7 BRZDY

Vozidlo má dve nezávislé brzdy: prevádzkovú (nožnú) a parkovaciu (ručnú).

Prevádzková brzda má buď jednookruhové (do roku 1980) alebo dvojokruhové ovládanie (od roku 1980) a pôsobí na všetky štyri kolesá. Sila, vyvinutá nohou vodiča na pedáli brzdy, sa prenáša na piest hlavného brzdového valca. Vzniknutý hydrostatický tlak brzdovej kvapaliny sa z hlavného brzdového valca prenáša potrubím na piesty brzdových valčekov kolies. Brzdové mechanizmy kolies sú bubnové, s dvoma čeľusťami. Dvojokruhová brzdová sústava je riešená tak, že jeden okruh brzdí predné kolesá a druhý zadné kolesá, pričom samotná konštrukcia brzdových mechanizmov kolies je rovnaká. Hlavný brzdový valec je tandemový s priemerom 19,05 mm, ako pri jednookruhovom brzdovom valci. Účinok bŕzd ani ovládacia sila na brzdovom pedáli sa nezmenili.

Parkovacou brzdou sú mechanicky (pomocou brzdových lán) ovládané čeľuste bŕzd zadných kolies.

Vozidlá vyrobené do konca októbra 1967 majú brzdový mechanizmus všetkých kolies typu Simplex. Znamená to, že obidve brzdové čeľuste sú pritláčané k brzdovému bubnu jedným dvojčinným valčekom. Od novembra 1967 sú brzdové mechanizmy predných kolies typu Duplex, každá čeľusť má samostatný brzdový valček.

Rovnakú vzdialenosť medzi brzdovým obložením a pracovnou plochou brzdového bubna, ktorá by sa opotrebovaním obloženia menila, zabezpečujú samočinné mechanizmy na vymedzovanie vôle.

Od správneho technického stavu bŕzd závisí v značnej miere bezpečnosť jazdy. Preto sa musia brzdy periodicky kontrolovať. Účinnosť ich pôsobenia sa musí udržiavať vykonávaním úkonov nastavovania a potrebného ošetrovania.

 

7.1. Údržba a bežné opravy

Doplňovanie a výmena brzdovej kvapaliny

Výšku hladiny brzdovej kvapaliny kontrolujeme pri každej príležitosti, minimálne po najazdení každých 5000 km. Pri jednookruhovej brzdovej sústave je zásobná nádrž brzdovej kvapaliny pripojená priamo na hlavný brzdový valec. Pri dvojokruhovom ovládaní je zásobná nádrž pripevnená pomocou držiaka na ľavom blatníku a s hlavným brzdovým valcom je spojená hadicami.

Najnižšiu a najvyššiu prípustnú hladinu určuje vylisovaná drážka na zásobnej nádrži svojou spodnou a hornou hranou. Výrobcom používané brzdové kvapaliny Globo (modrá) alebo Paripol (zelená) zodpovedajú špecifikácii podľa SAE J 1703 f (predtým norma SAE 70 R3). Keďže tejto špecifikácii zodpovedajú aj naše brzdové kvapaliny Syntol HD 190 (zelená) aj Syntol HD 205 (žltá), môžu sa použiť na dopĺňanie originálnej náplne (uvedené kvapaliny sa môžu navzájom miešať). Pri zistení väčšieho úbytku je však najlepšie pôvodnú kvapalinu vypustiť, brzdový systém prepláchnuť novou brzdovou kvapalinou (Syntolom HD 190 alebo HD 205) a až potom ňou systém naplniť. Budeme preto potrebovať dvojnásobné množstvo brzdovej kvapaliny, lebo prakticky celú jednu náplň (0,5 1) použijeme na prepláchnutie brzdového systému a jeho nasledujúce odvzdušnenie.

Aj v prípade minimálneho úbytku treba brzdovú kvapalinu najneskôr po dvoch rokoch prevádzky vymeniť. Súčasné sa brzdový systém prepláchne. Brzdová kvapalina starne vplyvom chemických zmien pri vysokých teplotách, na ktoré je prehrievaná v brzdových valčekoch, a aj čiastočným odparením niektorých zložiek. Okrem toho je hygroskopická (pohlcuje v priebehu používania vlhkosť z ovzdušia); čím sa znižuje jej bod varu a zároveň sa zväčšuje nebezpečenstvo vzniku korózie v pracovných valcoch brzdového systému.

 

Kontrola funkcie prevádzkovej brzdy a tesnosti kvapalinového ovládania

Funkciu prevádzkovej brzdy a jej účinnosť skontrolujeme prudkým zabrzdením vozidla z rýchlosti 40 km/h na rovnej suchej vozovke. Skúšku uskutočníme vo vhodnom okamihu, aby sme neohrozili ostatných účastníkov premávky. Vozidlo nesmie ťahať na jednu stranu a jeho brzdná dráha by mala byť asi 10 m. Príčiny nerovnomerného alebo slabého brzdiaceho účinku sú v tab. 7.1.

