8 Přední náprava

8.1 Popis

Přední hnací náprava (obr. 130, 131 a 132) je uchycena na pomocném rámu poháněcí soustavy. Nezávisle zavěšená kola nesou otočné čepy, nahoře připevněné prostřednictvím vidlicového rejdového čepu v pružném pouzdru příčně uloženého listového pera. Dolní konce otočných čepů jsou zavěšeny prostřednictvím dolního rejdového čepu a vodicího ložiska dolního rejdového čepu v pružných pouzdrech v užší straně lichoběžníkového kyvného ramena, které je širší stranou výkyvně připevněno na patkách pomocného rámu, opět v pružných pouzdrech. 

Obr. 130. Řez přední nápravou (levá strana)

1 - teleskopický tlumič; 2 - otočný čep; 3 - rejdový čep horní; 4 - homokinetický kloub; 5 - těsnicí kroužek čepu kola; 6 - čep náboje kola; 7 - rejdový čep dolní; 8 - výkyvné rameno; 9 - disk kola; 10 - vodicí ložisko dolního rejdového čepu; 11 - přední vozové pero; 12 - středový svorník pera; 13  -omezovací pás; 14 - čep unašecích kamenů; 15 - hnací hřídel; 16 - patka pomocného rámu

Obr. 131. Přední náprava (pohled zepředu)

1 - upevňovací šroub teleskopického tlumiče; 2 - trubka k brzdovému válečku; 3 - kloub spojovací tyče řízení; 4 - čep ložiska dolního rejdového čepu; 5 - svěrací šroub ložiska dolního čepu

Obr. 132. Přední náprava (pohled zezadu)

1 - šroub teleskopického tlumiče; 2 - pojistná závlačka o ø 8 mm; 3 - šroub pružného pouzdra pera; 4 - kloub spojovací tyče; 5 - pomocný čep vodicího ložiska

 

Přenos hnacího momentu zprostředkuje hnací hřídel unášený na vnitřním konci u rozvodovky pomocí příčného čepu a kamenů, které jsou uloženy suvně do drážek planetových kol diferenciálu. Na opačném konci zapadá hřídel plochým unášečem do homokinetického kloubu, který přenáší hnací moment na čep náboje kola.

Náboj kola je pevně nasazen na kuželu čepu a dotažen maticí se šestihranem 36 mm. Čep kola je uložen otočně ve dvou kuličkových ložiskách 6206 v tělese otočného čepu. Pouzdro ložisek je proti vnikání nečistot utěsněno na hlavě náboje kola hřídelovým těsnicím kroužkem Gufero v rozměrech 48 x 62 x 8 mm. Ložiska se mažou tukem NH2 maznicí na plechovém krytu kloubu; tuková náplň je společná pro ložiska i kloub.

Teleskopické dvojčinné kapalinové tlumiče jsou upevněny spodním koncem ve vidlicové patce přinýtované k třetímu plátu pera. Horní konec tlumičů je u obou typů přišroubován za táhlo pístu tlumiče spolu s pryžovými kroužky v podběhu kola.

Výkyv kola směrem dolů omezuje teleskopický tlumič pérování, jehož píst při úplném vytažení pístní tyče dorazí na pryžový doraz uvnitř teleskopického tlumiče (viz obr. 152).

Výkyv kola směrem nahoru omezuje zesílený horní plát pera, opatřený na koncích pryžovými špalíky, na něž pero narazí při maximálním výkyvu. Zesílený plát současně progresivně zvyšuje účinnost odpružení, je-li vozidlo plně zatíženo a na kolo se přenese prudký náraz od vozovky.

S výjimkou sbíhavosti kol jsou hodnoty geometrie přední nápravy pevně nastaveny a nelze je seřizovat bez úpravy některých dílů přední nápravy, což se neobejde bez přesného měření speciálními měřicími pomůckami.

