3. BRZDY

Brzdy vozidel  jsou v dnešním stále hustším provozu podstatně více zatěžovány než v minulosti. Za všech okolností musí bezvadně. Fungovat, neboť na nich závisí bezpečnost nejen naše, ale i ostatních účastníků dopravy.

Požadavek naprosté spolehlivosti a pohotovosti brzd však klade mimořádné nároky na péči, s níž musíme dělat veškeré údržbářské a opravářské práce.

Všechny typy vozů Trabant mají kapalinové brzdy, jež se liší pouze způsobem seřizování a od září 1967 změnou jednonáběžných předních brzd (Simplex) na dvojnáběžné (Duplex).

 

a) Údržba brzd

Pro běžnou údržbu brzd budeme potřebovat zvedák vozu a ploché nebo prstencové klíče 9, 17 a 19 mm.

K údržbě patří především vizuální kontrola těsnosti, neboť bezvadná činnost celé kapalinové brzdové soustavy předpokládá naprostou těsnost všech jejích ústrojí.

Především zkontrolujeme množství brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce brzdového válce, jakož i odvzdušnění nádržky. Hladina brzdové kapaliny má být asi 10 mm pod okrajem plnicího hrdla nádržky (obr. 27).

Obr. 27. Kontrola množství brzdové kapaliny a odvzdušnění vyrovnávací nádržkyMenší odchylky, způsobené změnami objemu brzdové kapaliny v závislosti na okolní teplotě, nejsou na závadu. Při doplňování brzdové kapaliny nesmíme vyjímat z plnicího hrdla nádržky sítko, které brání vniknutí nečistot do brzdové soustavy. Při této příležitosti rovněž prohlédneme, zda není ucpán odvzdušňovací otvor víčka nádržky.

Pro kontrolu stavu a těsnosti brzdového potrubí je třeba, aby celý spodek vozidla byl suchý. Při kontrole pečlivě prohlížíme celý rozvod brzdového potrubí i hadic. Místa netěsností se prozradí mastnými tmavými skvrnami, neboť unikající brzdová kapalina prosakuje i vrstvou usazených nečistot; i množství nečistot může prozrazovat netěsnosti, neboť v těchto místech se usazují ve zvýšené míře. Při kontrole těsnosti potrubí rovněž prohlédneme, zda není mechanicky poškozeno (např. úderem kamene), napadeno korozí, či zda se brzdové hadice netřou o části podvozku. Neškodí, přezkoušíme-li plochým klíčem dotažení koncovek brzdových hadic.

Jestliže jsme vizuální kontrolou nezjistili žádnou závadu a přesto se při činnosti brzd projevuje vliv netěsnosti, přezkoušíme ji jinak. Pedál brzdy stlačíme tak, až pocítíme znatelný odpor proti dalšímu stlačování. V této poloze jej podržíme asi 1 minutu. Je-li brzdová soustava v pořádku, nezmění pedál po celou dobu stlačení svoji polohu. Lze-li jej však v této době stejnou silou postupně dále stlačovat, je to příznakem netěsnosti, v jejímž zjišťování musíme pokračovat.

Mrtvý chod pedálu brzdy (tj. zdvih potřebný k dosažení počátku brzdného účinku) nesmí využít více než 1/3 celkového zdvihu pedálu. Nejlépe vyzkoušíme mrtvý chod pedálu stlačením rukou, jímž snáze zjistíme, zda pedál po stlačení "nepruží" (což je známkou, že v brzdové soustavě je vzduch), nebo zda zdvih pedálu není nadměrně velký. Konečně i tzv. "pumpování", tj. opakované sešlapování pedálu brzdy, nezbytné k dosažení brzdného účinku, je známkou přítomnosti vzduchu v brzdové soustavě.

K údržbě tedy patří i odvzdušňování brzd. Důležité je dodržet při tom správný postup; začneme brzdou kola nejvíce vzdáleného od brzdového válce tedy od pravého zadního přes levé zadní, pravé přední a levé přední a končíme odvzdušněním brzdového válce. Sám způsob odvzdušňování je dostatečně popsán v návodu k obsluze, dodávaném ke každému vozidlu, nebudeme se jím tedy zabývat. Je možné, že budeme muset odvzdušňování opakovat, bude-li i nadále pedál po stlačení "pružit". Jestliže však ani po opakovaném odvzdušňování nedosáhneme zlepšení, musíme vyhledat a odstranit příčinu netěsnosti.