Netesnosť kvapalinového ovládania brzdy poznáme podľa toho, že pedál brzdy sa pod silou nohy poddáva. Okrem toho pozorujeme znateľný pokles hladiny brzdovej kvapaliny v zásobnej nádrži. Keď hladina klesá rýchlo, v žiadnom prípade sa neuspokojíme len s doliatím, ale treba nájsť príčinu a odstrániť ju. Skontrolujeme potrubie, brzdové hadice, spoje a brzdové mechanizmy kolies. Netesnosť signalizujú vlhké miesta (presakovanie brzdovej kvapaliny), ktoré sa obaľujú blatom a prachom, takže ich ľahko poznáme.

Dôkladnú preventívnu kontrolu brzdových hadíc, potrubia a ich skrutkových spojov urobíme po najazdení každých 5000 až 6000 km alebo najmenej dvakrát do roka. Brzdové hadice nesmú byt odreté ani popraskané a nesmú sa (rovnako ako potrubie) nikde odierať. Keď zistíme, že niektorá časť je poškodená, vymeníme ju novou. Zadné brzdové potrubie a všetky brzdové hadice treba podľa údajov výrobcu, vymeniť najneskôr každých 5 rokov. Všetky ostatné brzdové potrubia najneskôr za 10 rokov, pretože sú narušené koróziou. Prax však ukazuje, že výmena kovových potrubí je niekedy potrebná aj skôr.

Pri doťahovaní spojov brzdových hadíc dbáme na to, aby sa neskrútili. Vzniklo by napätie, ktoré by poškodilo tkaninu hadičky. Pri doťahovaní prievlečnej matice brzdového potrubia preto pevne pridržujeme maticu brzdovej hadice.

 

Odvzdušnenie brzdového systému

Keď sa vymieňali rúrky, hadice, tesniace manžety a pod. a do brzdového systému sa dostal vzduch (nasvedčuje tomu pruženie stláčaného pedála), treba brzdový systém odvzdušniť.

Postup odvzdušnenia brzdového systému je podrobne opísaný v Návode na obsluhu a údržbu vozidla. V núdzi, napríklad pri výmene prasknutej brzdovej hadice počas cesty, možno systém odvzdušniť aj inak, bez hadičky a nádobky s brzdovou kvapalinou. Potrebujeme však na to pomocníka. Po niekoľkonásobnom stlačení brzdového pedála (napumpovaní), a keď je pedál stláčaný, otvoríme odvzdušňovací ventil. Pred uvolnením pedála musíme odvzdušňovaciu skrutku uzavrieť. Tento postup niekoľkokrát opakujeme, pričom neustále dopĺňame úbytok kvapaliny v zásobnej nádrži čerstvou brzdovou kvapalinou. Pri dvojokruhovej ovládacej sústave bŕzd je postup odvzdušnenia rovnaký, avšak každý okruh možno odvzdušniť samostatne, podľa skutočnej potreby. Napríklad pri výmene potrubia k brzde predného kolesa stačí odvzdušniť len predné brzdy. Po každom odvzdušnení však treba nastaviť mechanicky ovládaný spínač kontrolného svetla funkcie prevádzkovej brzdy.

 

Nastavenie voľného chodu pedála brzdy

Tlačná tyčka, ktorou sa prenáša sila z pedála brzdy na piest hlavného brzdového valca, musí mat voči piestu určitú vôľu, aby nebránila jeho spätnému pohybu až do krajnej polohy. Táto vôľa má byť približne 1 mm, minimálne však 0,5 mm, čo na pedáli brzdy zodpovedá volnému chodu asi 5 až 6 mm. Skontrolujeme ju po každých 5000 až 6000 km jazdy.

Pri nastavovaní vôle sa uvoľní zabezpečovacia matica M 8 na tlačnej tyčke (pozri obr. 7.1). Pootáčaním šesťhranu s nákružkom pre gumovú prachovku sa tlačná tyčka skráti alebo predĺži na potrebnú dĺžku. Zabezpečovacia matica sa dotiahne.

Obr. 7.1

Obr. 7.l. Jednookruhový hlavný brzdový valec v reze

1 - tlakový spínač brzdových svetiel, 2 - odvzdušňovacia skrutka s ochrannou gumovou čiapočkou, 3 - rozvodka, 4 - skrutková zátka, 5 - tesnenie ventilu, 6 - spätný ventil, 7 - pružina piesta, 8 - manžeta, 9 - pripevňovacia skrutka zásobnej nádrže, 10 - zásobná nádrž, 11 - piest, 12 - tesniaca manžeta piesta, 13 - poistka piesta, 14 - tlačná tyčka, 15 - prachovka, 16 - zabezpečovacia matica

Po nastavení ešte skontrolujeme, či sa piest vracia až na doraz k poistke 13 (obr. 7.1), to znamená do krajnej polohy. Inak vzniká nebezpečenstvo, že tesniaca manžeta piesta zakrýva otvor k zásobnej nádrži brzdovej kvapaliny aj po uvolnení pedála brzdy. V takom prípade zostáva v brzdovom systéme neustále tlak a po niekoľkonásobnom zabrzdení, resp. pri zmenách teploty, brzdy blokujú.

Postup nastavovania je rovnaký pri jednookruhovom aj dvojokruhovom hlavnom brzdovom valci.

