18 Údržba vozu

Předpokladem pro bezporuchový provoz je včasná a správně prováděná údržba vozu. Maziva se provozem znehodnocují a ubývá jich. Seřízení a stav jednotlivých orgánů se mění opotřebením. Je proto nutno po ujetí určitého počtu kilometrů mazivo doplnit, seřídit některé orgány, překontrolovat stav funkčně důležitých dílů; části vozu, které jsou znečišťovány od vozovky a trpí povětrnostními vlivy, se musí včas očistit a nakonzervovat apod.

Údržbu lze rozdělit podle počtu ujetých kilometrů na tři hlavní skupiny:

1. Po ujetí 5 000 km (promazání, drobná údržba, seřízení některých orgánů).

2. Po ujetí 15 000 km (důkladná údržba, seřízení a revize všech důležitých orgánů).

3. Úkony prováděné po ujetí více než 15 000 km, nebo omezené časově, anebo prováděné jen podle potřeby.

Úkony pod bodem 2 předpokládají samozřejmě současně provedení úkonů pod bodem 1.

V přehledu údržby (tab. V) jsou jednotlivé úkony vyznačeny pouze heslovitě. Podrobně jsou popsány údržbové úkony v každé kapitole v samostatném odstavci pro jednotlivé montážní skupiny vozu. Tam, kde je úkon omezen časově, provede se podle toho údaje, který nastal v provozu dříve.

Kontrolu nového vozu, předepsanou výrobcem po ujetí prvního 1 000 a prvních 3 000 km, provádějí bezplatně značkové záruční opravny. Rozsah prohlídek v záruční době je uveden v záručním sešitě vozu, který je nedílnou součástí dokladů při koupi nového vozu.

Rovněž všechny opravy na voze v záruční době smí provádět pouze záruční opravna, jinak zaniká nárok na záruku.

 

18.1 Důležité spoje na voze

Jejich upevnění se kontroluje podle přehledu údržby v tab. V. Spoje mají být dotaženy podle údajů v kap. 4.3. Matice (nebo hlavy šroubů) pojištěné závlačkou nebo přehnutým pojistným plechem se kontrolují zajištěné. Zjistíme-li, že matice (hlava šroubu) pojištěného spoje je uvolněna, odjistí se matice, utáhne se předepsanou silou a znovu zajistí novou závlačkou, popř. plechem.

 

1. Poháněcí soustava

Upevnění motoru v pomocném rámu:

- 6 matic M 8 dvou předních pružných lůžek motoru (viz obr. 47),

- 1 matice M 8 zádního pružného lůžka motoru (viz obr. 48),

- 2 matice M 8 plechového držáku motoru vzadu,

- 2 šrouby M 10 upevňující předřazený tlumič výfuku ke kolenu výfukového potrubí od motoru (viz obr. 45),

- 2 matice M 8 svorníků držáku dynama zespodu na bloku motoru,

- 3 šrouby M 8, připevňující dynamo k držáku a napínací liště.

 

2. Přední náprava

a) Spoje pojištěné závlačkou (plechovou pojistkou):

- 2 matice M 24 x 1,5 čepů nábojů kol (6, viz obr. 130),

- 2 korunové matice M 14 x 1,5 upevňovacích šroubů předního pera (3, viz obr. 132).

b ) Normální spoje:

- 2 šrouby M 12 dolního konce teleskopických tlumičů (1, viz obr. 132),

- 4 matice M 8 čepů vodicího ložiska dolního rejdového čepu (5, obr. 132),

- 2 pojišťovací šrouby M 10 vodicího ložiska dolního rejdového čepu (5, obr. 131),

- 4 šrouby M 8 upevňující kyvné rameno k pomocnému rámu,

- 8 matic M 12 x 1,5 pro upevnění kol.

 

3. Řízení

a) Spoje pojištěné závlačkou (plechovou pojistkou):

- 1 korunová matice M 14 x 1,5 hlavní páky řízení na konci hřebenové tyče,

- 4 korunové matice M 10 x 1 kulových kloubů spojovacích tyčí řízení (4, obr. 132),

- 2 pojistné matice M 14 x 1,5 seřizovacích spojek spojovacích tyčí řízení.

b) Normální spoje:

- 2 upevňovací šrouby M 10 skříně řízení k pomocnému rámu,

- 1 šroub M 8 objímky pružné spojky sloupku řízení (obr. 119).

