19 Běžné poruchy a jejich zjišťování

V kapitole jsou uvedeny nejběžnější poruchy, které mohou v provozu nastat. Poruchy jsou členěny podle hlavních skupin vozu a jsou přehledně sestaveny v tab. VIXVI.

Při zjišťování závady se postupuje podle původního jevu (který je uveden v tabulce vlevo) po jednotlivých stupních možné příčiny závady až ke zdroji poruchy. Zjištěná závada se odstraní podle pokynů v příslušné kapitole příručky.

Příklad: Podle tab. VI "Motor nelze spustit" bylo zjištěno, že v karburátoru není palivo, poněvadž je ucpané sítko v palivovém kohoutu. V kapitole 16.5 Palivová nádrž s kohoutem je na obr. 214a patrné sestavení kohoutu a v odstavci 1 je návod, jakým způsobem sítko vyjmout a vyčistit.

V této kapitole není možno u každé závady popsat způsob jejího odstranění. Tím by došlo k duplicitě s textem předchozích kapitol a kapitola o poruchách by se stala nepřehlednou.

Motor  Tab. VI
Motor nelze spustit Závady v přívodu paliva V karburátoru je palivo

Motor má nadbytek paliva - sytič není vypnut
- jehlový ventil plováku visí
- závěs plováku je ohnutý
- vložka čističe vzduchu je značně znečištěna
Motor má nedostatek paliva - nedostatek paliva v nádrži
- odvzdušňovací otvor uzávěru palivové nádrže je ucpán
- čistič paliva v kohoutu je znečištěn
- netěsní palivové potrubí
- jehlový ventil plováku visí
- voda v karburátoru
- ucpané trysky
V karburátoru není palivo Do motoru se nedostává žádné palivo - prázdná palivová nádrž
- kohout paliva uzavřen
- čistič paliva v kohoutu ucpán
- palivové potrubí ucpané
- jehlový ventil plováku visí
Poruchy zapalování Svíčka nedává jiskru Přerušovač dostává proud - vadná svíčka nebo nesprávná vzdálenost elektrod svíčky
- vadný odrušovací odpor v kabelové koncovce svíčky
- vadná zapalovací cívka
- vadný kondenzátor
- nesprávná vzdálenost kontaktů přerušovače
Přerušovač nedostává proud - zapalování není zapnuto
- vybitý akumulátor nebo špatné spoje
- přívodní kabely uvolněné nebo přerušené
- vadná zapalovací cívka (přerušené primární vinutí)
Svíčka dává jiskru nepravidelně - svíčka zaolejovaná nebo má vadnou izolaci
- odrušovací odpor v kabelové koncovce svíčky vadný
- vadné spoje kabelu svíčky
- kontakty přerušovače zaolejované
- nesprávná vzdálenost kontaktů přerušovače
Svíčka dává jiskru - nesprávná vzdálenost elektrod svíčky
- svíčka zaolejovaná
- svíčka má vadnou izolaci
Poruchy spouštěče Spouštěč pomalu otáčí motorem - vybitý akumulátor  
- uvolněné přívodní kabely ke spouštěči
- vadný spouštěč
Spouštěč se neotáčí - vadný elmagnetický spínač spouštěče
- vybitý akumulátor
- vypadlé nebo uvolněné přívodní kabely ke spouštěči
- vadný spouštěč
Motor běží nepravidelně Zapalování vynechává - svíčka vadná nebo znečištěná
- nesprávná vzdálenost elektrod svíčky
- kontakty přerušovače zaolejované, nebo nesprávná vzdálenost kontaktů
- svíčkový kabel má zkrat nebo špatný spoj
Motor má tvrdý chod (v tahu zvoní) - detonace způsobené nevhodným palivem
- příliš velký předstih
- svíčka má nízkou tepelnou hodnotu
- přehřátý motor (klínový řemen prokluzuje)
- nadměrné úsady karbonu ve válcích
Motor má malý výkon - příliš malý předstih
- nesprávná vzdálenost kontaktů přerušovače
- nesprávná vzdálenost elektrod svíčky
- částečně ucpaný přívod paliva
- znečištěná vložka čističe vzduchu
- brzdy zůstávají viset
Motor zhasíná při běhu naprázdno - tryska běhu naprázdno ucpaná
- voda v karburátoru (motor střílí do karburátoru)
- sytič není úplně vypnut
Zvuky v motoru Pravidelné kovové klepání při nízkém počtu otáček, zvýšením počtu otáček klepání zmizí - uvolněný pístní čep v pouzdru
- uvolněný pístní čep v pístu
- volný píst ve válci
Pravidelné slabé klepání v celém rozsahu otáček - uvolněný střední labyrint na klikovém hřídeli
- uvolněný těsnicí kroužek v klikové skříni na straně zapalování
Pronikavé klepání (zvonění, cvrlikání) v úzkém rozsahu otáček motoru v tahu - příčiny jako v odstavci "motor běží nepravidelně"- má tvrdý chod
Pravidelný praskavý zvuk - uvolněné výfukové koleno na válcích
- propálené těsnění výfukového kolena
- propálené těsnění hlavy válce
Hrčivý valivý hluk v celém rozsahu otáček - poškozené válečkové ložisko ojnice nebo ložisko uložení klikového hřídele