 

Nastavenie spínača kontrolného svetla funkcie dvojokruhovej prevádzkovej brzdy

Žiarovka kontrolného svetla pre signalizáciu poruchy v niektorom okruhu prevádzkovej brzdy sa zapína mechanicky ovládaným spínačom, ktorý je upevnený pomocou držiaka na stene motorového priestoru (vo vnútri vozidla). Koniec tlačnej tyčky spínača je umiestnený v dráhe pedála brzdy tesne pred koncom jeho pracovného zdvihu. Ak sa v dôsledku poruchy v niektorom brzdovom okruhu predĺži volný chod pedála brzdy, posunie pedál tlačnú tyčku spínača, čím sa uzavrie elektrický obvod tohto kontrolného svetla (žiarovka kontrolného svetla svieti). Po odstránení poruchy v brzdovej sústave stačí tlačnú tyčku spínača, ktorá vyčnieva z jeho pravej strany, zatlačiť do pôvodnej polohy a kontrolné svetlo prestane svietiť. Mechanický spínač je správne nastavený vtedy, ak sa žiarovka rozsvieti pri polohe pedála v dvoch tretinách jeho celkového chodu. Pri kontrole nastavenia vyradíme z činnosti jeden z brzdových okruhov uvoľnením odvzdušňovacej skrutky niektorého brzdového valčeka. Správnu polohu spínača nastavíme v prípade potreby prihnutím jeho plechového držiaka. Potom brzdový okruh odvzdušníme a tlačnú tyčku spínača vrátime do základnej polohy. Vzhľadom na potrebné odvzdušnenie brzdovej sústavy po kontrole nastavenia spínača (nastavení), je výhodné urobiť ju pri oprave alebo údržbe bŕzd, napríklad pri výmene brzdovej kvapaliny.

Okrem skutočnej poruchy v brzdovej sústave, ktorá sa prejaví predĺžením voľného chodu pedála brzdy, sa môže tlačná tyčka spínača posunúť aj pri manipulácii s kobercom, pri čistení a podobne a kontrolné svetlo sa rozsvieti. V takom prípade stačí vrátiť tlačnú tyčku do pôvodnej polohy.

 

Nastavenie a mastenie parkovacej brzdy

Správne nastavenie je také, pri ktorom sa páka parkovacej brzdy dá zatiahnuť na štvrtý, najviac piaty zub poistného segmentu. Keď je chod páky väčší, pritiahne sa nastavovacia matica M 8 na vahadle lán parkovacej brzdy pod podlahou vozidla (pozri obr. 7.2). Ďalšou podmienkou správneho nastavenia je, že pri úplnom uvoľnení páky parkovacej brzdy nesmú brzdové čeľuste zadných kolies trieť o brzdové bubny. Zadieranie brzdových čeľustí o bubon spôsobuje nadmerné zahrievanie kolies, opotrebovanie obloženia a aj zvýšenie spotreby paliva.

Okrem nesprávneho nastavenia môže byt zadieranie čeľustí o bubon spôsobené aj zadrhávaním lán parkovacej brzdy v lanovodoch. V takom prípade lanovody s lanami vymontujeme a umyjeme v petroleji alebo nafte, aby sa laná vo vedení ľahko pohybovali. Potom ich necháme vo zvislej polohe, aby z nich kvapalina odkvapkala.

Lanovody parkovacej brzdy sa mastia dvoma masteničkami (pozri obr. 7.2) tukom A 00 alebo NH 2 každých 15 000 km jazdy alebo vždy raz za 6 mesiacov.

Obr. 7.2

Obr. 7.2. Nastavenie a mastenie parkovacej brzdy

1 - nastavovacia matica, 2 - masteničky lanovodov parkovacej brzdy, 3 - spojka lán parkovacej brzdy

 

Kontrola obloženia a brzdových bubnov, výmena obloženia

Každých 15 000 km jazdy alebo raz za rok, skontrolujeme stav a hrúbku brzdového obloženia a pracovnú plochu brzdových bubnov všetkých kolies (urobíme tak aj vtedy, keď máme pochybnosti o správnej funkcii bŕzd). Brzdové bubny snímeme postupne, keď predtým odmontujeme koleso a vyskrutkujeme dve pripevňovacie skrutky brzdového bubna. Keď je štrbina medzi hlavou a brzdovým bubnom zahrdzavená, potrieme ju najskôr petrolejom alebo Penetratingom, prípadne bubon uvoľníme ľahkým poklepaním kladivom. Lepší prístup k celému brzdovému mechanizmu kolesa si zabezpečíme stiahnutím hlavy kolesa (pozri obr. 7.3) sťahovákom (postup je uvedený v kapitole 4.1).

Obr. 7.3

Obr. 7.3. Brzdový mechanizmus predného pravého kolesa typu Duplex - brzdový bubon a hlava kolesa sú stiahnuté

1 - štít brzdy, 2 - brzdová čeľusť s obložením, 3 - brzdový valček, 4 - vratná pružina brzdových čeľustí, 5 - spojovacie potrubie brzdových valčekov, 6 - tanierová podložka, 7 - prítlačná pružina brzdovej čeľuste, 8 - unášací čap posuvnej tyčky mechanizmu pre samočinné vymedzovanie vôle brzdovej čeľuste

Oder a prach odstránime štetcom alebo vyfúkaním stlačeným vzduchom. Mastné nečistoty brzdového mechanizmu umyjeme technickým benzínom. Keď je povrch obloženia sklovitý, zdrsníme ho šmirglom alebo pilníkom. Zamastené brzdové obloženie umyjeme nitroriedidlom alebo trichlóretylénom a zdrsníme šmirglom. Dosiahne sa tým však iba čiastočné zlepšenie, pretože mastnota, ktorá vnikla do pórov obloženia, sa pri jeho zohriatí účinkom brzdenia dostáva opäť na povrch obloženia. Konečným riešením je výmena obloženia na obidvoch kolesách nápravy. Ak by sme vymenili iba zamastené obloženie, brzdiaci účinok by nebol rovnomerný. Samozrejme, že sa musí odstrániť aj príčina zamastenia obloženia.

