7 Řízení

7.1 Popis

Řízení vozu Trabant (obr. 118) se skládá z ozubeného pastorku, posunujícího hřebenovou tyč ve skříni řízení. Skříň je odlita z hliníkové slitiny. Pohyb volantu se přenáší hřídelem volantu na pastorek řízení, který zapadá svým šikmým ozubením do zubů hřebenové tyče. Pastorek je na hřídeli volantu připevněn šroubem M 8, který stahuje rozříznutou objímku pryžové spojky, tlumící rázy přenášené do volantu od vozovky. Šroub objímky má na hřídeli pastorku vyfrézovanou drážku, která určuje polohu příčky volantu a pojišťuje hřídel volantu proti vysunutí z pastorku.

Obr. 118. Řízení

1 - příruba pouzdra pastorku; 2 - nákružek pro nastavení pastorku; 3 - výstředné pouzdro pastorku; 4 - upevňovací objímka; 5 – skříň řízení; 6 - seřizovací šroub osové vůle pastorku; 7 - pastorek; 8 - hřebenová tyč

 

Od 23. 5. 1969 a č. podvozku tudor 12-79099 a kombi 15-66621 je původní pryžová spojka, která je nedílnou součástí hřídele volantu (obr. 119), nahrazena samostatnou, vyjímatelnou pryžotextilní kotoučovou spojkou klasického typu Hardy. Nový úplný hřídel volantu se skládá z vlastního hřídele s unášečem Hardyho spojky, z Hardyho spojky a dolní objímky pastorku řízení s unášečem Hardyho spojky. Tyto tři díly jsou vzájemně spojeny čtyřmi šrouby M 8 x 25 s korunovými maticemi, pojištěnými závlačkou (obr. 120). 

Obr. 119. Pryžová spojka sloupku řízení Obr. 120. Hardyho spojka sloupku řízení

 

Skříň řízení je upevněna dvěma šrouby M 12 na patce pomocného rámu za listovým perem (rovnoběžně s perem).

Pastorek řízení 7 (obr. 118) je ve skříni řízení 5 uložen v excentrickém pouzdru 3, jehož natáčením se nastavuje vůle mezi zuby pastorku a hřebenové tyče řízení 8 (viz kap. 7.4). Hřebenová tyč je po celé délce svého otvoru ve skříni řízení vedena perem, které je zasazeno ve skříni v otvoru pro hřebenovou tyč a připevněno dvěma šrouby M 5. Pero zapadá do drážky, vyfrézované na protilehlé straně zubů po celé délce hřebenové tyče (drážka je patrná na obr. 128). Na pravém konci hřebenové tyče je na kuželi nasazena hlavní páka řízení, polohovaná kotoučovým perem a přitažená korunovou maticí M 14 x 1,5. Hlavní páka řízení nese oba vnitřní kulové klouby spojovacích tyčí řízení.

Kulový kloub je rozebíratelný (obr. 121). Kulový čep je uvnitř hlavice šroubu 1 uložen v pryžové vložce 4, která je navulkanizovaná na kouli čepu. Životnost pryžové vložky je 50 000 km a po opotřebení se vyměňuje jako jeden díl včetně kulového čepu (viz kap. 7.5).

Údržba řízení je omezena pouze na mazání skříně řízení podle přehledu údržby (viz kap. 18, tab. V) a kontrolu, popř. seřízení vůle v řízení.

Obr. 121. Kloub spojovací tyče řízení

1 - hlavice kulového čepu; 2 - kulový čep; 3 - závitová zátka; 4 - pryžová vložka; 5 - pojistný kolík zátky

Obr. 122. Stahovák kulového čepu spojovací tyče Obr. 123. Vytlačení kulového čepu z řídící páky otočného závěsu

 