 

4. Pomocný rám

- 6 šroubů M 10 upevňujících pomocný rám k patkám samonosného rámu karosérie.

 

5. Zadní náprava

- 4 šrouby M 12 x 1,5 upevňující rozvidlená úhlová ramena ke karosérii (viz obr. 144),

- 2 šrouby M 10 upevňující teleskopický tlumič ve vidlicové patce,

- 2 korunové matice M 24x  1,5 čepů nábojů kol,

- 8 matic M 12 x 1,5 pro upevnění kol.

 

6. Vozová pera

- 4 šrouby M 12 x 1,5 k třmenům předního pera,

- 4 šrouby M 12 x 1,5 k třmenům zadního pera.

7. Pryžové manžety a prachovky

Kontroluje se jejich bezvadný stav a upevnění.

a) 2 ochranné manžety homokinetických kloubů hnacího hřídele,

2 ochranné manžety unášecích kamenů hnacího hřídele,

4 prachovky matic rejdových čepů;

b) 1 prachovka řadicí páky;

2 ochranné manžety hřebenové tyče řízení;

c ) 1 hadice sání od čističe vzduchu ke karburátoru;

d) 2 kryty komory ložisek nábojů zadní nápravy.

 

18.2 Provoz v zimě

1. Před zimní sezónou je nutno překontrolovat (viz preventivní údržba):

a) stav brzd - zda jsou dostatečně citlivé, neblokují-li nebo netáhnou-li vůz na stranu (závady neprodleně odstranit),

b) stav běhounů předních pneumatik; použít hlavně vpředu pneumatiky se vzorkem sjetým maximálně o 30 % (tj. výška vzorku 6 až 7 mm),

c) seřízení sbíhavosti předních kol (má vliv na vedení stopy vozu, hlavně na zledovatělé či kluzké vozovce),

d) stav akumulátoru, výšku hladiny elektrolytu, stav nabití (stačí kontrola hustoměrem). Zjistí-li se rozdíl v napětí jednotlivých článků (článek poškozen), je třeba včas vyměnit starý akumulátor za nový (viz kap. 15.5.3). V zimním provozu je akumulátor maximálně zatěžován (mráz, studené starty, denní světlo jen 8 hodin denně, to znamená časté jízdy s rozsvícenými světly apod.).

 

2. V zimní sezóně

a) Častější promazání vozu, protože tuk je neustále vyplavován břečkou ze sněhu a posypové soli, emulguje s vodou a ztrácí mazací schopnosti. Při větších mrazech tuk tuhne; k promazání tlakovou maznicí se používá tuk A 00, popřípadě - mírně ředěný olejem řady PP (80 nebo 90), aby dobře pronikal do všech mazaných míst a vytlačil starý, znečištěný tuk. Podmínka: častěji mazat, alespoň 1krát za 3 týdny nebo po 2 000 km.

b) Každých 14 dní ošetřit akumulátor (viz kap. 15.5.3).

c) Vzhledem ke ztíženým podmínkám studeného startu udržovat zapalování v bezvadném stavu. Zapalovací svíčky (původní tepelná hodnota 240) je možno volit teplejší, tj. o tepelné hodnotě 225 (naše svíčky M 14 - 7) hlavně kvůli studenému startu.

d) Vyčistit palivový systém dříve než za 5 000 km (viz kap. 16.5). Palivo vylučuje vodu, která může v kohoutu nebo v karburátoru zamrznout. Do paliva přidáme přípravek Velfobin.

e) Kontrola tlaku v pneumatikách. Udržovat stejný tlak v obou pneumatikách téže nápravy. Vpředu lze snížit tlak na 130 kPa, zejména u pneumatik s úzkým desénem.

f) Zámky dveří a víka zavazadlového prostoru mazat silikonovým olejem. Tuhne až při -15 °C a odpuzuje vodu, která je hlavní příčinou zablokování zamykací vložky zámku. Vložka je ze slitiny lehkých kovů, která snadno podléhá oxidaci a plochá stavítka ve vložce zůstanou viset. Proto je dobře preventivně chránit zámek vzadu. Zvláště u vozu kombi je dobré přelepit vložku lepicí páskou; proužkem leukoplasti apod. (totéž platí při mytí vozu).

Je-li zámek zamrzlý, je třeba nahřát několikrát klíč a zasunout ho do zámku, do rozmrazeného zámku ihned vstříknout trochu Ronalu nebo Glykosolu. Později se vložka musí vyčistit; závada by se po vyschnutí Ronalu opakovala.