Brzdy staršieho vyhotovenia mali obloženie na brzdovú čeľusť prinitované. Prinitované obloženia môžu byť opotrebované maximálne do úrovne hláv nitov. Lepené obloženia, ktoré sa používajú pri vozidlách vyrábaných od konca roku 1967, musia mat minimálnu hrúbku 2 mm. Pri väčšom opotrebovaní, prípadne keď je obloženie popraskané alebo zamastené, treba ho vymeniť. Pritom dodržujeme zásadu, že brzdové obloženie vymieňame na obidvoch stranách nápravy súčasne. Nalepenie brzdového obloženia necháme urobiť špecializovanej opravovni alebo použijeme kompletné nové čeľuste s obložením. Pretože výmena brzdových čeľustí si vyžaduje (niekedy) aj ich prispôsobenie (napr. úpravu pozdĺžneho otvoru vo výstuži čeľusti), odporúčame prenechať túto prácu odbornej dielni.

Použité brzdové obloženie musí mať dostatočne veľké nábehové hrany, v opačnom prípade sú brzdy náchylné na blokovanie. Správny tvar nábehových hrán na koncoch obloženia je na obr. 7.4. Keď treba, upravíme hrany hrubým pilníkom.

Keď brzdový bubon je demontovaný, skontrolujeme jeho pracovnú plochu. Ak sú na nej hlboké ryhy, prípadne je deformovaná, nechá sa opraviť v odbornej dielni (presústružením) alebo sa bubon vymení.

Obr. 7.4

Obr. 7.4. Úprava koncov brzdového obloženia

 

Demontáž a montáž brzdových čeľustí

Odmontujeme koleso, brzdový bubon a hlavu kolesa. Snímeme tanierové podložky (stlačením a otočením o 90°) a prítlačné pružiny obidvoch brzdových čeľustí (pozri obr. 7.3). Veľkým skrutkovačom, ktorý vložíme medzi brzdový valček a brzdovú čeľusť, vysunieme čeľuste z ich uloženia. Pri čeľustiach zadných bŕzd je potrebné vyvesiť aj oko lana parkovacej brzdy z háka hlavnej páky, ktorá je otočne pripevnená na zadnú brzdovú čeľusť. Čeľuste snímame zo štítu opatrne, aby nevypadli piesty z brzdových valčekov, lebo by sa musel brzdový systém odvzdušňovať. Preto brzdové valčeky stiahneme viazacím drôtom.

Pri opätovnej montáži nasadíme na čeľuste vratné pružiny a pomocou skrutkovača zasunieme čeľuste do vedenia brzdového valčeka a opory štítu brzdy. Postupovať možno aj tak, že najskôr zasunieme brzdové čeľuste do ich vedenia, a to už aj s jednou pružinou (hornou), ktorá sa nasadzuje do otvorov stojiny čeľustí zo strany štítu brzdy (pozri obr. 7.3). Potom, napr. pomocou tenkej tyče s hrotom, nasadíme druhú vratnú pružinu (spodnú). Pri brzdách typu Duplex sa táto pružina nasadzuje do otvorov stojiny čeľustí z vonkajšej strany, kde je dobrý prístup. Na čeľuste bŕzd typu Duplex nasadíme ešte prítlačné pružiny a tanierové podložky. Nakoniec namontujeme hlavu kolesa, brzdový bubon a koleso.

Demontované a očistené brzdové čeľuste pozorne prezrieme, či nie sú prasknuté alebo deformované. Ak áno, treba ich vymeniť.

 

Ošetrenie mechanizmov pre samočinné vymedzovanie vôle brzdových čeľustí

Od roku 1967 sa používajú mechanizmy vo vyhotovení podľa obr. 7.5. Posuvná tyčka s čapom, unášaným brzdovou čeľusťou (pozri obr. 7.3), sa pohybuje vo vedení držiaka jedným smerom, zatiaľ čo blokovacia páka držaná pružinou v šikmej polohe znemožňuje spätný pohyb. Mechanizmus pracuje spoľahlivo a zabezpečuje, že brzdová čeľusť sa môže oddialiť od brzdového bubna najviac na vzdialenosť 0,3 až 0,45 mm. Pri správnej funkcii mechanizmu môžeme posuvnú tyčku s unášacím čapom ľahkým potlačením posunúť podľa obr. 7.5 smerom doprava, avšak ani pri silnom potlačení v opačnom smere sa nesmie vrátiť späť. Posuvnú tyčku môžeme vrátiť do pôvodnej polohy tak, že zatlačíme blokovaciu páku smerom proti pružine (doprava).