Geometrie přední nápravy (údaje v mm měřeny na největším průměru okraje ráfků kol)

  diagonální pneumatiky radiální pneumatiky
sbíhavost kol 5 až 7mm 0°50' až 1°10' 1 až 2 mm 0°10' až 0°20'
nezatíženého vozu 0 až 2mm 0° až 0°20' –3 až –l mm -0°30' až 0
zatíženého vozu    
odklon kola
nezatíženého vozu 2°30' ± 0°30' = 16 ± 3mm
zatíženého vozu 2°15' ± 0°30' = 14,5 ± 3 mm
ozchod předních kol 1 206 ± 2 mm

Uvedené hodnoty zatíženého vozidla odpovídají zkušebním podmínkám podle ČSN. Hodnoty nezatíženého vozidla jsou pouze informativní.

 

8.2 Konstrukční změny přední nápravy

U původního provedení, vyráběného beze změn od r. 1963, jsou od 1. 8. 1968 tři konstrukční změny:

1. Uložení těsnicího kroužku náboje kola

Závěrné závitové pouzdro komory ložisek, v němž je z vnější strany naražen hřídelový těsnicí kroužek náboje kola, u nového provedení není. Hřídelový těsnicí kroužek 1 (obr. 133) je naražen přímo v náboji otočného čepu až na doraz k Seegerově pojistce 2, vložené do drážky v komoře ložisek. Polohu vnějšího ložiska 6206 proti posunutí směrem ven z komory ložisek pojišťuje pružný opěrný kroužek 3, vložený do komory ložisek mezi Seegerovu pojistku a ložisko č. 6206.

Při výměně otočného čepu starého provedení za nové odpadá závěrné závitové pouzdro. Navíc je nutno namontovat vnitřní Seegerovu pojistku 2 a pružný kroužek 3. Ostatní díly zůstávají beze změny.

Obr. 133. Změny v uloženi rejdových čepů

1 - těsnicí kroužek čepu náboje kola; 2 - Seegerova pojistka ložiska 6206; 3 - pružný opěrný kroužek ložiska; 4 - odstřikovací kroužek vnější; 5 - odstřikovací kroužek vnitřní; 6 - kruhové pryžové těsnění; 7 - přídržná vinutá pružina; 8 - tlaková podložka dolního rejdového čepu

 

2. Odstřikovací kroužek u ložisek předního náboje

Aby bylo znemožněno pronikání tuku z pouzdra ložisek do brzdového bubnu, byly původní dva stejné odstřikovací plechy nahrazeny vnitřním 4 a vnějším 5 odstřikovacím kroužkem. Kroužky jsou vloženy za ložiska na totéž místo jako původní odstřikovací plechy. Oba odstřikovací kroužky mají na boku závit, a jsou proto určeny vždy jen pro levou nebo pravou stranu přední nápravy. Pro rozlišení jsou označeny písmenem L pro levou a písmenem R pro pravou stranu. Přehození kroužků by mělo nežádoucí účinek, kroužek by tlačil tuk do prostoru brzd. Odstřikovací kroužky lze vyměnit za původní bez jakýchkoli úprav.

 

3. Utěsnění pouzder rejdových čepů

Změna záleží v lepším utěsnění pouzder rejdových čepů proti pronikání nečistot mezi pouzdro a rejdový čep, hlavně je-li opotřebením zvětšena axiální vůle horního pouzdra. Vymezení axiální vůle horního a dolního pouzdra plechovou miskou, do níž je vložen profilový silonový kroužek, bylo vlivem zvětšené vůle mezi čepem a pouzdrem málo účinné, a proto bylo změněno takto:

Plechové misky nahoře a dole byly vypuštěny, horní rejdový čep s vidlicí pro pružinu má na obvodu čelní dotykové plochy zešikmení, které se zešikmením na obvodu čela nového pouzdra tvoří kruhový prizmatický žlábek. Do prizmatického žlábku je vloženo kruhové pryžové těsnění tvaru V (obr. 133). Pryžové těsnění tiskne do žlábku vinutou pružinu kruhového průřezu 7. U dolního rejdového čepu tvoří prizmatický žlábek spolu s pouzdrem zešikmení na hraně tlakové podložky 8.