 

18.3 Ošetření vozu před odstavením

Pro životnost vozu je nejprospěšnější, je-li používán pravidelně bez dlouhých přestávek.

Má-li být vůz vyřazen z provozu na dobu delší než tři týdny, je nutno jej náležitě ošetřit. Nestačí jednou za čas na několik minut spustit motor nebo objet blok domů a znovu jej odstavit s pocitem, že je vše v pořádku. Tím se vozu málo prospěje.

a) Vůz se umyje na povrchu a vespod; ošetří se karosérie a podvozek (viz kap. 16.2) a promaže se podle mazacího plánu.

b) Ošetření motoru

Agresivní složky v palivu a kondenzáty vznikající při spalovacím procesu v motoru napadají po určité době korozívně klikový mechanismus a stěny válců. Proto je nutno motor uvnitř konzervovat:

Motor se ohřeje, vyjme se pryžové koleno sání a do hliníkového kolena sacího hrdla karburátoru se za chodu motoru pomalu nalije asi 10 až 15 cm3 motorového oleje M2T (popř. oleje toho druhu, který mísíme s palivem). Přitom se ručním popotahováním za lanovod udržuje motor v nízkých otáčkách, aby se olejem nezahltil. Když motor nasaje všechen olej nalitý do sacího kolena, vypne se a tím je konzervování skončeno.

.Jestliže je potřeba vůz odstavit na celé zimní období, tj. 3 až 4 měsíce, vyšroubují se navíc zapalovací svíčky, do každého válce se nalije asi 4 až 5 cm3 oleje, motor se protočí rukou za řemen ventilátoru 2krát až 3krát a do motoru se zašroubují připravené záložní svíčky. Na jaře při uvedení do chodu se motor normálním způsobem nastartuje. Nesmí nás znepokojovat, že motor bude několik minut značně kouřit, než se spálí přebytečný olej.

c) Ošetří se akumulátor (viz kap. 15.5.3, bod a až e).

d) Je-li vůz odstaven v garáži, zdvihne se vůz na podpěry za karosérii tak, aby listová pera a kola, byla vyvěšena. Podpěry se umístí pod postranní rám podlahy v místech, kde jsou trubky pro zvedák.

 

18.4 Oleje a mazací tuky

1. Oleje

a) Pro mazání motoru se používá výhradně olej naší výroby M2T přimísený do paliva v poměru 33,3 : 1 (viz kap. 1.1), nebo 50 : 1.

Tento olej svou viskozitou odpovídá hodnotě SAE 30. Zahraniční motorové oleje shodné viskozity podle SAE jsou:

Shell - 100/30, l0W/30, 20W/40,

Super Mobiloil A,

Mobiloil Special SAE 10W/40.

U motorů, které mají ujeto více než 20 000 km, se nedoporučuje přejít z našeho oleje M2T na uvedené zahraniční oleje. Všechny tyto oleje totiž obsahují detergentní přísady, které zabraňují shlukování karbonových částic, vzniklých při spalování oleje; mohly by karbon usazený v motoru rozpustit a poškodila by se ložiska motoru.

Při cestě do zahraničí je proto bezpečnější vzít předpokládané množství oleje s sebou.

b) Pro celoroční náplň převodového ústrojí je určen převodový olej naší výroby PP80, viskózní třídy SAE 80. Této třídě odpovídají převodové oleje zahraniční výroby Shell Spirax 80 E.P. a Mobiloil Mobilube GX 80. Intervaly pro výměnu převodového oleje jsou v přehledu údržby v tab. V.

 

2. Mazací tuky

Pro mazání ložisek na některých místech podvozku se používají dva druhy tuku naší výroby:

a) Tuk A00 - je polotekuté konzistence, tažný, s velkou přilnavostí a odolný proti vodě. Jeho vlastnosti odpovídají tukům zahraniční výroby Shell Retinax A nebo Mobiloil Mobilgrease No 1 (No 2).