Obr. 7.5

Obr. 7.5. Mechanizmus pre samočinné vymedzovanie vôle brzdových čeľusti

1 - držiak kľúča (prichytený na štít brzdy), 2 - posuvná tyčka, 3 - unášací čap, 4 - blokovacia páka, 5 - pružina blokovacej páky

Mechanizmus treba ošetriť každých 15 000 km jazdy alebo raz za rok. Ošetrenie tkvie v umytí technickým benzínom malým štetcom a jemnom namastení tukom, najlepšie molybdénovým.

Ak sa vozidlo dlhší čas nepoužíva, môže dôjsť následkom stáleho ťahu vratných pružín brzdových čeľustí k posunutiu tyčiek s unášacím čapom z nastavenej polohy. Tým sa zväčšia vôle medzi brzdovými čeľusťami a bubnami, čím sa súčasne zväčší voľný chod pedála brzdy. Výrobca preto odporúča pri odstavení vozidla cez noc alebo na dlhší čas, pred začatím jazdy asi trikrát prudko zošliapnuť pedál brzdy. Mechanizmy pre samočinné vymedzovanie vôle vymedzia potrebnú vzdialenosť medzi brzdovými čeľusťami a bubnami a pedál brzdy bude mať správny voľný chod.

Obr. 7.6

Obr. 7.6. Schéma ručného nastavenia samonatáčacích výstredníkov

1 - matica samonatáčacieho výstredníka predného obloženia, 2 - matica samonatáčacieho výstredníka zadného obloženia. Šípky pri matici 1 a 2 označujú smer otáčania pri zväčšovaní vôle medzi brzdovou čeľusťou a bubnom

Staršie vozidlá (vyrobené do roku 1967) majú odlišné mechanizmy na vymedzovanie vôle - samonatáčacie výstredníky. Otočné uloženie nastavovacích páčok v štíte brzdy treba pravidelne mastiť olejom s prísadou grafitu (z vonkajšej strany brzdového štítu). Tým sa predchádza možnému zahrdzaveniu výstredníkov v štíte brzdy a ich zadrhávaniu. Keď už k nemu dôjde, treba obnoviť správnu činnosť výstredníkov a nastaviť ich ručne.

Aby sme k nim mali dobrý prístup, zdvihneme príslušnú časť vozidla. Zahrdzavené výstredníky vyčistíme petrolejom alebo Penetratingom. Ich pohyblivosť obnovíme natáčaním šesťhrannej matice M 10 kľúčom na obidve strany. Niekoľkokrát silne zošliapneme pedál brzdy, aby sa brzdové čeľuste "usadili" v bubnoch. Potom otáčame kolesom v smere jazdy a natáčame maticou M 10 proti smeru šípky (pozri obr. 7.6), až sa brzdová čeľusť pritlačí na brzdový bubon a zabrzdí koleso. Potom maticu pomaly otáčame v smere šípky, až možno kolesom voľne otáčať a nepočuť zadieranie obloženia o brzdový bubon.

 

Oprava brzdových valčekov

Pohyblivosť piestov v brzdových valčekoch skontrolujeme pri demontovaných brzdových bubnoch. Potrebujeme na to pomocníka, ktorý opatrne zošliapáva pedál brzdy. Rôzne nečistoty môžu spôsobiť, že piesty brzdových valčekov sa po odbrzdení nevracajú do základnej polohy, ostávajú visieť, následkom čoho dochádza k poruche funkcii bŕzd. V takom prípade, a aj pri výmene starých alebo netesných gumových manžiet, treba brzdový valček rozobrať.

Pred rozobratím alebo demontážou brzdového valčeka treba sňať brzdové čeľuste. Pokiaľ chceme iba vymeniť gumové manžety, prípadne piest, nemusíme demontovať valček zo štítu brzdy. Keď treba demontovať celý brzdový valček, napr. pri jeho výmene, odpojíme od neho brzdovú rúrku, vyskrutkujeme odvzdušňovaciu skrutku a imbusové skrutky, ktoré pripevňujú valček k štítu brzdy. Zostavenie samotných valčekov je zrejmé z obr. 7.7.

Po rozmontovaní valčeka umyjeme kovové súčiastky liehom, zoxidované miesta očistíme tvrdým, zastrúhaným kúskom dreva. Gumové dielce očistíme suchou handrou. Očistený valček, piest a manžety pred montážou namočíme do brzdovej kvapaliny. Valček zložíme opačným postupom.

Obr. 7.7

Obr. 7.7. Brzdové valčeky

a - valčeky bŕzd Duplex a typu Simplex nového vyhotovenia, 1 - teleso valčeka, 2 - piest, 3 - tesniaca manžeta, 4 - gumová zátka, 5 - opora brzdovej čeľuste b - valček bŕzd typu Simplex staršieho vyhotovenia (zadný), 1 - teleso valčeka, 2 - piest, 3 - tesniaca manžeta piesta, 4 - prachovka, 5 - rozpieracia pružina, 6 – tlačný čap

 

Všetky gumové manžety a prachovky brzdového systému sa odporúča po 40 000 km jazdy, najneskôr však za tri roky, vymeniť.

Pri montáži valčekov predných bŕzd Duplex pamätáme na to, že valčeky ľavej a pravej strany sú odlišné. Pravý je označený sivou bodkou, ľavý je bez značky.