Při výměně uložení rejdových čepů starého provedení za nové je nutno namontovat: horní rejdový čep, pouzdro horního rejdového čepu, kruhové pryžové těsnění, vinutou pružinu, pouzdro dolního rejdového čepu, kruhové pryžové těsnění, vinutou pružinu a tlakovou podložku dolního rejdového čepu.

 

8.2.1 Údržba přední nápravy

1. Promazání rejdových čepů (podle mazacího plánu na kap. 18.2, kap. 18, popř. kap. 18.2 Zimní provoz).

2. Výměna tukové náplně ložisek a homokinetického kloubu (podle mazacího plánu na obr. 241, kap. 18).

3. Kontrola, popř. seřízení sbíhavosti předních kol každých 5 000 km (viz kap. 8.4.1).

4. Kontrola upevnění důležitých spojů každých 15 000 km (viz kap. 18.1).

 

8.3 Opravy jednotlivých skupin přední nápravy

Vymontovat úplnou přední nápravu, tj. odpojit obě její strany od podvozku, je nutno jen při celkové opravě přední nápravy nebo po havárii apod. Většinu oprav jednotlivých orgánů přední nápravy lze provést přímo na voze.

V následujících odstavcích je proto uveden samostatné pracovní postup při opravě některých orgánů přední nápravy, u nichž se předpokládá častější výskyt poruch. Nelze se přitom vyhnout opakování dílčích úkonů, aby nedošlo k nepřehlednosti častými odvolávkami na jiná místa kapitoly.

8.3.1 Demontáž á montáž jedné strany přední nápravy

a) Sejme se okrasný kryt kola, uvolní se matice kola, vůz se zajistí proti samovolnému popojetí zatažením ruční brzdy nebo založením zadních kol, předek vozu se zvedne tak vysoko, aby kolo bylo úplně vyvěšeno, vůz se podloží vhodnou podložkou pod karosérií v místě trubky pro zvedák, sejme se přední kolo.

b) Rozpojí se brzdové potrubí ke kolu v místě, kde je sešroubována trubka od brzdového válečku kola s pryžovou hadicí brzdového potrubí. Teleskopický tlumič se odpojí vyjmutím upevňovacího šroubu 1 (viz obr. 132) ve vidlici na peru. Vytáhne se závlačka 2 z pojistného oka pera. Odpojí se kulový kloub spojovací tyče řízení 4 od páky řízení (viz kap. 7.2).

c) Odjistí a vyšroubuje se matice M 14 x 1,5 čepu pružného pouzdra a horního, vidlicového rejdového čepu. Pomocí montážní páky (obr. 134), zaklesnuté do pojistného oka hlavního listu pera, se tahem za páku směrem nahoru uvolní předpětí pera natolik, aby šroub M 14 x 1,5 šel volně vytlačit z vidlicového rejdového čepu a pružného pouzdra pera. Po vytlačení šroubu M 14 x 1,5 se vyklopí celý otočný závěs směrem ven z vozu a montážní páka pera se uvolní.

d) Sesmekne se ochranná pryžová manžeta polonápravy u převodovky, upevněná na planetovém kole kruhovou pružinou. Vyšroubuje se šroub 5 (viz obr. 131), stahující naříznutou objímku vodicího ložiska dolního rejdového čepu na pomocném čepu dolního kyvného ramena. Vyšroubuje se matice M 8 na jedné straně pomocného čepu a čep se vyrazí z pružných pouzder kyvného ramena a vodicího ložiska. Tím je jedna strana přední nápravy uvolněna a vytáhne se včetně polonápravy z vozu ven.

e) Zpětná montáž má opačný postup. Nesmíme zapomenout dokonale očistit unášecí kameny polonápravy a planetové kolo, které se naplní tukem NH2, vložit mezi vidlici horního rejdového čepu a pružné pouzdro pera kroužky z plastu, vložit vymezovací podložky z plastu mezi pružná pouzdra dolního kyvného ramena a vodicího ložiska, dolního rejdového čepu; kužel kulového čepu řízení a kuželový otvor v páce řízení musí být dokonale čistý a suchý.