Obr. 241. Mazací plán

Pozice Mazané místo Počet mazaných míst Mazivo
1 šipky A - přerušovače zapalování a odstředivý regulátor nakapat na páky přerušovače a závaží regulátoru 2 až 3 kapky   olej M 3AD
šipka B - mazací plst vačky nakapat na plst 2 až 3 kapky olej M 3AD
2 skříň řízení 1 maznice  
3 lanovody ruční brzdy 2 maznice (velmi opatrně mazat!) tuk NH2
4 rejdové čepy přední nápravy 4 maznice tuk A00
5 komory hnacích kloubů 2 maznice tuk NH2
6 vnitřní unášeče hnacích hřídelů kol ohrnout manžety tuk NH2

 

Přehled udržby Tab. V
Skupina Úkon Po ujetí km každých každých   Poznámka (Časové omezení)
5 000 15 000*)
Motor 1. Kontrola stavu a napnutí klín. řemene, upevnění, popř. dotažení držáků a napínáku dynama X    
2. Kontrola, popř. seřízení přerušovačů zapalování, přimazat plst vačky přerušovačů X    
3. Zapalovací svíčky vyčistit, seřídit vzdálenost elektrod X vyměnit  
4. Seřídit volnoběžně otáčky motoru, kontrolovat obsah CO ve výfukových plynech X    
5. Vyčistit palivový kohout, vyčistit palivové potrubí, trysky karburátoru, seřídit karburátor   X  
6. Vyčistit vložku čističe vzduchu X vyměnit  
7. Výměna tukové náplně ložisek ventilátoru     po 40 000 až 50 000 km
Převodovka, spojka 8. Seřídit mrtvý chod spojkového pedálu X    
9. Kontrola stavu oleje v převodovce, popř. doplnit, kontrola těsnosti převodovky (podle úbytku oleje) X vyměnit každé 2 roky vyměnit
Brzdy

 

 
10. Kontrola stavu brzd. kapaliny v zásobná nádobce, ev. doplnit X   každé 2 roky vyměnit
11. Kontrola těsnosti všech hadic a trubek, kontrola uložení hadic a trubek (zda se neodírají, koroze) X    
12. Kontrola tloušťky brzdového obložení, upevnění brzd. válečků v kolech, vyčištění brzd. ústrojí v kolech, kontrola funkce samostavitelných klíčů v kolech, kontrola stavu všeho potrubí (odírání, koroze), seřídit mrtvý chod brzd. pedálu   X časově omezená výměna trubek a hadic viz kap. 12.2
13. Seřídit ruční brzdu X    
Elektrická zařízení

 

 
14. Kontrola činnosti a seřízení světlometů, blikačů, brzdových a koncových světel, kontrolních světel. Kontrola upevnění vodičů a dynama, regulátoru, startéru, na zapal. cívkách, pojistkové skříňce, motorku stírače a na vypínačích        
15. Seřízení nabíjecího napětí X    
l6. Vyčištění dynama, výměna uhlíků dynama   X po 20 000 až 25 000 km
17. Vyčištění startéru, popř. výměna uhlíků startéru     po 50 000 km
18. Ošetření akumulátoru X   v zimním provozu každých 14 dní
Podvozek

 

 

 

 

 

 
19. Kontrola tlaku v pneumatikách, kola vyměnit na voze křížem, utáhnout matice kol X   po 20 000 km obrátit pneumatiky na ráfkách
20. Kontrola sbíhavosti a odklonu předních kol, popř. seřídit X    
21. Kontrola upevněni kulových kloubů a seřizovacích matic spojovacích tyčí řízení, kontrola vůle v řízení, popř. seřízení, kontrola stavu Hardyho spojky volantové tyče X   po 40 000 km pryžové vložky kulových čepů a Hardy spojku vyměnit
22. Kontrola a utažení všech důležitých spojů, motoru, převodovky, řízení, obou náprav, vozových per, pomoc. rámu agregátu, teleskop. tlumičů a výfukového systému X    
23. Kontrola stavu ložisek kol, kontrola stavu a upevnění pryžových krytek ložisek zadních kol. Kontrola těsnosti pryžových manžet hnacích hřídelů kol a řízení X    
24. Výměna tukové náplně ložisek zadních kol, tukové náplně ložisek a kloubů předních kol     po 30 000 až 40 000 km, nejdéle za 3 roky
25. Promazáni přední nápravy a řízení podle mazacího plánu X   v zimě jednou za 3 týdny (je-li vůz v provozu)
26. Vyčištění a promazání unášecích kamenů poloos   X  
27. Kontrola funkce teleskopických tlumičů pérování     po 40 000 až 50 000 km
28. Promazání závěsů a zámků dveří, lanovodů plynu, sytiče, spojky, klapek topení, závěsů a zámku kapoty dveří a víka kufru, pedálů, ruční brzdy silikonovým olejem     podle potřeby alespoň 1krát za půl roku
29. Ošetřit podvozek a poháněcí skupinu, např. přípravkem Resistin Car nebo Skorex, promazat vozová pera přípravkem Nezmar     alespoň 1krát za rok, zejména před zimním obdobím
Hycomat