 

Oprava jednookruhového hlavného brzdového valca

Pri demontáži hlavného brzdového valca odistíme a vytiahneme čap, ktorý spája pedál s tlačnou tyčkou (vo vnútri vozidla). Zo zásobnej nádrže sa odsaje brzdová kvapalina. V motorovom priestore sa odpoja káble spínača brzdových svetiel, brzdové potrubia, uvoľní sa skrutková zátka (spolu s rozvodkou a brzdovým spínačom) a vyskrutkujú sa dve matice M 6 na prírube hlavného valca (pozri obr. 7.8). Hlavný valec sa vyberie z vozidla.

Obr. 7.8

Obr. 7.8. Upevnenie hlavného brzdového valca

1 - pripevňovacia matica, 2 - rozvodka, 3 - skrutková zátka, 4 - tlakový spínač brzdových svetiel, 5 - prívodné potrubie zadných bŕzd, 6 - prívodné potrubie brzdy pravého predného kolesa, 7 - prívodné potrubie brzdy ľavého predného kolesa, 8 - odvzdušňovacia skrutka hlavného brzdového valca s ochrannou gumovou čiapočkou

Skrutková zátka sa vyskrutkuje, stiahne sa ochranná manžeta tlačnej tyčky, vyberie sa drôtená poistka a z valca sa vytiahne piest s manžetami, pružina a spätný ventil. Zloženie hlavného valca je na obr. 7.1. Pri výmene samotného spätného ventilu netreba demontovať hlavný valec z vozidla.

 

Oprava dvojokruhového hlavného brzdového valca

Upevnenie dvojokruhového hlavného brzdového valca ku karosérii je rovnaké ako pri jednookruhovom valci, takže aj postup jeho vymontovania z vozidla a spätnej montáže je rovnaký. V tomto prípade však treba odpojiť potrubia obidvoch ovládacích okruhov a tiež obidve hadice prívodu brzdovej kvapaliny zo zásobnej nádrže do brzdového valca. Ovládací okruh bŕzd zadných kolies má pripojené potrubie tlakovej brzdovej kvapaliny v strede hlavného valca, ovládací okruh bŕzd predných kolies na jeho konci (obr. 7.8a), kde je zapojený aj tlakový spínač brzdových svetiel.

Obr. 7.8a

Obr. 7.8a. Zapojenie dvojokruhového hlavného brzdového valca

1 - skrutková zátka, 2 - rozvodka pre pripojenie potrubia predných bŕzd, 3 - tlakový spínač brzdových svetiel, 4 a 5 - zátka s náustkom pre prívod brzdovej kvapaliny zo zásobnej nádrže, 6 - skrutková zátka pre pripojenie potrubia zadných bŕzd, 7 - pripevňovacia matica

Po vymontovaní z vozidla hlavný brzdový valec upneme do zveráka. Zo strany zadného piesta (bližšieho k pedálu brzdy) sa sníme plechová poistka (uvoľnia sa jej zahnuté výstupky). Potom sa odskrutkujú dve zátky s náustkami pre prívod brzdovej kvapaliny zo zásobnej nádrže. Hlavný valec sa natočí takto uvolnenými otvormi smerom dole a opatrným poklepaním vyberieme uzatváracie ventily prívodu brzdovej kvapaliny vrátane dvoch oceľových guličiek. Potom vytiahneme z telesa valca obidva piesty aj s vinutými pružinami. Spätné ventily možno vybrať po vyskrutkovaní zátiek pre pripojenie brzdového potrubia jednotlivých okruhov. Chybné dielce sa vymenia, pričom pri výmene samotného spätného ventilu netreba demontovať ani v tomto prípade hlavný valec z vozidla, ale len odpojiť brzdové potrubie a vyskrutkovať príslušnú zátku. Piesty predného a zadného okruhu sú odlišné a nemôžu sa vzájomne zameniť. Piest okruhu zadných bŕzd, ktorý je umiestnený bližšie k pedálu brzdy, poznáme podľa vybrania pre tlačnú tyčku. Zostavenie hlavného brzdového valca a jeho montáž do vozidla urobíme opačným postupom.

Na čistenie dielcov hlavného valca a výmenu gumových dielcov platia rovnaké zásady, ako pri brzdových valčekoch. V obidvoch prípadoch dbáme na veľkú čistotu.

Menej skúseným odporúčame zveriť opravu hlavného brzdového valca a brzdových valčekov kolies odbornej dielni.

 

7.2 Poruchy bŕzd a ich odstránenie

Z hľadiska bezpečnosti prevádzky patria brzdy k najdôležitejším zariadeniam vozidla. Preto je potrebné akúkoľvek poruchu na nich ihneď odstrániť. Najčastejšie sa vyskytujúce poruchy bŕzd, ich príčiny a spôsob odstránenia sú prehľadne uvedené v tab. 7.1.

Poruchy, ktoré sa prejavujú veľkým volným chodom pedála bŕzd, resp. jeho "prepadaním", bližšie určíme jednoduchou skúškou. Pedál brzdy tvrdo zošliapneme a asi 20 sekúnd ho podržíme stlačený. Ak je všetko v poriadku, pedál musí zostať tvrdý a sile nohy sa nesmie poddávať. Keď sa pedál dá ľahko stlačiť (pruží) a opakovaným stlačením sa jeho zdvih skráti znamená to, že v brzdovom systéme je vzduch. Ak sa sile nohy poddáva, znamená to malú netesnosť brzdového systému. Keď pri pohybe pedála pozorujeme bublinky vzduchu v zásobnej nádrži, je chybná zadná gumová manžeta hlavného valca.

