorku indukční cívky /svorka č. 15/.

Protože svorka č. 15 je pod proudem jen při zapnutém zapalování, není protáčení motoru - ani omylem - při vypnutém zapalování možné.

Obr. 22 

[Index] [Obsah] [Nahoru]