3. Návod k obsluze

3.1. Příprava na jízdu

3.1.1. Otevírání kapoty motoru

Otevírání kapoty motoru se provádí tím, že se odjistí západka zatažením za rukojeť umístěné pod přístrojovou deskou na levé straně, čím se otevře západka. Zatažením za rukojeť se odjistí zámek kapoty. Nyní lze západku čili pojistnou páku vysunout zvenku prstem a otevřít kapotu úplně. Kapota se nadzdvihne tak daleko, až zapadne držení podpěry při pomalém spouštění.

Obr. 18 Přehled o zařízení pro obsluhu a kontrolu Obr. 18a Přístrojová deska s odkládací skříňkou, S a de luxe
1 otočný spínač 8 řadící páka 1 zařízení na oplachování skel
2 spínač na sloupku řízení 9 palivový kohoutek 2 otočný vypínač
3 zařízení na oplachování skel 10 nožní vypínač tlumeného světla 3 spínač výstražných světel
4 kombinační přístroj 11 spojkový pedál 4 tažná páka motorové kapoty
5 clona pro zamontování rozhlasového přijímače 12 brzdový pedál 5 zámek řízení zapalování
6 spínač spouštěče zapalování 13 akcelerátor 6 regulace přívodu čerstvého vzduchu
7 regulace vzduchového proudu

Při zavírání musíme kapotu opět trochu nadzdvihnout, poté se vzpěra kapoty v kloubovém závěsu postaví kolmo vzhůru a kapota se spustí opatrně dolů. Přitom dbáme, aby byl zámek kapoty řádně uzavřen.

Obr. 19 Kombinovaný přístroj vlevo - kontrola nabíjení ( červená) Obr. 20 Tažná páka pro zámek motorové kapoty a zásuvku Obr. 21 Vysunout pojistnou páku
střed - kon. blikačů (zelená)
vpravo - kon. dálk. světla (modrá)
Obr. 22 Podpěra motorové kapoty Obr. 23 Přídržné šrouby krycí desky chladiče

3.1.2 Kontrola palivového stavu

Otevře se nádrž na palivo a zjistí se stupnicovou tyčí palivový stav, aby se případně včas palivo doplnilo.Obr. 24 Kontrola množství paliva

 

3.1.3. Kontrola omývání skel

Před nastoupením jízdy se doplní zásoba vody a zkontroluje se funkce omývače skel. V klidu vozidla má trysk vody dopadávat přes osu stírače spodní hranu horní obruby skla. Pokud by tomu tak nebylo, musíme pomocí jehly nastavit trysku do žádoucího směru. V zimním období lze přidat příměsek, čím se současně docílí lepšího očištění skel.

3.1.4. Kontrola pneumatik

Obr. 25 Přezkoušet tlak v pneumatikáchNa bezvadném stavu pneumatik závisí v silné míře bezpečný provoz vozidla. Jejich dobrý stav a správný tlak Vám zaručují dobrou stabilitu vozu a pérování. Udržování předepsaného atmosférického tlaku je předpokladem pro nejvyšší životnost pneumatik, co ovšem závisí i na Vašem způsobu jízdy. Při kontrole nezapomeňte na rezervní kolo!

U této příležitosti se přezkouší také pevné utažení matic kola.

3.1.5. Kontrola elektrického zařízení

Před zahájením jízdy je kontrola osvětlovacích a signalizačních zařízení i stírače nezbytná. Nedomnívejte se, že byste nepotřebovali osvětlení. Mohli byste se během jízdy dostat do zamlžené krajiny nebo být zadrženi z nějakých důvodů v návratu domů nebo dosažení Vašeho cíle. Dobré osvětlení a bezpečnostně zajištěná signalizační zařízení jsou zárukou správného chování v silniční dopravě a pro rychlou jízdu potmě.

Otočný spínač osvětlení Obr. 27 Stírače a oplachovací zařízení Standard, S a de luxe

 

3.1.5.1. Zámek zapalování, 601 "Standard"

Obr. 28 Spínač spouštěče zapalování, 601 StandardZámek zapalování má tyto spínací polohy:

P = obrysové svítilny 1 = zapálení 0 = osvětlení v garáži 2 = spouštění

Otočením klíče ve směru otáčení hodinových ručiček se zapojí v poloze 1 = zapálení.

Při zapojení spouštěče se zatlačí klíč a pootočí se až k dorazu, a to až se ucítí napětí pera. Jakmile se klíč spustí, vrátí se perovým tlakem do zapalovací polohy.