 

Seřizování brzdových čelistí

Jestliže je i po dokonalém odvzdušnění mrtvý chod brzdového pedálu velký, tj. že k dosažení uspokojivého brzdného účinku je třeba nepřiměřeně velkého sešlápnutí pedálu, musíme seřídit brzdové čelisti. To se ovšem týká jen vozů starších ročníků, neboť asi od října 1963 je sériově montováno samočinné seřizovací ústrojí.

Obr. 28. Seřizování brzdových čelistí
1 výstředníkové čepy, odvzdušňovací šroub, 3 štít brzdy

Před seřizováním zvedneme celý vůz, aby bylo možno volné otáčet všemi koly. Po uvolnění ruční brzdy několikrát silně sešlápneme pedál brzdy. Klíčem 14 mm otočíme výstřednými čepy ve smyslu šipek na obr. 28 (tedy, nasadíme-li klíč shora, ve smyslu od brzdového válečku), až brzdové čelisti dolehnou na brzdový buben. Pak otočíme výstředným čepem v opačném smyslu tolik, aby bylo lze kolem bez odporu otáčet. Tento postup opakujeme na čelistech všech čtyř brzd. Doporučujeme před seřízením u každého kola opakovat několikanásobné sešlápnutí pedálu, zajišťující rovnoměrné přilehnutí čelistí k bubnu. Po seřízení vyzkoušíme účinnost brzd i její rovnoměrnost při zkušební jízdě. Nejvhodnější je pro ni suchá asfaltová silnice, na níž jsou dobře patrné stopy po brzdění, zabrzdíme-li plnou ovládací silou z rychlosti asi 40 až 50 km/h. Při zkoušce však pozor na ostatní účastníky dopravy!

Popsané udržovací práce se mají opakovat vždy po ujetí 15 000 km, nejméně však jednou ročně.

Přehled běžných závad, jež se v normálním provozu mohou vyskytnout, jakož i jejich příčin a způsobů odstranění, je v tab. 5.

 

b) Oprava brzd Obr. 29. Úprava brzdového bubnu pro snazší demontáž

K opravám brzd patří především výměna brzdových čelistí, brzdových bubnů a nastavení samočinného seřizovacího ústrojí. Veškeré práce na brzdovém válci a brzdových válečcích přenecháme z bezpečnostních důvodů odborné dílně. Samozřejmě můžeme vyměnit kompletní brzdový válec nebo brzdové válečky, aniž bychom však jakkoli zasahovali do jejich složení.

Přístup k brzdovým čelistem je možný jen po sejmutí brzdového bubnu a hlavy kola, k němuž je třeba použít stahováku. Poněvadž vozy Trabant mají dvě různá provedení brzdových bubnů a hlav kol, liší se i provedení stahováků. Pokud si však nechceme nebo nemůžeme pořídit potřebný stahovák, musíme případnou výměnu obložení, při níž je nezbytná demontáž brzdových čelistí, přenechat odborné dílně.

Obr. 30. Demontáž brzdového bubnu a hlavy kola stahovákem
1 brzdový buben, 2 matice šroubů kol, 3 otvor pro nasazení přidržovacího trnu (proti otáčení stahováku), 4 stahovák

Pro zlepšení přístupu k brzdám byty v roce 1960 zavedeny brzdové bubny oddělené od hlavy kola. U tohoto provedení lze čistit brzdy, a při troše dovednosti a trpělivosti i vyměnit brzdové válečky, bez demontáže hlavy kola. Výstředné čepy pro seřizování brzd nejdříve pootočíme tak, aby se kola volně otáčela. Potom vyšroubujeme dva šrouby se zapuštěnou hlavou a brzdový buben stáhneme dvěma šroubováky nebo montážními pákami, jež vzepřeme mezi brzdový buben a štít brzdy. Jde to však velmi obtížně, neboť brzdový buben je nasazen na hlavě kola velmi těsně. Abychom si tuto práci pro příště usnadnili, vyvrtáme po první demontáži do čela brzdového bubnu na roztečném průměru 160 mm dvě díry, do nichž vyřízneme závit M6 (obr. 29). Při příští demontáži stáhneme brzdový buben snadno dvěma šrouby M6 se šestihrannými hlavami, jimiž jej odtlačíme od hlavy kola.  

Chceme-li vyměnit brzdové ob!ožení nebo vratné pružiny brzdových čelistí, musíme vždy sejmout brzdový buben včetně hlavy kola. Použití stahováku je patrné z obr. 30.