Obr. 134. Montážní páka předního pera

1 - trubka; 2 - třmen; 3 - opěrka; 4 - osazený kolík; 5 - kolík

 

Šroub M 14 x 1,5 pružného pouzdra pera se utáhne až po spuštění vozu na podlahu, kdy je pero a vidlice horního rejdového čepu proti sobě v normální poloze, jinak by nastalo přílišné jednostranné nakrucování pryže v pružných pouzdrech, a tím i její předčasné poškození. Totéž platí pro pomocný čep dolního kyvného ramena, který se nejprve stejnoměrně utáhne z obou stran, a pak se stáhne šroubem M 10 naříznutá objímka vodicího ložiska dolního rejdového čepu.

Po ukončení montáže je nutno odvzdušnit přední brzdové válečky (viz odst. 12.3.1) a seřídit sbíhavost předních kol (viz kap. 8.4.1).

 

8.3.2 Výměna těsnicího kroužku náboje kola

Poškodí-li se těsnicí hřídelový kroužek náboje předního nebo zadního kola, vnikne mazací tuk z komory ložisek čepu náboje kola do brzdového ústrojí. Zamaštěné brzdové obložení pak má značně sníženou účinnost. Abychom mohli odmastit brzdové obložení, stačí sejmout brzdový buben z náboje kola po uvolnění dvou šroubů M 6 se zapuštěnou hlavou na čele brzdového bubnu.

Má-li se však vyměnit těsnicí kroužek náboje, je třeba náboj včetně brzdového bubnu stáhnout z kužele čepu náboje. K tomu je třeba speciálního stahováku (obr. 135). Není vhodné použít univerzální stahovák na náboje kol, jehož ramena se upevňují na šrouby kol. Náboj je pevně natažen na kuželu čepu a ve většině případů se dříve prohne talíř náboje u šroubů, než povolí náboj na kuželu čepu náboje.

Při výměně se postupuje takto:

a) Nejprve se provedou úkony popsané v kap. 8.3.1 v bodě a.

b) Uvolní se plechová pojistka matice M 24 x 1,5 čepu kola, mezi sousední kolové šrouby se vloží ocelová tyč nebo trubka o průměru asi 25 až 30 mm, tak dlouhá, aby se pootočením náboje vzpříčila mezi šrouby a opřela se o zem pod úhlem asi 45°. Matice se povolí trubkovým nebo očkovým klíčem (šestihran 36 mm). Vnitřní dvoudílné pouzdro stahováku (viz obr. 135) s vloženým šroubem se na náboj nasadí tak, aby vnitřní nákružek pouzdra zapadl do drážky náboje; na vnitřní pouzdro se navlékne vnější kuželový prstenec. Prstenec musí být doražen k čelu děleného pouzdra na největším průměru. Nedoléhá-li prstenec k čelu, není vnitřní pouzdro stahováku dobře nasazeno v drážce náboje, která může být poškozena, nebo jsou poloviny vnitřního pouzdra proti sobě přesazeny.

Je-li stahovák dobře nasazen (obr. 136), přestaví se opěrná tyč do opačné polohy, než v jaké byla povolována korunová matice, a utahováním šroubu se náboj stáhne. Jestliže náboj i přes značné utažení šroubu stahováku drží stále na kuželu čepu, udeří se na hlavu šroubu těžším kladivem a náboj zaručeně z kužele čepu odskočí.

c) Těsnicí kroužek se vypáčí šroubovákem z náboje otočného závěsu. Nový hřídelový těsnicí kroužek, naplněný grafitovým tukem G 3, se narazí do náboje otočného čepu střídavým poklepem přes dřevěný špalík po celém obvodu těsnicího kroužku až na doraz k Seegerově pojistce. Pozor, aby během narážení těsnicího kroužku nespadla pružinka obepínající jeho pracovní plochu.

Obr. 135. Stahovák náboje kola Obr. 136. Nasazení stahováku náboje kola

d) Kužel náboje a čepu se očistí, náboj se narazí na čep rukou a matice čepu se dotáhne napevno pákou alespoň 50 cm dlouhou. Matice se pojistí vždy novou závlačkou; plechová pojistka se může použít znovu, má-li dosud nepoškozenou dostatečnou část plochy k přehnutí.