Za účelem zapojení na obrysové svítilny se klíč vtlačí do polohy 0; přitom se zvládne axiální pružnost a klíč se dá pak otočit doprava.

Klíč lze zastrčit a vytáhnout v polohách P i 0.Obr. 29 Zámek řízení zapalování, 601 S a de luxe

 

3.1.5.2. Zámek řízení zapalování, 601 "S" a "de luxe"

Kombinovaný zámek řídicí zapalování má 4 spínací polohy, které mají ten význam :

P - řízení zablokováno 1 = zapálení  Obr. 30 Zásobník pro zařízení na oplachování skel0 = osvětlení v garáži 2 = spouštění

Klíč lze zasunout nebo vytáhnout podle polohy zámku v polohách P a 0. Pří otáčení klíče ve směru otáčení hodinových ručiček se zapojí v poloze 1 = zapalování.

Za účelem zapojení spouštěče se pootočí klíč proti citelnému pružinovém napětí až k dorazu, tj. do polohy 2. Spustí-li se klíč, vrátí se pružností samostatně do zapalovací polohy.

Aby se zabránilo nežádoucímu zablokování řízení, musí se při otáčení klíčem z polohy 0 (osvětlení v garáži) do blokování (poloha P) překonat vtlačením klíče axiální pružnost.

Opravy zámku řízení zapalování smí provést jedině odborná dílna.

 

3.1.5.3. Parkovací osvětlení

Obrysové svítilny pro parkování se zapojí tím, že se otočí klíč zapalování v zámku do polohy P. Pokud je zamontován zámek řízení zapalování se zapojí poloha P přímo. Poté lze ovládnutím spínače řídicího sloupku, tj. otočením doleva, zapojit obrysové svítilny pro parkování. Zrušíme-li blokování zámku řízení, zhasne parkovací osvětlení a při zapojení zapalování začnou blikat blikací světla.

3.1.5.4. Světlomety, 601 "Standard"

Pravým otočným spínačem se zapojí světlomety, koncová světla a osvětlení poznávací značky.

V poloze 1 svítí obrysové svítilny a v poloze 2 tlumené světlo. Rozsvícení tlumení světel se provádí nožním přepínačem.

3.1.5.5. Světlomety, 601 "S" a "de luxe"

Pravým otočným spínačem se zapojí světlomety, koncová světla a osvětlení poznávací značky.

V poloze 1 svítí obrysové svítilny a v poloze 2 tlumené světlo. Rozsvícení a tlumení světel se provádí spínačem na sloupku řízení v směru volantu.

 

3.1.5.6. Vypínač na sloupku řízení

Spínač má tyto funkce:Obr. 31 Spínač sloupku řízení, 601 Standard

otočení doprava 1- pravý blikač

otočení doleva 2 - levý blikač

Obr. 32 Spínač sloupku řízení, 601 S a de luxeJe-li zamontován zámek řízení zapalování : zámek v poloze P - parkovací světlo

otočení 3 nahoru - světelná signalizace při předjíždění

Jsou-li zapojeny světlomety - vypínač tlumeného světla (jen 601 "S" a "de luxe")

otočení 4 dolů  - houkačka

 

3.1.5.7. Stírače

Stírače jsou zapínány a vypínány levým otočným spínačem.Obr. 33 Převodovka řízení

U typu vozu 601 "S" a "de luxe" je vmontován intervalový vypínač s 4 polohami spínání.

Poloha 1 trvalé zapojení

Poloha 2 ··· 4 intervalový provoz s asi 20 ··· 6 stíracích pohybů za minutu

 

3.1.6. Kontrola brzd a řízení

Obr. 34 Závěs zadního kolaBrzdy se musí zkontrolovat taktéž před zahájením jízdy. Dodejte si sami pocit bezpečnosti a jistoty tím, že zkontrolujete ihned po výjezdu z garáže nebo po rozjezdu funkci brzdy pomalým sešlápnutím nožního pedálu. Brzdy mají působit měkce a stejnoměrně a nesmí blokovat. Zjistíte-li, že brzda zapůsobí špatně nebodá-li se nožní pedál sešlápnout pružně a měkce, je na čase brzdy odvzdušnit.

Řízení musí snadně fungovat, nesmí váznout a volant nemá mít poznatelnou vůli, Všechna místa spojů musí být zabezpečena.

 

3.2. Uvedení do provozu

3.2.1. Otevírání kohoutku na palivo

Kohoutek na palivo je na čelní stěně vpravo na přístrojové desce. Z bezpečnostních důvodů se vypne jen, je-li vozidlo mimo provoz. Po zastaveni vozu se palivový kohoutek zavře.