Opotřebené obložení musíme ovšem vyměnit včas, neboť kovové nýty nesmějí přijít do styku s brzdovým bubnem. Případná poškozená místa, jež snáze zjistíme po stažení brzdového bubnu ještě před vyčištěním brzdy, označíme. Rovněž označíme brzdové čelisti před demontáží. Potom uvolníme obě vratné pružiny brzdových čelistí, u brzd zadních kol uvolníme i lanka ruční brzdy.

Demontované vratné pružiny prohlédneme, zda jednotlivé závity na sobě leží rovnoměrně. Můžeme je však přezkoušet i tak, že je jedním koncem upneme do svěráku a na druhý konec zavěsíme závaží 5 až 10 kg, Postupně pak změříme délku zatížených pružin. Vždy všechny čtyři pružiny předních resp. zadních brzd musí být stejně dlouhé. Pružiny, jež jsou po zatížení delší než ostatní, nahradíme novými .

  Tab. 5 - hlavní závady brzd

Závada Příčina Odstranění závady
Příliš velký zdvih pedálu Opotřebené obložení - seřídit brzdové čelisti, popř. vyměnit obložení  
Příliš velký zdvih pedálu, po sešlápnutí "pruží" Vzduch v brzdové soustavě - brzdy odvzdušnit, zkontrolovat množství brzdové kapaliny, popř. ji doplnit
Pedál lze značně sešlápnout, brzdný účinek je však nedostatečný Netěsnosti v potrubí, v brzdovém válci nebo v brzdových válečcích - poškozené potrubí hadice, brzdový válec nebo válečky opravit nebo vyměnit
Při brzdění se vozidlo stáčí k jedné straně Zamaštěné brzdové obložení, deformované brzdové bubny - obložení očistit, brzdové bubny opravit (přesoustružit)
Brzdově bubny se nadměrně ohřívají   Unavené pružiny brzdových čelistí, ucpaný vyrovnávací otvor v brzdovém válci - pružiny vyměnit, otvor vyčistit
Brzdy pískají Sklovitý povrch obložení, nečistoto v brzdách - obložení, popř. brzdový buben vyčistit

 

Výměna brzdového obložení

Staré opotřebené obložení neodstraňujeme z brzdových čelistí kladivem a sekáčem, ale odvrtáním hlav dutých nýtů ze strany brzdové čelisti šroubovitým vrtákem Ø 3,8 mm. Dáváme při tom pozor, abychom nepoškodili brzdovou čelist. Odvrtáme vždy jen hlavu nýtu, nikoli celý nýt.Ten potom snadno vyrazíme trnem. Po odstranění starého obložení prohlédneme pečlivě čelisti, zda nejsou poškozeny a neschopny tak dalšího použití. Prasklé nebo deformované čelisti nesmíme již použít a nahradíme je novými.

Obr. 31. Oprava konců brzdového obloženíPro Trabanta se dodává brzdové obložení připravené k montáži. Můžeme si je však zhotovit i z pásu šířky 30 mm, tloušťky 4 mm a délky 213 mm. Oba konce obložení zbrousíme podle obr. 31. Takto připravené obložení upneme na brzdovou čelist tak, aby přiléhalo po celé délce, čelist poslouží jako přípravek pro vrtáni děr pro nýty. Vrtáme je se strany čelisti šroubovitým vrtákem Ø 4 mm. Z opačné strany vyvrtáme vhodně zbroušeným vrtákem zahloubení pro hlavy nýtů Ø 9 mm. Při vrtání příliš netlačíme na vrták a dbáme, abychom nepoškodili čelist.

Obložení přinýtujeme dutými nýty Ø 4 mm a délky 6 mm, jež se poměrně snadno zpracovávají. Postupujeme od středu obložení střídavě k jeho koncům (obr. 32).

Mezi jednotlivými nýtovými spoji musí obložení dobře přiléhat k čelisti, což nejlépe zkontrolujeme pohledem se strany proti světlu; prosvítá-li někde, musíme celou práci opakovat. Při nýtování opřeme hlavu nýtu o čelo kulatiny vhodného průměru, upnuté do svěráku; nýt z druhé strany roznýtujeme trnem a kladivem (obr. 33). Obr. 32. Vrtání děr pro nýty a postup nýtování obložení

I když se popsaný způsob může zdát poněkud komplikovaný, nebude činit výměna brzdového obložení při dodržení všech zásad, průměrně zručnému automobilistovi potíže. Není snad třeba, zdůrazňovat, že musíme vždy vyměnit obloženi obou brzd téže nápravy.