 

8.3.3 Výměna ložisek čepu kola a homokinetického kloubu

a) Provedou se pracovní úkony podle kap. 8.3.2, body ac.

b) Provedou se pracovní úkony podle kap. 8.3.1, bod c,. Pozor, aby se nepoškodila brzdová hadice, na níž zůstane celý závěs viset!

c) Uvolní se ocelová páska upevňující pryžovou manžetu kloubu a manžeta se posune na hnacím hřídeli tak, aby se získal přístup, k homokinetickému kloubu. Seegerova pojistka se sejme s příčného čepu o ø 10 mm, který spojuje hnací hřídel s kloubem, a čep se vytlačí. Smekne se pryžová manžeta u rozvodovky s planetového kola, na němž je upevněna pružinou. Hnací hřídel se natočí plochým unášečem kloubu do vodorovné polohy, otočným čepem se pootočí dozadu tak daleko, jak to dovolí řízení, a hnací hřídel se vytáhne šikmo dopředu. Čep náboje se vyrazí trnem z měkkého kovu směrem dovnitř, vnitřní ložisko zůstane na čepu náboje, vnější ložisko se vyrazí směrem ven.

Všechny díly se omyji v benzínu, vyčistí se i vnitřní prostor planetových kol, vnější ložisko se narazí do komory ložisek, za ním se vsune do komory pružný opěrný kroužek 3 (obr. 133) a zasadí do drážky v komoře pomocí kleští Seegerova pojistka 2. Nakonec se narazí do komory těsnicí hřídelový kroužek 1 podle postupu v kap. 8.3.2 c.

Dále se naplní komora ložisek z vnitřní strany tukem NH2, narazí se do ní čep náboje s kloubem, na němž se venku pod lisem vyměnilo vnitřní ložisko č. 6206. Nesmíme opomenout nasunout na čep ve správném pořadí vnitřní odstřikovací kroužek, ložisko č. 6206, rozpěrnou pružinu, opěrný kroužek a vnější odstřikovací kroužek. Oba odstřikovací kroužky musí být nasazeny vypouklou částí vnitřního průměru směrem ven z komory a musí být označeny správnou značkou (viz kap. 8.2.2). Kužel náboje kola se na kužel čepu montuje nasucho, dokonale očištěný, bez poškození kuželových ploch náboje a čepu. Dotažením náboje se čep sám zatáhne do správné polohy v komoře ložisek. Plechový kryt kloubu a planetové kolo se naplní tukem NH2.

d) Montáž se dokončí podle kap. 8.3.2, bod d (a částečně podle kap. 8.3.1, bod c). Po skončené montáži se seřídí sbíhavost předních kol (viz kap. 8.4.1).

Poznámka: Zásadně se vyměňují obě ložiska 6206 téže strany i tehdy, je-li jedno z ložisek ještě schopno dalšího provozu.

 

8.3.4 Výměna rejdových čepů a pouzder rejdových čepů

a) Provedou se úkony uvedené v kap. 8.3.1, body a až b.

b) Vymontovaný otočný závěs se upne za horní rameno do svěráku a úplný závěs se rozloží podle pokynů v kap. 8.3.2, body b až c, a částečně v kap. 8.3.3, bod c. Navíc se odpojí z otočného závěsu kryt kloubu, upevněný k závěsu čtyřmi šrouby M 5 na dně krytu.

Vyšroubuje se matice M 12 x 1,5 horního rejdového čepu 3 (obr. 137) a čep se vytáhne z pouzdra. Odjistí a vyšroubuje se matice M 14 x 1,5 z dolního rejdového čepu 4 a vodicí ložisko s pouzdrem se stáhne s čepu. Vyrazí se pojistný kuželový kolík dolního rejdového čepu (obr. 138).

Obr. 137. Úplný otočný závěs levého předního kola

1 - držák hadice brzdy; 2 - maznice rejdového čepu; 3 - matice horního rejdového čepu; 4 - matice dolního rejdového čepu

Obr. 138. Pojistný kolík dolního předního kola rejdového čepu

 

Pozor, aby byl kuželový kolík vyrážen správným směrem, tj. tlustším koncem ven. Kuželový kolík má na tlustším konci ø 8 mm.