 

Spojka Tab. VII
Spojka nevypíná - velký mrtvý chod spojkového pedálu
- prasklé lano spojky
- poškozený přítlačný kotouč spojky
- poškozený grafitový vysouvací kroužek
Spojka zabírá trhavě - uvolněné páky přítlačného kotouče
- popraskané obložení kotouče spojky
- poháněcí ústrojí uvolněno v pomocném rámu
Spojka prokluzuje - spojkový pedál bez vůle
- obložení kotouče spojky opotřebené až k nýtům
- obložení kotouče spojky zamaštěné
- vyhřáté nebo popraskané pružiny přítlačného kotouče

 

Převodné ústrojí Tab. VIII
Nejdou řadit rychlostní stupně - porucha jako v tab. VII "spojka nevypíná"
- ulomené některá řadicí vidlice
- ulomený palec řadicí páky
- zadřené některé kolo na hnaném hřídeli
IV. rychlostní stupeň nezabírá - vymačkaný náboj volnoběžky
- prasklá pružina klece válečků volnoběžky
Převodovka za jízdy hlučí

 

 
- poškozená kuličková ložiska hřídelů
- ozubená kola na hnaném hřídeli mají velkou radiální vůli
- poškozené ozubení kol

Řízení Tab. IX
Zvětšený volný chod volantu (vůz nedrží za jízdy stopu) - uvolněná, poškozená pružná spojka sloupku řízení
- vymačkané výstředné pouzdro pastorku řízení
- zvětšená vůle pastorku v zubech hřebenové tyče (vzniká opotřebením)
- vymačkané kulové čepy v hlavicích spojovacích tyčí řízení
- vymačkané rejdové čepy přední nápravy
Řízení jde ztuha, volant se v zatáčkách nevrací (nedostatečně mazáno) - zadřené rejdové čepy přední nápravy
- zadřený pastorek nebo hřebenová tyč ve skříni řízení