Keď zostáva zdvih pedála brzdy aj po niekoľkonásobnom zošliapnutí nezmenený (systém je riadne odvzdušnený a brzdové čeľuste majú správnu vôľu), príčinou poruchy je najčastejšie netesný spätný ventil hlavného brzdového valca. Prípustné odchýlky v jeho funkcii môžu spôsobiť, že na vyvodenie brzdového účinku treba stlačiť pedál do jednej tretiny jeho zdvihu. To je však krajná hodnota. Keď brzdy začínajú pôsobiť neskôr, treba spätný ventil vymeniť.

Predĺženie voľného chodu pedála brzdy má zvyčajne za následok aj zmenšenie brzdiaceho účinku. Chod pedála je obmedzený, a ak sa veľká časť jeho zdvihu vyčerpá, napr. na stlačenie vzduchu, ktorý je v brzdovom systéme, zvyšujúca časť zdvihu nemusí stačiť na vyvodenie žiadaného brzdového účinku. Jeho zvýšenie vyžaduje v lepšom prípade uvoľnenie a opätovné stlačenie pedála, čo však znamená predĺženie brzdovej dráhy o dôležité metre. Preto tieto poruchy (pozri tab. 7.1) zároveň prislúchajú (ako samostatná skupina) do kategórie porúch, charakterizovanej slabým brzdiacim účinkom.

Pri jazde sa môže stať, že praskne brzdová hadica. Pre jednookruhový brzdový systém vozidiel Trabant 601 to znamená, že prevádzková brzda je v takom prípade neúčinná. Keď nemáme za hadicu náhradu, môžeme si pomôcť nasledujúco:

Prasknutú hadicu odmontujeme od potrubia brzdového valčeka, pred poškodeným miestom ju zohneme a dobre stiahneme viazacím drôtom. Tým zabránime tomu, že brzdová kvapalina nebude unikať z hadice von ani pri silnejšom stlačení brzdového pedála. Otvor v potrubí utesníme drevenou zátkou, aby doň nevnikali nečistoty. Treba však pamätať na to, že vozidlo má zníženú brzdiacu schopnosť a že pri prudšom brzdení bude mať tendenciu vybočovať z priameho smeru. Táto oprava je čisto provizórna a umožňuje pokračovať v jazde do najbližšieho miesta, kde možno poruchu odstrániť, samozrejme primeranou rýchlosťou a maximálne opatrne.

Inak si môžeme pomôcť aj tak, že pri prasknutí, napr. brzdovej hadice niektorého zadného kolesa, odpojíme brzdové potrubie k zadným brzdám od rozvodky hlavného brzdového valca (pozri obr. 7.8) a otvor zaslepíme odvzdušňovacou skrutkou. Časť brzdového systému, ktorá zostala v činnosti, sa musí odvzdušniť.

Dvojokruhový brzdový systém (od r. 1980) zabezpečuje určitý (menší brzdiaci účinok aj pri prasknutí brzdovej hadice alebo inej poruche, ktorá spôsobí zlyhanie jedného ovládacieho systému. Na takúto poruchu upozorní vodiča svietiaca kontrolka signalizácie poruchy niektorého z brzdových okruhov prevádzkovej brzdy a súčasne veľmi predĺžená dráha brzdového pedála. Očakávaný odpor zacíti vodič takmer až na konci zdvihu pedálu. Pokiaľ dôjde k poruche a v činnosti zostane iba okruh predných bŕzd, je brzdový účinok len o málo slabší, než účinok všetkých štyroch brzdených kolies. Keď zostane v činnosti iba okruh zadných bŕzd, dosiahne sa brzdový účinok podstatne menší (najviac 26 % z pôvodnej hodnoty brzdového spomalenia). Na rozdiel od jednookruhových bŕzd možno v prípade poruchy bez akéhokoľvek zásahu pokračovať opatrne v jazde až do miesta, kde sa porucha odstráni. V ktorom brzdovom okruhu došlo k poruche zistíme aj podľa toho, v ktorej časti dvojdielnej zásobnej nádrže došlo k úbytku brzdovej kvapaliny.

Nakoniec ešte dôležitá, poznámka, ktorá sa týka predovšetkým brzdových mechanizmov typu Duplex. Tieto majú tú vlastnosť, že pri malej zmene súčiniteľa trenia obloženia dochádza k pomerne veľkej zmene ich trecieho momentu. V praxi to znamená, že už pri malom zmenšení súčiniteľa trenia účinkom vlhkosti (prípadne mastnoty) sa značne zmenší ich brzdiaci účinok, čo sa prejaví podstatným predĺžením brzdných dráh vozidla. Môže k tomu dôjsť napr. v zimnej prevádzke alebo pri umývaní vozidla, keď sa vlhkosť, resp. voda dostane do brzdového bubna a na obloženie. V takýchto prípadoch však nemožno hovoriť o poruche. Obloženie brzdových čeľustí všetkých kolies možno vysušiť krátkou jazdou vozidla s mierne stlačeným brzdovým pedálom. Pokiaľ sa však trecie plochy nevysušia, treba rátať s podstatne menším brzdiacim účinkom, ako za normálnych podmienok.