Vhodným trnem, provlečeným pouzdrem horního čepu, se na lisu vytlačí dolní rejdový čep z otvoru v ramenu otočného závěsu.

d) Pouzdra rejdových čepů jsou z plastu, podobného našemu Texgumoidu. Musí se s nimi proto pracovat při narážení opatrně, aby nepraskla.

Pouzdro horního rejdového čepu je dvoudílné. Obě části pouzdra se zalisují do otvoru v otočném závěsu, každá ze své strany na doraz. Pouzdra k sobě úplně nedoléhají, aby spárou mezi nimi mohl proniknout mazací tuk z mazničky.

Pouzdro dolního rejdového čepu je vcelku. Po zalisování se nová pouzdra vystruží tak, aby se v nich rejdové čepy volně (bez stranové vůle) otáčely.

Na novém dolním rejdovém čepu se vypiluje zářez pro kuželový kolík, jehož vzdálenost od okraje a hloubka se odměří na starém čepu. Před zalisováním čepu do dolního ramena otočného závěsu se nasune na čep tlaková podložka. Na starém otočném závěsu je třeba přeměřit, popř. upravit horní dosedací plochu pro nákružek horního dílu pouzdra rejdového čepu tak, aby šířka mezikruží dosedací plochy nepřesáhla 14,1 mm.

e) Matice rejdových čepů se, dotáhnou předepsanou silou (viz kap. 4.3). Rejdové čepy se musí v pouzdrech otáčet volně, bez axiální vůle, která se vymezuje vkládáním vyrovnávacích podložek o různé tloušťce mezi podložku matice a čelní plochu přilehlou k válcové části čepu u závitu.

f) Při zpětné montáži se postupuje podle údajů v kap. 8.3.3, body c a d.

Poznámka: K dosažení co nejnižší hmotnosti neodpružených hmot přední nápravy nejsou nápravy moderních konstrukcí stavěny s předválečnou robustností a nedoporučuje se proto díly poškozené nárazem rovnat nebo dokonce svařovat. Ani vyběhané rejdové čepy není vhodné přebrušovat na menší průměr. Nejbezpečnější je sebeméně poškozené díly vyměnit za nové.

 

8.4 Seřizování geometrie přední nápravy

8.4.1 Seřízení sbíhavosti předních kol

Seřizuje se na hladké, vodorovné podlaze pomocí měřicí tyče (obr. 139) takto: kola natavíme rovnoběžně s osou vozu, změříme tlak v pneumatikách (140 kPa), prohoupeme přední nápravu za oba blatníky tak, aby se poloha závěsu ustálila ve správné klidové poloze nezatíženého vozidla.

Měřící tyč se postaví patkami na vodorovné trubce na podlahu za kola, pevný dotykový hrot se přisune k ráfku a posuvným dotykovým hrotem se odměří vzdálenost ráfků. Na stupnici posuvného hrotu se odečte naměřená hodnota. Měření se opakuje vpředu na protilehlých místech ráfků a na posuvném hrotu se odečte rozdíl naměřených hodnot, který má být 5 až 7 mm.

Obr. 139. Měřicí tyč sbíhavosti kol

a) posuvný hrot

 

Nemáme-li jistotu, že ráfky neházejí, označíme si křídou na ráfku místo při měření za kolem, pak pojížděním vpřed otočíme koly o 180° a měříme na označeném místě vpředu. Tím se vyloučí možná nepřesnost bočního kmitání ráfku.

Zjištěná odchylka se odstraní takto: na spojovacích tyčích řízení je na jejich vnějších koncích u kol seřizovací spojka (šestihran 22 mm), v níž je na vnitřním konci zašroubována spojovací tyč s levým závitem a na vnějším konci šroub kulové hlavice s pravým závitem. Oba konce seřizovací spojky jsou zataženy pojistnou maticí (šestihran 22 mm) a oboustranně pojištěny pojistným plechem. Odjistí se pojistné plechy, uvolní se pojistné matice na obou koncích spojky a pootáčením se podle potřeby prodlužují nebo zkracují spojovací tyče, až se dosáhne žádané délky (pootočení spojkou o 180° na jedné straně odpovídá asi 2,5 mm rozdílu naměřených hodnot na ráfku vzadu a vpředu).