Přední náprava   Tab. X
Vůz nedrží  stopu ve směru jízdy Vůz ujíždí na stranu v přímé jízdě - rozdílný tlak v předních pneumatikách
- špatná sbíhavost předních kol
- špatný odklon předních kol
- jednostranně unavené přední listové pero
- zadřená ložiska náboje kola
- vymačkané rejdové čepy přední nápravy
- visí písty v brzdovém válečku kola
- přední náprava poškozená nárazem
Vůz táhne na stranu v zatáčkách - špatná sbíhavost předních kol
- poškozená ložiska jednoho náboje kola
- zadřené unášecí kameny polonápravy v planetovém kole
- zadřené satelity diferenciálu
Vůz pojíždí ze strany na stranu - špatná sbíhavost předních kol (rozbíhavost)
- rozdílný tlak v předních pneumatikách
- nadměrné opotřebení předních pneumatik
- vůle v řízení (jako v tab. IX)
- prasklý hlavní list předního listového pera
Hluky v přední nápravě Pravidelné klepání za jízdy - zvětšená vůle v širokoúhlém kloubu
- zvětšená vůle unášecích kamenů polonáprav v planetových kolech
- závada v brzdovém mechanismu kola (prasklá pružina brzdových čelistí, ulomený čep samonatáčecího výstředníku čelistí apod.)
Nepravidelné klepání ovlivněné nerovností vozovky - zvětšená axiální vůle rejdových čepů
- vymačkané některé pružné pouzdro přední nápravy
- uvolněný některý ze spojů přední nápravy
- vadný teleskopický tlumič nebo jeho upevnění
Skřípot, pískání za jízdy - poškozená ložiska náboje předního kola
- nemazaný těsnicí kroužek náboje kola
- nemazaný širokoúhlý kloub
- nečistota v brzdovém bubnu

 

Zadní náprava Tab. XI
Hluky v zadní nápravě Pravidelné klepání za jízdy - závada v brzdovém mechanismu jako v tab. X
Nepravidelné klepání za jízdy, ovlivněné nerovností vozovky - vadný teleskopický tlumič nebo jeho upevnění
- uvolněný některý ze spojů zadní nápravy
- vypadlý pružný doraz zadního pera
- vymačkané pryžové kroužky uložení rozvidlených úhlových ramen zadní nápravy
Skřípot, pískání za jízdy - příčiny jako v tab. X

Teleskopické tlumiče Tab. XII
Tlumič při propérování vozu klepe - uvolněné upevnění tlumiče
- vadné pružné pouzdro dolního oka tlumiče
- tlumič má nedostatečnou náplň oleje
- uvolněné nebo poškozené ventily tlumiče
Tlumič v úvrati neklade odpor - malá náplň oleje (vytekl vadným těsnicím kroužkem pístní tyče)
Spodní část tlumiče je zaolejovaná - poškozený těsnicí kroužek pístní tyče
- poškozená pístní tyč na povrchu
- uvolněná závěrná zátka pracovního válce tlumiče

 

Brzdy Tab. XIII
Nízká účinnost brzd - zůstávají viset písty v brzdových válečcích kol
- zůstávají viset samostavitelné klíče brzdových čelistí (zarezivělé v držácích)
- brzdové obložení opotřebené až k plechu čelisti
- brzdové obložení zamaštěné
Velký mrtvý chod brzdového pedálu (pedál se "propadá") - nízký stav kapaliny v zásobní nádrži (kapalina někde uniká, okamžitá kontrola těsnosti potrubí a válečků kol a hlavního brzdového válce)
- vzduch v brzdovém systému
- poškozené manžety hlavního brzdového válce
- poškozené manžety brzdových válečků kola
- poškozený samostavitelný klíč některé brzdové čelisti
- vymačkané čepy brzdového pedálů
- závada na jednom z brzdových okruhů  (u dvouokruhových brzd, současně svítí kontrolka brzd)
Při brzdění se vůz stáčí na stranu - zamaštěné brzdové obložení protilehlé strany
- zůstává viset píst brzdového válečku kola protilehlé strany
- poškozené brzdové obložení protilehlé strany
Brzdy blokují (trhavé dobrzďování) - pracovní plocha brzdového bubnu hází
- pracovní plocha brzdového bubnu vydřená
- malé náběhové hrany brzdového obložení
- brzdové obložení poškozené
- unavená nebo prasklá některá pružina brzdových čelistí
Brzdy skřípou - nečistota v brzdových bubnech a na brzdovém obložení
- brzdové obložení opotřebeno až k plechu čelistí
- vydřená pracovní plocha brzdových bubnů
Brzdy všech kol silně hřejí - visí píst hlavního brzdového válce
- tlačná tyč pístu bez vůle, píst se nevrací do základní polohy
Brzdy zadních kol silně hřejí - krátký krok páky ruční brzdy (má být úplně zatažena na pátý zub rohatky)

