17 Automatické ovládání spojky (Hycomat)

17.1 Popis

Zařízení Hycomat umožňuje ovládání spojky bez použití spojkového pedálu v závislosti na otáčkách motoru. Je-li motor v klidu nebo běží při volnoběžných otáčkách, je spojka vypnuta. Pozvolným přidáváním plynu, tj. zvyšováním otáček motoru je prostřednictvím hydraulického zařízení Hycomat spojka postupně zapínána a začne zabírat asi při 1 150 1/min. Plně zapnuta je spojka při 1 600 1/min. Počáteční tlak hydraulického systému při 1 150 1/min je 400 kPa. Provozní tlak od 1 600 1/min výše je 1 600 kPa.

Obr. 232. Ovládací orgány na převodovce k ovládání spojky Hycomat

1 - ukostřovací pás; 2 - pracovní válec spojky; 3 - kabel od vypínače v řadicí páce; 4 - páka spojky; 5 - vedení tlakového oleje od ventilu k pracovnímu válci; 6 - tahová pružina spojky; 7 - hydraulické čerpadlo; 8 - přívod oleje k čerpadlu; 9 - tlakový olej od čerpadla k řídicímu ventilu

 

Obr. 233. Pomocný pedál spojky v provozní poloze

Obr. 234a. Nouzové ovládání spojky nohou

1 - západka; 2 - pojistka pedálu

Obr. 234b. Elektrické schéma hydraulického zařízení Hycomat

1 - kloubový spínač řadicí páky; 2 - pojistky; 3 - mechanický spínač; 4 - tlakový spínač (stopspínač); 5 - řídicí ventil; 6 - elektromagnet; 7 - relé

 

Aby nemohlo dojít k rozjetí vozu během oprav na motoru v chodu, je vyřazení Hycomatu z činnosti zajištěno tlakovým, mechanickým spínačem 2 (viz obr. 237), který je zapojen v sérii do obvodu ukostření spínacího relé 7 řídicího ventilu (viz schéma elektrické instalace Hycomatu obr. 234b). Mechanický spínač je rozepnut jen při zavřeném víku motoru pomocí ploché pružiny, přinýtované na okraji víka proti spínači. Do obvodu ukostření spínacího relé 3 je dále v sérii zapojen tlakový, hydraulický spínač 3 (viz obr. 237) (je použito spínače brzdových světel), který spíná elektrický obvod při tlaku 400 kPa a chrání tak elektromagnet před přetížením, je-li kapota déle otevřena.

 

1. Ovládání spojky

a) Spojka je v činnosti, je-li pomocný pedál spojky 1 (obr. 233) sešlápnut a zajištěn západkou.

Aby bylo možno s vozem jezdit i při poruše hydraulického ovládání, odjistí se pomocný pedál zamáčknutím pojistky 2 (obr. 234a). Pojistka  vyskočí ze západky 1 a pedál je možno ovládat běžným způsobem nohou.

Po uvolnění pomocného pedálu je také možno pojistit zaparkovaný vůz zařazením rychlostního stupně. 

b) Aby bylo možno okamžité řadit rychlostní stupně, má řadicí páka na konci rukojeti kloubový spínač (obr. 235), který ovládá pomocí relé 7 (obr. 234b) přívod proudu do elektromagneticky ovládaného rozvodného šoupátka ventilu hydrauliky (obr. 238). Jakmile se dotykem ruky vychýlí rukojeť řadicí páky na kteroukoli stranu, sepne relé proud do elektromagnetu a ten okamžitě přestaví rozvodné šoupátko ve ventilu. Tím zanikne tlak v pracovním válci 2 (obr. 232) a spojka je tahem pružiny 6 neprodleně vypnuta. Relé je připevněno na držáku houkačky.

 

2. Hydraulický mechanismus

Hydraulický systém je naplněn olejem, označeným výrobcem jako Hycomat-Öl Hydro 7-55, o viskozitě 7°E a bodu tuhnutí -55 °C.

Obr. 235. Řadicí páka s kloubovým spínačem Obr. 236. Elektromagnetický řídící ventil

Zásobní olej je v nádrži připevněné na levém podběhu předního kola (obr. 237). Odtud je pancéřovanou hadicí veden k zubovému čerpadlu. Zubové čerpadlo 7 (viz obr. 232) je poháněno přímo od klikového hřídele pomocí hřídelíku, který prochází vrtáním v hnacím hřídeli převodovky.

Tlak ve výstupu čerpadla, zvyšující se úměrně s otáčkami motoru, je veden pancéřovanými hadicemi 5 a 9 (viz obr. 232) přes těleso ventilu do pracovního válce 2. Jednočinný pracovní válec je konstrukčně podobný brzdovému válečku předního kola Duplex (viz obr. 169). Tlačná tyč pracovního válce pootáčí pákou spojky 4 (viz obr. 232), přemáhá tah pružiny 6, a tím plynule zapíná spojku.

Obr. 237. Nádrž zásobního oleje

1 - nádrž; 2 - mechanický spínač; 3 - ochranný hydraulický spínač

 

V tělese ventilu je umístěn v okruhu výtlačného potrubí čerpadla pojistný přetlakový ventil. Je uzavřen v tělese ventilu víčkem (viz obr. 236). Ventil se samovolně otevře, přestoupí-li tlak 1 700 kPa.