7.2 Demontáž a montáž řízení

Zdvihne se předek vozu, na obou stranách se podloží vůz bezpečnými podložkami pod hlavni nosníky v místě otvoru pro zvedák (pod zadními koly se vůz zajistí proti spadnutí z podložek), vyjmou se obě přední kola, odzávlačkují a vyšroubují se korunové matice M 10 x 1 na vnějších kulových čepech spojovacích tyčí řízení, které jsou v kuželových otvorech řídicích pák otočných závěsů přední nápravy. Dvouramenným stahovákem (obr. 122), jehož ramena se zaklesnou za horní hranu oka řídicí páky, se kulové čepy spojovacích tyči vytlačí směrem nahoru (viz obr. 123). Z vnitřku vozu se vyjme upevňovací šroub objímky tyče řízení pastorku řízení a tahem za volant se objímka stáhne s pastorku. V prostoru motoru se vyvěsí dvě upevňovací pružiny zadního krytu válců a kryt se sejme, hadice topení se vtáhne do vozu. Pak se vyšroubují dva upevňovací šrouby M 12 ze skříně řízení a uvolněné řízení, včetně spojovacích tyčí, se vysune na pravou stranu směrem pod blatník.

Před zpětnou montáží řízení do vozu, která má opačný postup, se pečlivě očistí kužele kulových čepů a řídicích pák, zkontroluje se, zda korunové matice kulových čepů lze volně zašroubovat po celé délce závitů. Kužele kulových čepů se montují do řídicích pák zásadně nasucho a čepy musí pevně držet v kuželových otvorech pák již po lehkém naklepnutí rukou. Každé poškození je třeba pečlivě opravit, protože na správné montáží závisí spolehlivost řízení v provozu. Po montáži se seřídí sbíhavost předních kol (viz kap. 8.4.1).

 

7.3 Demontáž a montáž volantu a sloupku řízení

Uvnitř vozu se vyšroubuje upevňovací šroub M 8 objímky pryžové spojky sloupku řízení (viz obr. 119) a sloupek, se tahem za volant stáhne s pastorku řízení do vnitřku vozu. Průbojníkem se vyrazí kolík upevňující náboj volantu na sloupku řízení a poklepem dřevěnou paličkou na náboj volantu se volant srazí se sloupku řízení. Sloupek řízení se vytáhne směrem k podlaze vozu z pryžového vodítka v držáku sloupku a zasouvací tyče.

U vozů se zámkem volantu (obr. 17) je nutno navíc odšroubovat konzolu zámku volantu, aby bylo možno vysunout sloupek volantu.

 

7.4 Rozebrání a sestavení řízení, seřízeni vůle v řízení

Rozebrání řízení

Po dlouhodobém provozu, tj. po ujetí asi 40 000 km, zjistíme na volantu zvětšenou vůli řízení. Vůle vzniklé opotřebením pouzdra pastorku a vymačkáním zubů pastorku a hřebenové tyče vymezujeme zásadně po rozložení řízení a umytí jeho součástí.

Vymontované řízení včetně spojovacích tyčí se upne za hlavní páku do svěráku, vyjmou se závlačky a povolí se korunová matice M 14 x 1,5, upevňující hlavní páku na kuželu hřebenové tyče, a stahovákem se stáhne hlavní páka s hřebenové tyče (obr. 124 a 125).

Po uvolnění matic M 10 x 1 kulových čepů se vytlačí kulové čepy z hlavní páky řízení stahovákem (obr. 126).

Vyšroubují se dva šrouby M 6 upevňovací příruby pouzdra pastorku a pastorek i s pouzdrem se vytáhne ze skříně řízení. Nakonec se vytáhne ze skříně hřebenová tyč směrem ke kuželu tyče.

Díly se čistě omyjí v benzínu nebo petroleji. Vymačkané "jehly" na hranách boků zubů hřebenové tyče a pastorku se obrousí brusným kamenem, zjistí se vůle pastorku v pouzdru a je-li ovalita otvoru pouzdra větší než 0,2 mm, vymění se pouzdro za nové.

Hřebenová tyč se musí ve skříni řízení volně posouvat a její axiální vůle nesmí překročit 0,2 mm na jednom konci. U typu 601 se pootáčením hřebenové tyče kontroluje vůle vodicího klínu v drážce hřebenové tyče. Zjistí-li se vůle větší než 5°, vymění se vymačkaný vodicí klín za nový.