 

30. Kontrola stavu oleje v zásobní nádržce, popř. doplnit, kontrola těsnosti spojů potrubí, čerpadla, pracovního válce a ovládacího ventilu X   výměna oleje po třech letech
31. Seřízení mrtvého chodu páky, spojky, seřízeni předpětí tahové pružiny lanovodu spojky X    
Jízdní zkouška 32. Zkušební jízda se zaměřením na směrovou stabilitu vozu, citlivost řízení, účinnost a stejnoměrnost brzdění, výkon motoru, správnou činnost převodovky a spojky, popřípadě zjištění zdrojů neobvyklých hluků X X  

*) Provádějí-li se údržbové úkony po 15 000 ujetých km, provedou se současně také všechny úkony, které jsou stanoveny po 5 000 km.

 

b) Plastické mazivo NH2 - je polotekuté konzistence, masťovitý, emulgující s vodou. Jeho vlastnosti odpovídají tukům zahraniční výroby Shell Retinax A nebo Mobiloil Mobilgrease No 5 (MP).

c) Použití tuků pro jednotlivá mazaná místa (obr. 241 a přehled údržby v tab. V).

Tuk A00 - rejdové (svislé) čepy přední nápravy, řadicí páka.

Tuk NH2 - ložiska předních kol, ložiska zadních kol, ložiska ventilátoru, ložiska dynama, unášecí kameny polonápravy, převody řízení, mechanismy oken a dveří.

 

18.5 Mycí a konzervační prostředky

Pro mytí a ošetření karosérie a podvozku vozu existuje na našem trhu stále rostoucí řada rozmanitých prostředků naší i zahraniční výroby. Používání jednotlivých přípravků nelze doporučovat jednoznačně a je na každém motoristovi, který z přípravků mu vlastnostmi nejlépe vyhovuje a který si do jisté míry oblíbí. Pro úplnost uvádíme v této kapitole některé přípravky, jejich stručnou charakteristiku a způsob použití. Jinak je nutno u každého přípravku dodržovat návod k použití, uvedený výrobcem přípravku.

 

1. Mycí prostředky

Autošampon je neutrální mycí prostředek ze syntetických saponátů, koncentrovaný, rozpustný v teplé i ve studené vodě. Roztokem zhotoveným ředěním vodou podle předpisu na nádobce se myje předem vodou ostříkaná karosérie. Mytí šamponem musí být rychlé, nemá trvat déle než 10 minut (šampon zasychá). Šampon se musí opláchnout velkým množstvím vody (80 až 120 1). Zaschlý šampon zanechává stopy a šmouhy, které se zdlouhavě odstraňují abrazívní (obrusnou) leštěnkou. Je-li lak popraskaný, nedoporučuje se používat šampon. Šampon se z prasklin neodstraní a praskliny tím vyniknou.

Lak-clean je mycí prostředek v prášku, lehce rozpustný ve vodě. Povrch karosérie se umyje houbou roztokem Lak-cleanu a opláchne proudem vody. Po umytí Lack-cleanem se již povrch karosérie neutírá ani nekonzervuje jakýmkoli prostředkem, neboť po zaschnutí ulpí na povrchu ochranný film silikonového oleje, který dostatečně chrání po dobu několika týdnů povrch karosérie. Při dalším umytí se ochranný film lehce smývá. Lack-clean je proto výhodný pro ošetřování karosérie na podzim a na jaře, kdy je nutno vůz častěji umývat.

Arva je mycí prostředek k čištění velmi zaolejovaných částí podvozku (poháněcí soustavy, náprav apod.). Na čištěné součásti se nanáší štětcem a nechá se 5 až 10 minut působit. Pak se spláchne proudem teplé vody, až všechny nečistoty a stopy po přípravku zmizí. Opláchnutí musí být dokonalé, neboť Arva působí na lehké slitiny korozívně.

