5. ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝSTROJ

Všechny typy vozů Trabant mají elektrické příslušenství a výstroj pro napětí 6 V, spouštěč a dynamo jsou dvě samostatná, vzájemně nezávislá zařízení. Ačkoli je sériově montován akumulátor o kapacitě 54 Ah, je možno, vzhledem k výkonu dynama, dodatečně montovat i akumulátor o vyšší kapacitě, přibližně do 84 Ah.

 

a) Dynamo

Dynamo je zdroj stejnosměrného proudu, jimž při jízdě napájí všechny spotřebiče, jako žárovky, zapalování, motorek stírače apod. Kromě toho ovšem dodává akumulátoru energii, úměrnou spotřebě při spouštění, běhu naprázdno, popř. při delších jízdách v noci. Jmenovitý výkon dynama je 220 W, resp. 180 W při otáčkách motoru 2600/min. Chceme-li tudíž šetřit akumulátor, musíme jezdit na 4. stupeň rychlostí nejméně  45 km/h, na 3. stupeň 32 km/h, aby dynamo stačilo dodávat proud spotřebičům i dobíjet akumulátor. K udržení konstantního napětí je mezi dynamo a akumulátor zařazeno regulační relé (obr. 41), které kromě jiného, při běhu naprázdno nebo při stojícím motoru odpojuje akumulátor od dynama a zabraňuje tak jeho vybíjení. Až do září 1961 se montovalo dynamo 180 W, od této doby se montuje dynamo 220 W (výrobní číslo 8001,5) a nové regulační relé (výrobní číslo 8101,8). Vnější znaky dynama 220 W, jimiž je lze rozlišit od dynama 180 W, jsou: Obr. 41. Regulační relé s označením svorek

- těleso a víčko svorkovnice je z plastické hmoty (Miramid);

- plášť dynama je bez okénka, krycí pás odpadá;

- šrouby pro připojení kabelů jsou nahraženy odpruženými zdířkami.

Je možné samozřejmé použít 220 W dynama a 180 W regulačního relé a opačně. V obou kombinacích však bude odebraný jmenovitý výkon jen 180 W.

Obr. 42. Dynamo 220 W s otevřeným víčkem svorkovniceDoporučuje se každých asi 10 000 km překontrolovat stav vymontovaného dynama. Demontáž je jednoduchá - po vyšroubování všech upevňovacích šroubů klíčem 14 mm a sejmutí klínového řemene vyklopíme dynamo dopředu. Otevřeme víčko svorkovnice (u 180 W dynama k tomu potřebujeme klíč 9 mm) a odpojíme kabely. U 220 W dynama pouze šroubovákem nadzvedneme odpružené zdířky a kabely vytáhneme, povolit musíme jen šroub s válcovou hlavou svorky D+ (obr. 42). Pak vyšroubujeme klíčem 8 obě matice zadního ložiskového víka a víko sejmeme (obr. 43). Tak se uvolní přístup ke kartáčům a jejich držákům. Překontrolujeme stav kartáčů a zjistíme, zda nejsou sevřeny v držácích. Uvízlé kartáče opatrně vysuneme a lehce je zbrousíme smirkovým plátnem, až se budou volné pohybovat v držácích. Opotřebené kartáče nahradíme novými. Je-li kolektor zamaštěn, vyčistíme jej čistým hadříkem namočeným do benzínu. Drážky mezi lamelami kolektoru vyčistíme přizpůsobenou dřevěnou třískou. Odstranění jiných závad než jsou zde popsány ponecháme odborné dílně.

Při opětném nasazování víka dynama musíme zvednout kartáče, neboť jinak nasazení brání ložisko rotoru. Neučiníme-li tak a nasazujeme-li víko násilím, můžeme kartáče ulomit. Rovněž musíme dát pozor, aby se jazýček pro spojení se svorkou D+ u 220 W dynama dostal do správné polohy pod svorku uvnitř dynama. Chceme-li ještě před montáží dynamo přezkoušet, musíme měděným kabelem průřezu 2,5 mm2 spojit svorky D+ a DF a připojit svorku D+ ke kladnému a svorku D- k zápornému pólu akumulátoru. Dynamo pak běží jako motor. Před montáží dynama ještě vyčistíme koncovky kabelů a svorky, nejlépe štětečkem. Při připojování kabelů dáme pozor na označení svorek. Nejlépe když si již při demontáži označíme jednotlivé kabely shodně s příslušnými svorkami; tedy tlustý zelený kabel 6 mm2 = D+, hnědý kabel 2,5 mm2 = D- a zelený kabel 2,5 mm2 = DF. Chybné připojení v každém případě způsobí poruchu regulačního relé, dynama nebo akumulátoru. Obr. 43. Demontáž zadního ložiskového víka dynama

Co bylo řečeno o čištění koncovek kabelů a svorek, platí samozřejmě i pro všechna další elektrická zařízení, poněvadž všechny obnažené kovové spojovací části časem zoxyduji a zašpiní se. To má za následek úbytek napětí ve vedení, jehož pokles např. O 10% způsobí snížení svítivosti světlometů asi o 25%. Je proto třeba při údržbě vozidla přezkoušet rovněž všechny přístupné spoje kabelů a nejméně jednou ročně očistit připojení dynama a hlavních spotřebičů a zařízení, jako spouštěče, světlometů, motorku stírače a regulačního relé. Vedení jednotlivých kabelů a jejich barevné označení je zřejmé ze schematu zapojení, připojeného k pokynům pro obsluhu vozidla. Uvolní-li se některý kabel, což je při otřesech vozidla a nyní používaných bezšroubových spojích možné, je třeba správné spojení nalézt podle schematu. Pokud není na první pohled zřejmé, odkud se kabel uvolnil, nepřipojujeme jej zkusmo, poněvadž bychom mohli snadno způsobit zkrat.

