13 Ovládací ústrojí

13.1 Pedály spojky a brzdy

Oba pedály jsou otočně upevněny na společné konzole. Konzola, odlitá z hliníkové slitiny, je přišroubována čtyřmi šrouby M 10 k motorové stěně nad sloupkem řízení. Hlavy šroubů jsou na straně motorového prostoru. Oba pedály vrací do klidové polohy tažná pružina, která je zaklesnuta na konzole sloupku řízení.

1. Pedál brzdy

je naklínován po pravé straně konzoly na hřídeli, který prochází celou konzolou, a na opačné straně konzoly je na něm naklínována pomocná páka. Pomocná páka je na konci pohyblivě spojena čepem s vidlicí tlačné tyče hlavního brzdového válce.

2. Pedál spojky

je pohyblivě připevněn čepem ve vidlici na levé straně konzoly pedálu. V otvoru kratší páky pedálu je zaklesnutý háček koncovky lana spojky.

3. Údržba

a) Každých 5 000 km

se kontroluje, popř. seřídí mrtvý chod pedálu spojky (viz kap. 5.9.1).

b) Každých 15 000 km

se namažou několika kapkami motorového oleje pohyblivá uložení a čepy pák obou pedálů.

c) Každých 12 000 až 15 000 km

se překontroluje, popř. seřídí mrtvý chod pedálu brzdy (viz kap. 12.3.2).

 

13.2 Pedál plynu (akcelerace)

Plynový pedál je plechový výlisek, pohyblivě připevněný přibližně v horní třetině čepem ve vidlicovém držáku, přivařeném k motorové stěně. Ve výřezu kratší strany pedálu je zaklesnuta koncovka lanka, které ovládá škrticí klapku karburátoru.

1. Údržba

a) Plynový pedál má být bez mrtvého chodu, aby nevznikalo prodlení mezi přidáním plynu a reakcí motoru na přidání. To má nepříznivý vliv hlavně na plynulý rozjezd vozidla; plynový pedál není citlivý a vůz při rozjezdu poskakuje vpřed. Mrtvý chod plynového pedálu se seřizuje současně se seřízením vůle lanovodu škrticí klapky karburátoru (viz kap. 5.10.4).

b) Každých 15 000 km

se namaže několika kapkami motorového oleje čep uložení plynového pedálu.

 

13.3 Lanovody spojky, plynu (akcelerace) a sytiče

Spojka, škrticí klapka karburátoru a sytič jsou ovládány ocelovým lankem (sytič ocelovou strunou), vedeným v lanovodu, který je v podstatě ocelovou spirálou, jejímž středem prochází ovládací lanko (struna). Lanovody jsou na obou koncích opřeny, aby se nemohly podélně posunout. Je-li poškozeno některé lanko nebo lanovod, vymění se vždy úplný lanovod.

 

1. Výměna úplných lanovodů

a) Lanovod spojky

U páky vidlice spojky se úplně vyšroubuje seřizovací matice M 8, protilehlá koncovka ve tvaru háku se vyvěsí z pedálu spojky a lanovod se vyjme.

b ) Lanovod plynu

Vyvěsí se koncovka lanka u karburátoru, zaklesnutá v pomocném třmenu škrticí klapky. Lanko se provlékne vhodně natočeným rozříznutím v seřizovacím šroubu lanovodu proti spáře v držáku lanovodu. Koncovka lanka na opačném konci se vyvlékne z výřezu na pedálu plynu a lanovod se vyjme.

c) Lanovod sytiče

Uvolní se upevňovací šroub struny na páce šoupátka sytiče 2 (viz obr.  94), uvolní se upevňovací šroub spirály lanovodu sytiče 3 (viz obr. 98), povolí se přítužná matice upevňující vodítko lanovodu ke konzole uvnitř vozu na držáku sloupku řízení a úplný lanovod se protáhne otvorem v motorové stěně směrem do vozu.

d) Po zpětné montáži lanovodů je nutno seřídit mrtvý chod pedálu spojky podle kap. 5.9.1, pedálu plynu podle kap. 5.10.4 a lanovodu sytiče podle kap. 5.10.5.

 

2. Údržba lanovodů

Každých 15 000 km se lanovody vymontují ven, vymyji v petroleji nebo naftě (zvláště lanovod sytiče, který není potažen ochrannou bužírkou), aby se lanka v nich lehce pohybovala, a nechají se ve svislé poloze, aby z nich petrolej vykapal. Pak se za stálého popotahování lankem ve svislé poloze namažou důkladně motorovým olejem. Olej se kape nahoře na lanko tak dlouho, až proteče celým lanovodem.

 

13.4 Lanovod uzávěru kapoty a klapky topení

Lanovod uzávěru kapoty je upevněn přítužnou maticí na vodítku táhla nalevo pod přístrojovou deskou (viz obr. 11) v držáku, který je přivařen ke karosérii. Ovládací ocelová struna je sevřena svorkou na páce zámku kapoty (viz obr. 221).

Lanovod klapky topení je uvnitř vozu upevněn jako lanovod sytiče (kap. 13.3. bod 1). Ocelová struna lanovodu je připevněna vespod na klapce příchytkou a šroubem M 5.

O údržbě lanovodů kapoty a klapky topení platí totéž, co je uvedeno v kap. 13.3, bod 2.

 

13.5 Řadicí páka

Řadící páka je duralová trubka, která je na obou koncích posuvně uložena v pryžových průchodkách. Na skříň převodovky je průchodka upevněna v pomocném plechovém držáku, který je přišroubován dvěma šrouby M 6 ke skříni. Uvnitř vozu je průchodka upevněna v držáku sloupku řízení. Otvor v motorové stěně, kterým řadicí páka prochází, je chráněn pryžovou prachovkou.

1. Údržba

Každých 5 000 km se řadicí páka potře slabě tukem NH2 v místech, kde prochází pryžovými průchodkami a prachovkou.

2. Vyjmutí a zamontování řadicí tyče

Uvolní se šroub M 8, který stahuje rozříznutou objímku ramena řadicí tyče (označena šipkou na obr. 44). Řadicí tyč se vytáhne směrem do vozu. Vymačkané pryžové průchodky se vytlačí z držáku směrem k širšímu konci průchodky. Vymění se také proužek plsti, tlustý 2 mm, uložený v drážce uvnitř pryžové průchodky. Při zpětné montáži se před utažením objímky ramena řadicí tyče šroubem M 8 nastaví řadicí tyč do správné polohy v neutrálu podle polohy rukojeti řadicí tyče.

[Nahoru] [Obsah] [Index]