 

17.2 Údržba Hycomatu

1. Každých 5 000 km se kontroluje stav oleje v zásobní nádrži. Hladina oleje má být 20 až 25 mm pod horním okrajem nádrže. Současně se překontroluje těsnost všech přípojů hydrauliky.

2. Každých 15 000 km se seřídí mrtvý chod páky spojky a předpětí tahové pružiny páky spojky.

3. Každých 25 000 km, nejdéle však za 3 roky se vymění hydraulický olej. Starý olej se vypustí tak, že se vyšroubuje šroub upevňující přívodní hadici k čerpadlu (obr. 238). Současně se vyčistí sítko nasazené na průchozím šroubu.

4. Každých 25 000 km se překontroluje upevnění všech kabelů elektrického zařízení Hycomatu, rozeberou a očistí se kontakty kloubového spínače řadicí páky (viz obr. 235 a 240b).

Nastavení vůle kontaktů spínače řadicí páky viz kapitolu 17.3, odst. 3.

Obr. 238. Vypouštění oleje z hydrauliky

 

17.3 Seřizování Hycomatu

1. Seřizování mrtvého chodu páky spojky

Motor je v klidu, pomocný pedál spojky je vypnut (viz obr. 234). Uvolní se pojistná matice M 8 (2, obr. 239) na tlačné tyči, mírným tlakem se zatlačí páka spojky zpět k pracovnímu válci, až je cítit odpor, jak se grafitový kroužek opřel o vysouvací kroužek spojky (viz obr. 90). V této poloze se seřídí vroubkovaná matice 3 (obr. 239) tak, aby bylo možno tlačnou tyč vložit do opěrky na páce spojky. Vůle mezi čelem matice a vybráním v opěrce (1,8 až 2,5 mm) určuje mrtvý chod páky spojky (skica u obr. 239). Tlačná tyč se vloží do opěrky a utáhne se pojistná matice 2.

 

2. Seřízení předpětí tažné pružiny spojky

Motor běží při volnoběžných otáčkách, tj. 700 až 800 l/min, pomocný pedál spojky je zapnut (viz obr. 233). Předpětí se seřizuje stavěcím šroubem M 8 (na obr. 240a označen šipkou), pojištěným pojistnou maticí.

Obr. 239. Seřízení mrtvého chodu páky spojky

1 - páka spojky; 2 - pojistné matice tlačné tyče; 3 - seřizovací matice

Správné nastavení určuje vzdálenost od spodního okraje krytu tahové pružiny do středu čepu, kterým je v páce spojky upevněno táhlo pružiny. Vzdálenost má být 30 až 40 mm pro všechny typy spojky (viz kap. 5.9). V tomto rozmezí se upraví správné předpětí pružiny tak, aby spojka začala zapínat asi při 1 100 až 1 200 1/min.

 

3. Seřízení vzdálenosti kontaktů spínače řadicí páky

Kloubový spínač řadicí páky se skládá z pevného kontaktu 1 (viz obr. 240b), naraženého s izolační vložkou do vlastní řadicí páky, a pohyblivého kontaktu, který je ukončením pohyblivé části řadicí páky. Nastavenou vzdálenost mezi kontakty udržuje tlaková pružina.

Vzdálenost kontaktů se nastavuje tak, že se dostatečně uvolní přítužná matice 3 a převlečná matice 4 se úplně dotáhne, aby kontakty 1 a 2 na sebe dosedly. Pak se převlečná matice uvolní o jednu třetinu otáčky a v této poloze se pojistí utažením přítužné matice 3. Takto nastavená vzdálenost kontaktů řadicí páky zaručuje, že se kontakty sepnou již při malém vychýlení pohyblivé části řadicí páky, tím se uzavře elektrický obvod elektromagnetu řídicího ventilu a dojde k okamžitému vypnutí spojky (viz kap. 17.1, bod 1b). 

Obr. 240a. Seřízení předpětí pružiny spojky

1 - kryt tahové pružiny; 2 - táhlo pružiny; 3 - páka spojky

Obr. 240b. Kloubový spínač řadicí páky

1 - pevný kontakt; 2 – pohyblivý kontakt; 3 - přítužná matice; 4 - seřizovací převlečná matice

 

Upozornění:

Veškeré práce, které je nutno dělat s motorem v chodu, nezačínáme dříve, dokud se nepřesvědčíme, že není zařazen žádný rychlostní stupeň, popřípadě že i při otevřené kapotě nezůstal viset (rozepnutý) mechanický spínač 2 (viz obr. 237). Jinak se můžeme přidáním plynu sami přejet! Důležité je také správné nastavení volnoběžných otáček motoru. Je-li motor nastaven na vyšší volnoběžné otáčky než 800 1/min, může dojít ke spálení obložení spojkového kotouče, protože přítlačný kotouč se neustále dotýká spojkového obložení, aniž se přitom vůz začíná rozjíždět.

[Nahoru] [Obsah] [Index]