 

b) Spouštěč

Neotáčí-1i se spouštěč po otočení klíčku ve spínací skříňce do příslušné polohy, zjišťujeme závadu postupně takto:

- odpojíme kabely od pólů + i – akumulátoru, kabelová oka a póly akumulátoru očistíme;

- překontrolujeme, zda je akumulátor nabit;

- překontrolujeme všechna připojení kabelů ke spínací skříňce a ke spouštěči, očistíme je, prasklé koncovky kabelů vyměníme. Zejména prohlédneme připojení kabelu ke svorce 50.

Vysune-li se při spouštění pastorek spouštěče, avšak neotáčí-li motorem, je závada ve spouštěči.

Při demontáži spouštěče postupujeme takto: Odpojíme kabel od - pólu akumulátoru, stáhneme ochranný pryžový klobouček s elektromagnetického spínače spouštěče a klíčem 14 mm odpojíme kabel od spínače i od svorky 50. Klíčem 19 mm odšroubujeme obě upevňovací matice a spouštěč vyjmeme. Po odšroubování krycího pásu můžeme zkontrolovat stav kartáčů, zejména jejich opotřebení a zda nevězí těsně v držácích. Postup při případné opravě je shodný s postupem při opravě kartáčů dynama.

 

c) Houkačka

Klesne-li hlasitost tónu houkačky, seřídíme ji regulačním šroubkem na zadní straně houkačky (obr. 44). Otáčíme šroubkem vpravo nebo vlevo, až dosáhneme čistého tónu požadované hlasitosti.Obr. 44. Regulační šroubek houkačky

 

d) Přerušovač blikačů

Přerušovač blikačů je umístěn na příčné stěně vlevo nad čepem pedálů. Při demontáži musíme odpojit tři kabely a klíčem 18 mm odšroubovat upevňovací matici. Vzhledem k tomu, že připojení kabelů je obtížně přístupné, doporučujeme je ještě před odpojením označit. Poškozený přerušovač blikačů nelze opravovat a musíme jej celý vyměnit.

 

Obr. 45. Motorek stírače s označením svorek

e) Motorek stírače(obr. 45

 Při demontáži motorku stírače nejdříve povolíme klíčem 10 mm matici šroubu na klice pákového mechanismu stíračů pod přístrojovou deskou na příčné stěně a kliku stáhneme s hřídele. Potom odšroubujeme klíčem 9 mm tři upevňovací matice motorku stírače, motorek vyjmeme a odpojíme kabely. Všechny opravy motorku přenecháme odborně opravně.

 

 

f) Osvětlení

K nejčastějším úkonům údržby osvětlení vozidla patří výměna spálených žárovek, jež není nijak obtížná. Každému, kdo dosud žádnou žárovku nevyměňoval, doporučujeme, aby si výměnu nacvičil v klidu doma. Výměna žárovek je sice v návodu k obsluze dokonale popsána, musíme-li však žárovku vyměňovat v noci, oceníme, víme-li zpaměti kam sáhnout.

Při výměně se pokud možno nedotýkáme nové žárovky holýma rukama. Každá ruka vylučuje pot, který ulpí na skleněné baňce žárovky. Po rozsvícení se odpařuje, usazuje se na reflektoru (parabole) a spolu s dalšími vlivy se zaslouží o jeho předčasné "oslepnutí". Měli bychom proto žárovky po nasazeni alespoň otřít čistým hadříkem.

 

g) Zapalování

Zapalovací soustava Trabantu má dvě samostatné zapalovací cívky, resp. u staršího provedení skříňku se dvěma cívkami. Je samozřejmě možné bez jakýchkoli úprav nahradit skříňku dvěma samostatnými cívkami.

Zapalovací cívky nelze opravovat; přestanou-li fungovat, nezbývá, než je vyměnit.

Základní podmínkou správné činnosti zapalování je kromě správného nastavení předstihu zážehu v přerušovači, dodržení předepsané vzdálenosti elektrod svíček - 0,5 až 0,6 mm.

Příčinou poruch zapalovacích cívek mohou být po­vrchové proudy při mastném, zašpiněném nebo prasklém izolačním víčku. Rovněž při silném dešti může zapalo­vání vysadit. Zejména po mytí motorového prostoru je žádoucí dokonalé osušení víčka cívek.

Rovněž nemáme nikdy nechávat zapnuté zapalování, není-li motor v chodu. Je totiž nebezpečí, že při případně sepnutých kontaktech přerušovače se bude vybíjet akumulátor nebo se přehřátím poškodí zapalovací cívka.

Dalším zdrojem poruch zapalování mohou být odrušovací koncovky kabelů ke svíčkám. Závadu zjistíme tak, že kabel vyšroubujeme z koncovky a přidržíme jej asi 7 mm od vnějšího vývodu střední elektrody svíčky. Běží-li nyní motor pravidelně, je to známkou poruchy odrušovací koncovky s odporem 9kΩ; musíme ji vyměnit. Totéž se týká někdy používaných odrušovacích odporů, zařazovaných do kabelů ke svíčkám mezi zapalovací cívku a koncovku.

 [Nahoru] [Obsah] [Index]