Obr. 35 Palivový kohoutek 1 rezerva
2 uzavřen
3 otevřen

 

3.2.2. Řadicí páka do polohy běhu naprázdno

Řadící páka je v poloze běhu naprázdno jakmile se dá pohybovat ve směru podél vozu sem a zpátky.

Obr. 36 Polohy řadicí páky

3.2.3. Spouštění motoru

Nejdříve se zapne zapalování - rozsvítí se kontrolní světlo nabíjení, pak se ovládne spouštěč.

Jakmile naskočí motor, pustit klíč.

 

3.2.3.1. ... studený motor

Obr. 37 Tažný knoflík spouštěčeJe-li motor studený, vytáhneme tlačítko spouštěče úplně. Při spouštění se nesmí stlačit nožní pedál. Po naskočení motoru se zasune tlačítko spouštěče do střední polohy. Necháme motor zaběhnout aby se zahřál, až poté si vyžádáme od něho plný výkon.

   

3.2.3.2. ... zahřátý motor

Je-li motor zahřátý, ovládne se spouštěč a stlačí se pomalu nožní pedál. V žádném případě neovládat sytič!

 

3.2.4. Rozjíždění

Prošlápnout pedál spojky, zasunout 1. rychlost, povolit ruční brzdu (stoupá-li silnice, povolíme brzdu až vůz zabere), spustit pomalu pedál spojky a současně dávat plyn nožním pedálem, stáhnou nohu z pedálu spojky.

Dbejte, aby se hnací kola při zajíždění neprotočila. To by mělo za následek nenormální namáhání hnacích kloubů a pneumatik.

Tento pokyn je obzvlášť důležitý pro vychýlená kola.

3.2.5 Řazení

Obr. 38 Řazení 1. rychlostního stupně Obr. 39 Přeřadit z 1. na 2. rychlostní stupeň Obr. 40 Přeřadit z 2. na 3. rychlostní stupeň
Obr. 41 Přeřadit z 3. na 4. rychlostní stupeň Obr. 42 Řazení zpětného chodu

Než přeřadíme na vyšší stupeň zrychlíme vůz, nepřidáme plynu a současně vysuneme spojku, vyjmeme chod a stlačíme řadicí páku jemně ve směru na vyšší rychlostní stupeň.

Řadicí páka vklouzne po provedené synchronizaci jemně do polohy příslušného chodu. Poté se opět zasune spojka.

Řadíme-li na nižší rychlostní stupeň, nemusíme dávat meziplyn. Dbáme však na řadicí rozmezí.

Zpětný chod se smí zasunout jen na vozu v klidu. K zajištění proti nežádoucímu zapojení je zamontován zámek. Při zasouvání vodicí tyče se musí zámek překonat silnějším ručním tlakem.

3.2.6. Brzdy

Brzdy se ovládají co možná nejméně. Dobrý řidič zvolí rychlost odpovídající silničním poměrům a odpovídající plynulé jízdě. Silné zrychlování a ostré brzdění je nehospodárné a zvyšuje jak spotřebu paliva, tak i pneumatik.

Ostré zabrzdění je na místě jen pro případ akutního nebezpečí. Brzděte obzvlášť na mokré nebo zledovatělé vozovce opatrně, protože blokovaná kola prodlužují brzdnou dráhu a dávají vozu smyk. Proto musíme nožní pedál brzdy stlačovat jemně.

Obr. 43 Brzdné zpomalení

1 suchá vozovka 2 mokrá a kluzká vozovka

 

3.2.7. Zastavování

Necháte-li vůz dobíhat, záleží na tom, abyste následujícím vozům za Vámi dali včas znamení.

Parkujete-li vozidlo na strmých silnicích, vložte kromě ruční brzdy za účelem zajištění také ještě chod. Stojí-li vůz na stoupajícím vrchu, vloží se 1. rychlostní stupeň; stojí-li směrem dolů, použije se zpětného chodu.

Obr. 44 Využití mezery pro parkování 

3.2.8. Volnoběžka

Volnoběžka je válečková a zapůsobí automaticky ve čtvrtém rychlostním stupni.

Počet otáček motoru se tím stává ve 4. rychlostním stupni nezávislým na rychlosti jízdy, jakmile se ubere plyn. Tím se sníží spotřeba paliva a šetří se motor.

Aretace volnoběžky není plánována, protože se na kluzkých nebo zledovatělých silnicích a na strmých spádech přeřazuje na nižší rychlostní stupeň.