 

Pneumatiky Tab. XIV
Běhoun pneumatiky se nestejnoměrně (vlnovitě) sjíždí - špatná geometrie přední nebo zadní nápravy
- vadné teleskopické tlumiče
- hází disk kola
- nárazem poškozená přední nebo zadní náprava
Běhoun se sjíždí jen na vnitřní hraně - soustavné přetěžování vozu
- unavená (popraskaná) listová pera vozu
- nebyly včas otočeny pneumatiky na ráfku
- malá sbíhavost předních kol
Bok pneumatiky praská

 

 
- soustavně podhuštěné pneumatiky
- uvolněná (poškozená) vazba kordového tkaniva pneumatiky
- stárnutí pneumatiky

 

Elektrické zařízení Tab. XV
Zapalování   - závady popsány v tab. VI
Spouštěč   - závady popsány v tab. VI
Akumulátor Akumulátor není plně nabíjen - nízké napětí nabíjecího proudu
- zkrat ve vedení
- vadné dynamo
- vadný regulátor
Kapacita akumulátoru klesá - nízká hladina elektrolytu
- malá hustota elektrolytu
- nedostatečné nabíjení (desky sulfátují)
- nabitý akumulátor dlouho v nečinnosti
- akumulátor stále přetěžován (činná hmota v deskách se vydroluje)
Výkon akumulátoru náhle klesá - zkrat v některém článku
- nadměrné úsady nečistot na dně akumulátoru
- značně zoxidované přípoje akumulátoru
Nabíjení Kontrolka nabíjení při stojícím motoru nesvítí - akumulátor se stále vybíjí
- zkrat ve vedení
- vadný regulátor
- spálená žárovka
- vypadlý kabel kontrolní žárovky
Kontrolka nabíjení při běžícím motoru nezhasne - klínový řemen prokluzuje nebo je přetržen
- zpětný spínač regulátoru visí
- vadný regulátor nebo nesprávně seřízený
- dynamo je poškozeno, visí uhlíky
Světla Nesvítí - spálená žárovka
- spálená pojistka
- zkrat ve vedení nebo uvolněný vodič
- vadný příslušný vypínač
Svítí slabě - žárovka má špatný dotyk
- uvolněný přívodní kabel
- vybitý akumulátor
- uvolněné přívody akumulátoru

 

Automatické ovládání spojky (Hycomat) Tab. XVI
Spojka zabírá již při volnoběžných otáčkách - tažná pružina páky spojky má malé předpětí
- malá nebo ucpaná škrticí tryska v tlakovém okruhu řídicího ventilu
Spojka zabírá až při vysokých otáčkách - tažná pružina páky spojky má velké předpětí
- velká nebo uvolněná anebo vypadlá škrticí tryska v tlakovém okruhu řídicího ventilu
Spojka prokluzuje - páka spojky bez vůle
- uvolněný (při otřesech se dotýká) kontakt kloubového spínače v řadicí páce
- závada spojky jako v tab. VII
Za jízdy nelze řadit - uvolněný ukostřovací kabel na řadicí tyči
- uvolněný, popř. utržený některý z kabelů elektrického příslušenství Hycomatu
Spojka nezabírá - velká vůle na páce spojky
Hydraulika nefunguje (pracovní válec nereaguje na zvýšení otáček) - v zásobní nádrži není olej, (kontrola těsnosti potrubí hydrauliky)
-  prasklá některá tlaková hadice hydrauliky
- zadřené tlakové čerpadlo
- utržený hřídelík pohonu tlakového čerpadla
- zůstává viset rozvodné šoupátko v řídicím ventilu
- zůstává viset (je zoxidovaný) píst v pracovním válci

[Nahoru] [Obsah] [Index]