Po delší době používání či v důsledku nadměrného opotřebení brzdového obložení se zpravidla objeví na účinné ploše brzdových bubnů obvodové rýhy. Odstraníme je nejlépe přesoustružením nebo přebroušením brzdového bubnu. Jeho průměr však smíme zvětšit nejvýše na 202 mm; po takové opravě se doporučuje namontovat brzdové obložení tloušťky 5 mm.

Po opravě brzd samozřejmě seřídíme již popsaným způsobem čelisti. Opravujeme-li brzdy se samočinným seřizovacím ústrojím, zkontrolujeme po montáži spároměrem, zda je mezi unášecím čepem a oválným otvorem v brzdové čelisti předepsaná vůle 0,35 mm až 0,45 mm (viz obr. 34).

Obr. 33. Nýtování brzdového obloženíBudeme-li vyměňovat brzdové válečky, musíme dát pozor na jejich správnou velikost. Válečky předních brzd mají větší průměr a lze je rozeznat od válečků zadních brzd i podle vnějších rozměrů. Případné závady, způsobené brzdovými válečky, 1ze odstranit i bez jejích výměny. Kdo má dostatečné znalosti, může zkontrolovat stav pístů a manžet brzdových válečků. Stopy oxydace na pístech můžeme odstranit lapovací pastou nebo papírem, v žádném případě však smirkovým plátnem! Písty po opravě omyjeme benzínem a namažeme před montáží ricinovým olejem. Zjistíme-li, že manžety pístů jsou deformovány (nemají kuželovitý tvar) nebo mají poškozenou těsnicí hranu, vyměníme je.

Obr. 35. Přední brzda Duplex
1 brzdový váleček, 2 píst, 3 manžeta pístu, 4 pryžová ucpávka, 5 brzdová čelist, 6 postraní držák brzdové čelisti, 7 vratná pružina, 8 samočinné seřizovací ústrojí, 9 spojovací trubka

Od září 1967 se montují na vozy Trabant 601 přední dvojnáběžné brzdy Duplex se změněným samočinným seřizovacím ústrojím (obr. 35). Současně s touto úpravou byl změněn i průměr brzdových válečků zadních brzd. Při jejich případné výměně tedy nelze použít válečků, určených pro vozy s předními brzdami Simplex (jednonáběžnými). V rámci této modernizace bylo rovněž zavedeno lepení brzdového obložení místo nýtování.

K zajištění správné činnosti brzd Duplex je doporučujeme každých 15 000 km, nebo jednou ročně, vyčistit a přezkoušet. Při tom kontrolujeme:

- stav a tloušťku obložení;

- volnost pohybu pístů v brzdových válečcích;

- činnost samočinného seřizovacího ústrojí;

- volnost pohybu brzdových čelistí.  

Obr. 34. Kontrola vůle samočinného seřizovacího ústrojí brzd SimplexLepené obložení lze opotřebovat až na tloušťku asi 1 mm, pak musíme vyměnit brzdové čelisti. Jestliže bylo třeba opravit brzdové bubny přesoustružením, musíme namontovat brzdové čelisti s obložením tloušťky 5 mm, jež se však smí opotřebit jen na tloušťku 2 mm.

K čištění samočinného seřizovacího ústroji použijeme vždy jen benzínu, nikdy ne smirkového plátna nebo jiného prostředku. Vůle mezi unášecím. čepem a oválným otvorem v brzdové čelisti musí být 0,2 mm až 0,35 mm (obr. 36). Podmínkou správné činnosti brzdy je, aby byla celá soustava správně odvzdušněna a mrtvý chod pedálu brzdy byl asi 5 mm.

Při montáži brzdy Duplex postupujeme takto:

- oba brzdové válečky upevníme tak, aby jejich osy byly vodorovně (vozidlo ovšem musí stát na rovně rovině); Obr. 36. Kontrola vůle samočinného seřizovacího ústrojí brzd Duplex

- přišroubujeme spojovací trubku. Musí volně ležet a být dokonale těsná;

- namontujeme brzdové čelisti. Horní vratnou pružinu zavěsíme na čelisti zezadu (tedy mezi čelisti a štít brzdy). Posuvný díl seřizovacího ústrojí vysuneme asi o 5 mm;

- namontujeme postranní držáky brzdových čelistí;

- stlačíme pojistnou pružinu seřizovacího ústrojí a nastavíme čelisti do základní polohy;

- dolní vratnou pružinu zavěsíme na čelisti zepředu;

- překontrolujeme vůli mezi unášecím čepem seřizo­vacího ústrojí a otvorem v brzdové čelisti.

 [Nahoru] [Obsah] [Index]