 

3.2.9. Předpisy pro zajíždění

Ačkoliv jsou všechny pohyblivé části vozu přesně zpracovány, doporučuje se nepřekročovat během prvních 2000 km rychlosti uvedené na obrázku 45.

Obr. 45 Rychlostní rozměry při zajíždění gang - chod

Tím máte záruku, že se všechny části během provozu stejnoměrně zaběhnou. Nejdříve za 1000 km lze krátkodobě zajet přípustné rychlosti, které se povo­lují pro zajetý motor.

 

3.2.10. Jízdní praxe

Obr. 46 Jízdní a řadicí dosahyHospodárnost, životnost a výkonnost Vašeho vozu si můžete sami značně ovlivnit. Dbejte proto na dodržování těchto pravidel jízdy:

Nejezděte déle nejvyšší rychlostí než 15 minut. Normální výkon o přibližně 3/4, sešlápnutí plynového pedálu šetří Váš motor při dobrém tažném výkonu a nízké spotřebě paliva.

Během delší jízdy po dálnici se doporučuje občas ubrat plyn. Změnou dávky plynu se zlepší mazací působnost.

Kritický stav Vašeho motoru byste způsobili, kdybyste během jízdy s kopce nebo při silném větru v zádech udržovali rychlost po delší dobu jenom nepatrným sešlapováním plynového pedálu. Motor by v tomto případě nedostával žádný čerstvý plyn podle počtu otáček a tím by se mu nedostávalo také žádného mazacího prostředku - a právě to je pro motor velmi nebezpečné. Zvykejte si proto zrychlit vůz při spádu silnice krátkou a silnou dávkou plynu na rychlost odpovídající dané situaci a stáhnout potom nohu s pedálu. Vůz pak běží ve volném běhu; tím se šetři na palivu a chrání se motor. Totéž platí pro jízdu s větrem v zádech. Vůz dostane krátkou a silnou dávkou plynu do rychlého pohybu a pokračuje pak v jízdě při plném využití volnoběžky. Obrázek 46 uvádí přehled o rozmezích jízdy a řazení. Z tohoto znázornění vyčtete, kterého rychlostního stupně je zapotřebí, aby se přizpůsobil výkon motoru danému provoznímu stavu. Škodilo by, kdyby se motor přetočil v příliš nízkém rychlostním stupni nebo kdyby se namáhal v příliš vysokém chodu. Při zrychleni prošlápněte plynový pedál pomalu. Stlačíte-li pedál hrubě, nezvýší se akcelerační síla vozidla, nýbrž spotřeba paliva.

Motor se má otáčet jen ve vyjímečných případech déle než minutu ve volném běhu, protože by to mohlo mít za následek zaolejování, zvýšenou spotřebu paliva a větší kouř ze spálených výfukových plynů.

Provozní teploty motoru se dosáhne rychleji a s větší šetrností, necháme-li ho ohřát řádným zajížděním.

Volnoběžka má být seřízena tak, aby se kontrolní světlo nabití trochu rozsvítilo.

Stabilita vozu a akcelerace Vašeho "Trabantu" jsou výborné. To Vás však nemá ponukat, jezdit lehkomyslně. Jezděte proto, tak, abyste mohli ihned zastavit, jakmile by se vyskytly nějaké překážky. Přitom berte ohled na silniční poměry (suchá, vlhká nebo zledovatělá vozovka).

 

3.2.11. Odvlečení

Pokud se má vůz kterýchkoliv důvodů odvléci, slouží tomu účelu očko na pomocném rámu vpředu na pravé straně.

Chcete-li sami odvléci jiný vůz, otočí se lano okolo pružiny a smyčka se posune ke středu vozidla (připevnění pružiny).

Samozřejmě přijde v úvahu jen odvlečení vozu stejné velikosti.

 

3.2.12. Obsluha zařízení na vytápění a větrání

3.2.12.1. Regulace větrání a vytápění

Obr. 47 Vytápění a větráníTažné knoflíky k regulaci jsou uspořádány na pravé straně vpředu na čelní stěně nebo vedle sloupku řízení. Obr. 48 Provoz v letním a zimním období

Levý knoflík je pro přívod čerstvého vzduchu.

Střední knoflík slouží rozdělování vzduchového proudu směrem na čelní tabuli nebo do prostoru pro cestující. Je-li knoflík zasunut, proudí vzduch k čelní tabuli; je-li vytažen, proudí do prostoru pro cestující, hlavně na podlahu k nohám.

V mezipolohách se proud vzduchu rozděluje podle polohy knoflíku na obě místa.