Seřizuje se stejnoměrně na obou spojovacích tyčích, aby se zachovala vodorovná poloha příčky volantu při přímém směru jízdy. Je-li sbíhavost správně nastavena, utáhnou se pojistné matice spojky a pojistné plechy se ohnou ke spojce a pojistné matici. Poté se překontroluje měřicí tyč, zda se při utahování spojek nezměnila nastavená sbíhavost.

 

8.4.2 Kontrola odklonu předních kol

Dlouhodobým provozem, popř. nárazem na přední nápravu se může změnit odklon kot. To se projevuje při jízdě po vozovce s rovným povrchem snahou vozu samovolně zatáčet. Odklon kol je pevně dán konstrukcí přední nápravy a lze jej změnit pouze úpravou polohy předního pera v loži pomocného rámu.

Odklon kol se měří v dílnách optickým přístrojem. Správný odklon se však zkontroluje zcela uspokojivě měřidlem znázorněným na obr.140a.

Měří se na vodorovné podlaze na obou ráfcích kol tak, že se měřidlo přiloží rameny se zaobleným koncem k ráfku. Na stupnicí spodního ramena měřidla poloha silonové šňůry (která je v podstatě olovnící) určí hodnotu odklonu kola. Před měřením si ověříme, že ráfky kol neházejí a že přední pero není prasklé nebo abnormálně unavené.

Obr. 140a. Měřidlo odklonu kola Obr. 140b. Podložka pro úpravu odklonu předních kol

Hodnota x = 0,75 mm pro vyrovnání 10' absolutního rozdílu odklonu kol

Naměří-li se absolutní rozdíl 30' v odklonu obou kol, je odklon v pořádku a "táhnutí řízení na stranu" není způsobeno odklonem. Příčinou může být závada na hnací části předních kol, poškozené řízení, brzdy apod. Absolutní rozdíl odklonu do dvou stupňů lze upravit změnou polohy pera. Naměří-li se rozdíl větší než 2°, je pravděpodobně poškozen některý ze základních dílů přední nápravy. Pro informaci uvádíme, že rozdíl 30' odklonu kola měřený olovnicí (za podmínek jako v kap. 8.4.2) na největším průměru ráfku kola (ø 360 mm) je asi 3 mm; 1° je tedy asi 6 mm.

 

8.4.3 Úprava odklonu předních kol

Vychází-li se ze zásady, že odklon kol je nastaven pevně, může se pouze absolutní rozdíl do 2° rozdělit na obě strany tak, aby odklon obou kol byl stejný. Přitom je pochopitelné, že se nedosáhne výrobcem udávané hodnoty 2°30', ale hodnoty o málo větší či menší.

To nemá na správné vedení předních kol v podstatě žádný vliv.

Přední péro v loži pomocného rámu se posune tak, že místo původního středového svorníku pera 12 zhotovíme nový svorník s vystředěnou válcovou hlavou, který zapadá do středicího otvoru v loži a tím určuje jeho polohu. Vystředění hlavy se natočí tím směrem, kterým potřebujeme pero posunout. Výstřednost hlavy svorníku o 0,75 mm se rovná asi 10' absolutního rozdílu odklonu.

Změnit polohu předního pera lze také obdélníkovou podložkou, vloženou mezi pero a lůžko v pomocném rámu se středním otvorem vyoseným o potřebnou vzdálenost do strany. Tak zůstane středový svorník pera původní. Podložka se zhotoví z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm podle obrázku 140b. Podle vyosení x ve zvolené podložce je nutno upravit do strany i původní středicí otvor v lůžku pera pomocného rámu, aby bylo možno perem posunout.

Vymontování a zamontování předního pera, popř. jeho rozebrání a sestavení (podle způsobu opravy), je popsáno v kap. 10.3. Po skončené úpravě se opět přeměřuje odklon a sbíhavost kol.

[Nahoru] [Obsah] [Index]