Obr. 124. Stažení hlavní páky z hřebenové tyče Obr. 125. Stahovák hlavní páky řízení Obr. 126. Stahovák kulových čepů z hlavní páky řízení

Sestavení řízení

Skříň řízení se upne do svěráku, hřebenová tyč se lehce namaže motorovým olejem a zasune se do skříně tak daleko, aby její levý konec (bez kužele) vyčníval 70 mm ze skříně (měří se od konce hřebenové tyče k čelu skříně řízení u otvoru pro hřebenovou tyč, obr. 127). Pastorek se lehce namaže olejem, nasune se na něj tlačný kroužek a výstředné pouzdro, do jehož horního vybrání se vloží plstěný kroužek. Aby byl pastorek nasazen správně, natočí se tak, aby drážka pro upevňovací šroub objímky volantové tyče na horním konci pastorku byla vespod. Pouzdro pastorku se natočí vystředěním nejdále od hřebenové tyče a zasune se i s pastorkem do skříně řízení. Přírubou a dvěma šrouby M 6 se pouzdro pastorku mírně přitáhne. Stavěcím šroubem M 10 ve skříni řízení proti pastorku se seřídí axiální vůle pastorku tak, aby byl bez vůle, avšak lehce se otáčel ve skříni.

Stavěcí šroub se pojistí přítužnou maticí. Pak se vymezí vůle mezi zuby pastorku a zuby hřebenové tyče natáčením výstředného pouzdra, které se naklepává za drážky vyčnívajícího konce Pouzdra uprostřed krajních poloh hřebenové tyče. Přesvědčíme se, zda v některém místě nevzniká vůle, či naopak nejde-li pastorek ztuha. Zjistí-li se rozdílná vůle pastorku na různých místech hřebenové tyče, jsou zuby hřebenové tyče nestejnoměrně vymačkány a je třeba bud hřebenovou tyč vyměnit za novou, nebo nastavit vůli pastorku a zubů hřebenové tyče v místě nejmenšího opotřebení zubů a počítat s tím, že v některé poloze bude mít řízení na volantu zvětšenou vůli.

Obr. 127. Zasunutí výstředného pouzdra s pastorkem do skříně řízení

 

POZOR! Vůle pastorku řízení se nastavuje při použití nové hřebenové tyče uprostřed jejích krajních poloh, kde jsou tři zuby hřebenové tyče záměrně vyšší, neboť se nejvíce opotřebovávají.

Naposled se utáhnou šrouby příruby pouzdra pastorku, znovu se překontroluje, zda se nezměnilo nastavení, a maznicí se naplní řízení tukem NH2 tak, až tuk vytéká na obou koncích hřebenové tyče. Nasunou se ochranné manžety, očistí se kužel hlavní páky i hřebenové tyče a korunovou maticí se přitáhne hlavní páka a matice se pojistí závlačkou.

 

Obr. 128. Sestavení řízení

 

7.5 Výměna kulového čepu spojovací tyče

Kulové čepy kloubů spojovacích tyčí se dodávají jako samostatný díl s navulkanizovanou pryžovou vložkou a lze je samostatně vyměnit v hlavicích kloubů spojovacích tyčí řízení.

Vymontovaná spojovací tyč (viz kap. 7.2) se upne do svěráku za střední část, štípacími kleštěmi se vytáhne pojistný kolik 5 (viz obr. 122), čípkovým klíčem (obr. 129) se vyšroubuje zátka 3 z hlavice kloubu a kulový čep se vytlačí i se starou pryžovou vložkou z hlavice ven.

Obr. 129. Čípkový klíč zátky hlavice kloubu

 

Po očištění všech dílů společně a čepem zatlačí do hlavice poklepáváním dřevěným špalíkem po obvodu pryžové vložky. Pro snadnější montáž je možno navlhčit pryžovou vložku vodou. Zátka se ručně zašroubuje do hlavice tak daleko, až klade odpor, a pak se dotáhne o jeden závit čípkovým klíčem. V této poloze se zátka pojistí proti povolení zaražením kolíku 5. Nekryjí-li se otvory v hlavici a zátce, je nutno podle otvoru v hlavici vyvrtat do zátky nový otvor podle údajů na obr. 121.

[Nahoru] [Obsah] [Index]