 

2. Čisticí prostředky

Ronal, Iron a podobné přípravky jsou vhodné k čištění skel od nalepeného hmyzu, mastnot a špíny bez použití vody. Sklo se jimi postříká a vyleští. Obsahují alkohol, a proto jimi lze čistit i za mrazu (asi do -10 až -12 °C).

Superon a Glacidet jsou přípravky, jimiž se plní ostřikovač čelního skla. Má současně dobré čisticí účinky. V letním období se ředí s vodou v poměnu 1 : 1. V zimě se používají neředěné; nezamrznou do -15 °C.

Glykosol a Arktvel odstraňují námrazu a zamezují jejímu vzniku na sklech vozu, světlometech apod. Nanášejí se hadříkem nebo viskózní houbou. Účinnost naneseného filmu je omezena vnějšími okolnostmi (mrazem, sněhem apod.).

Clarin je látková utěrka napuštěná přípravkem, který zabraňuje opocení skel uvnitř vozu. Opocená skla se vytřou utěrkou, a tím se zabrání dalšímu opocení.

MD-Spray je víceúčelový čisticí a mazací prostředek s přísadou molybdensulfidu ve směsi mazacích olejů a rozpustidel. Je vhodný pro uvolňování zarezivělých součástí a spojů, ochranu kovových částí proti korozi, mazání mechanismů zámků, závěsů dveří, lanovodů apod. MD-Spray se vyznačuje výbornou vzlínavostí, a proto se hodí pro mazání nepřístupných mechanismů a zarezivělých šroubových spojů.

 

3. Lešticí a konzervační prostředky povrchu karosérie

Nanesená vrstvička ochranných prostředků chrání karosérii proti účinkům povětrnosti, mechanickému otěru drobnými částečkami prachu a dávají laku lesk. Není vhodné nanášet je na vůz, dokud se neodstraní původní leštěnka teplým šamponem.

Nanášejí se na umytý a suchý lak hadříkem, roztírají se po malých částech a přelešťují se měkkým flanelovým hadrem. Nemá se s nimi pracovat na slunci.

Leštěnky s obsahem silikonového oleje se nesmějí dostat na sklo vozu! Sklo ve styku s vodou (deštěm) je pak v noci za oslnění neprůhledné a olej se nedá otřít.

Autopolish je tekutý, lehce roztíratelný prostředek, hodící se především pro nové vozy s dobrým povrchem laku. Trvanlivost ochranného filmu je menší. Je roztíratelný i viskózní houbou, může se vynechat i dodatečné dolešťování. Je možno jej použít i ke konzervaci čalounění vozu z plastické hmoty (kůže).

Autovax je tuhý vosk, který vytváří pružný a tvrdý ochranný film s několikaměsíční trvanlivostí. Nevýhodou tohoto leštidla je, že k jeho roztírání je třeba značného tlaku, zejména je-li nanesen v tlustší vrstvě.

Autobalzám vytváří na povrchu laku vrstvu s velkou přilnavostí a o velké chemické stálosti, která odpuzuje vodu. Je snadno roztíratelný. Ochranný film je tvrdý a má několikaměsíční trvanlivost. Tvrdá vosková vrstva omezuje do značné míry i přilnutí prachu. Silikonový olej v něm působí stejně jako u Cleanerpolishe.

Po naneseni hadříkem se nechává na laku asi 2 minuty schnout, až nanesená vrstva zbělí. Leští se flanelovým hadrem. Je to účinný ochranný a lešticí prostředek. Je tekutý a dobře se s ním pracuje.

CleanerPolish je tekutý přípravek, který odstraňuje zvětralé vrstvičky laku a mastné nečistoty, které se nedají odstranit šamponem, popř. zbytky špatně opláchnutého šamponu. Jemné obrusné částice vyleští i kovy (lišty apod.) a současně jim poskytují ochranu proti další oxidaci. Silikonový olej a tukové látky, které obsahuje, vytvářejí na povrchu laku hladký, lesklý a především vodu odpuzující film. Konzervační účinek je zajištěn po několik měsíců.

Silichrom je tuhá pasta, kterou se čistí oxidované díly karosérie z lehkých kovů (lišty blatníků, vnější kliky, poklice apod.). Pasta se na čištěný povrch nanáší hadříkem z hrubé tkaniny (juta apod.) a roztíráním se vyleští povrch dílů do původního lesku. Zbytky pasty, které ulpí na povrchu dílů, je chrání před další oxidací.

[Nahoru] [Obsah] [Index]