Pravý knoflík je pro přívod teplého vzduchu.

Podle uspořádání lze přivádět čerstvý a teplý vzduch odděleně nebo smíšeně a rozdělit ho podle potřeby.Obr. 49 roudění čerstvého vzduchu - teplý vzduch

 

3.2.12.2. Provoz v letním a zimním období

Trubka na nasávání vzduchu uspořádána na tlumiči sání se nasadí v letním provozu tak, aby ukazovala šikmo nahoru.

V zimním období se trubka natočí tak, aby její otvor byl v blízkosti výfukového oblouku.

Přestavení z letní na zimní polohu je zapotřebí při teplotách pod + 5 °C. Pomocí pravého tažného knoflíku se odvádí proud vzduchu k čelnímu sklu, do prostoru pro cestující nebo je rozdělován na obě strany.

Je-li knoflík úplně zasunut, proudí vzduch v plném množství k čelnímu sklu.

Pokud se knoflík úplně vytáhne, proudí 2/3 vzduchu do prostoru pro cestující a 1/3 k čelnímu sklu.

Regulace je libovolná i v mezipolohách.

 

3.2.13. Možnosti přestavení předních sedadel

Obr. 50 Posunování předního sedadlaPřední sedadla si můžete seřídit podle osobní potřeby. Za tímto účelem se nadzdvihne páka na levé straně pod sedadlem a sedadlo se zasune do žádoucí polohy.Obr. 51 Opěradlo sklopené dopředu

Páka na levé straně na sedadle je určena pro aretaci opěradla. Nadzdvihnutím páky se opěradlo sklopí dopředu. Opěradlo lze nastavit do každé libovolné polohy a zaaretovat spuštěním páky.

   

3.2.14. Prostor pro zavazadla

Prostor pro zavazadla je ve Vašem malém voze poměrně veliký, je z venku přístupný a dá se uzavřít. Tlakem na zámek se dá víko zavazadlového prostoru otevřít.Obr. 52 Otvírání zavazadlového prostoru

Víko zůstává otevřeno pomocí kloubové vzpěry, která je zamontovaná do kloubových závěsů.

 

3.2.15. Ložný prostor, "Universal"

Obr. 53 Otevřený zavazadlový prostorVelký ložný prostor je snadno přístupný širokým, vzadu umístěným víkem, který se dá otevírat směrem nahoru. Aby zůstalo víko otevřeno, vytáhne se sklápěcí podpěra z držení, vykývne se směrem dolů a vloží se do držadla dveří na levé straně.Obr. 54 Kloubová opěra

   

3.2.16. Přestavba zadních sedadel u typu "Universal"

Obr. 55 Otevřené víko zavazadlového prostoruOhrneme rohož na podlaze prostoru pro zavazadla a sklopíme přední část podlahy dozadu.

Vyjmeme obě zástrčky pro uložení zadního opěradla a sklopíme opěradlo nejdříve dozadu.

Uvolníme křídlatou matici držení a sklopíme dozadu. Zadní sedadla sklopíme dopředu.Obr. 56 Podpěra víka zavazadlového prostoru

Poté sklopíme dopředu opěradlo až je se sklopeným zadním sedadlem v jedné rovině.

Zablokujeme pomocí obou zástrček otáčecím pohybem uložení znovu a uložíme rohož dopředu.

 

Obr. 57 Uložení opěradla Obr. 58 Přední část podlahy prostoru pro zavazadla sklopena dozadu Obr. 59 Zadní sedadla přestavena na ložní plochu

3.2.17. Osvětlení poznávací značky

Jak Limusina tak i typ "Universal" mají stejná osvětlení poznávací značky. U Limusiny jsou žárovky přístupny ze zavazadlového prostoru; u typu "Universal" se musí odšroubovat krycí plech se svítilnou od vnitřního práhu a vyjmout směrem doleva.

 

3.2.18. Vnitřní osvětlení

Obr. 60 Vnitřní osvětleníNahoře na levém sloupku dveří je přimontováno vnitřní osvětlení. Rozsvítí se zapojením spínacího knoflíku, který posuneme dolů. U typu "de Luxe" se současně zapne světlo v motorovém prostoru.

Za účelem vyměnění žárovky lze vytáhnout vnitřní svítilnu z výřezu v držadlu dveří.

   

3.2.19. Vnitřní zrcátko

Otáčením o 180 stupňů se dá zrcátko libovolně seřídit pro denní jízdy (normální zrcadlové sklo) a noční jízdy (neoslňující zrcadlové sklo).

[Nahoru] [Obsah] [Index]