Poruchy bŕzd, ich príčiny a spôsob odstránenia Tabuľka 7.1
Slabá účinnosť brzdenia Zamastené brzdové obloženie Obloženie umyť a zdrsniť, najlepšie vymeniť (pozri kap. 7.1)
Opotrebované brzdové obloženie (brzdy pískajú) Obloženie vymeniť (pozri kap. 7.1)
Samonatáčacie výstredníky brzdových čeľustí ostávajú visieť (sú zahrdzavené) Výstredníky uvoľniť (pozri kap. 7.1)
Mokré brzdové obloženie Obloženie vysušiť krátkou jazdou s mierne stlačeným pedálom brzdy
Veľký voľný chod pedála brzdy (pedál sa „prapadá“) Málo brzdovej kvapaliny Kvapalinu doplniť, ak treba, brzdový systém odvzdušniť
Netesnosť brzdového systému Vyhľadať a odstrániť príčinu netesnosti (pozri kap. 7.1)
Netesné gumové manžety hlavného brzdového valca alebo brzdových valčekov kolesa Netesné manžety vymeniť (pozri kap. 7.1)
Vzduch v brzdovom systéme Brzdový systém odvzdušniť (pozri stať 7.1)
Poškodený samonatáčací výstredník niektorej brzdovej čeľustě Poškodený výstredník opraviť alebo vymeniť
Otlačený čap pedála brzdy Vymeniť
Chybný spätný ventil hlavného valca Spätný ventil vymeniť (pozri kap. 7.1)
Prasknutá brzdová hadica, potrubie, či iná netesnosť jedného brzdového okruhu (pri dvojokruhových brzdách) Zistiť neúčinný okruh (napríklad podľa straty množstva brzdovej kvapaliny v nádržke), vyhľadať a odstrániť príčinu netesnosti (pozri kap. 7.1)
Nesprávne nastavená (veľká) vôľa tlačnej tyčky pedála brzdy Nastaviť predpísanú vôľu (pozri kap. 7.1)
Nerovnomerný brzdiaci účinok (vozidlo pri brzdení ťahá do strany) Zamastené brzdové obloženie na opačnej strane Obloženie umyť a zdrsniť, najlepšie vymeniť (pozri kap. 7.1)
Piest brzdového valčeka kolesa protiľahlej strany zostáva "visieť" Brzdový valček opraviť alebo vymeniť (pozri kap. 7.1)
Deformovaný alebo poškodený brzdový bubon, prípadne čeľuste kolesa protiľahlej strany Brzdový bubon opraviť presústružením alebo vymeniť; brzdové čeľuste vymeniť
Nerovnomerne opotrebované alebo poškodené brzdové obloženie Obloženie vymeniť (pozri kap. 7.1) *
Nerovnaké nastavenie brzdových čeľustí jednotlivých kolies Nastavenie brzdových čeľustí zjednotiť
Nadmerné zohrievanie brzdových bubnov (vozidlo je ustavične brzdené) Slabá vratná pružina – pedál brzdy sa nevracia Vymeniť vrtanú pružinu
Nesprávne nastavená parkovacia brzda Správne nastaviť (pozri kap. 7.1)
Parkovacia brzda nie celkom odbrzdená, zadrhávajú ovládacie laná Parkovaciu brzdu úplne odbrzdiť, keď treba, vyčistiť lanovody (pozri kap. 7.1)
Zhrdzavenie mechanizmu pre samočinné vymedzovanie vôle brzdových čeľustí Mechanizmus riadne ošetriť a uvolniť (pozri kap. 7.1)
Slabé alebo zlomené vratné pružiny brzdových čeľustí Vratné pružiny vymeniť
Znečistený hlavný brzdový valec Rozobrať a vyčistiť (pozri kap. 7.1)
Veľmi prudké brzdenie Vyhýbať sa takémuto brzdeniu
Pracovná plocha brzdového bubna je vydretá alebo hádže (bubon je deformovaný) Pracovní plochu opraviť presústružením alebo prebrúsením prípadne brzdový bubon vymeniť *
Tlačná tyčka hlavného brzdového valca nemá potrebnú vôľu Nastaviť predpísanú vôľu (pozri kap. 7.1)
Piestiky brzdových valčekov zostávajú "visieť" Brzdové valčeky opraviť alebo vymeniť (pozri kap. 7.1)
Kolesá blokujú    Zhrdzavenie mechanizmu pre samočinné vymedzovanie vôle brzdových čeľustí Mechanizmus riadne ošetriť a uvolniť (pozri kap. 7.1)
Slabé alebo zlomené vratné pružiny brzdových čeľustí Vratné pružiny vymeniť
Znečistený hlavný brzdový valec Rozobrať a vyčistiť (pozri kap. 7.1)
Veľmi prudké brzdenie Vyhýbať sa takémuto brzdeniu
Pracovná plocha brzdového bubna je vydretá alebo hádže (bubon je deformovaný) Pracovní plochu opraviť presústružením alebo prebrúsením prípadne brzdový bubon vymeniť *
Tlačná tyčka hlavného brzdového valca nemá potrebnú vôľu Nastaviť predpísanú vôľu (pozri kap. 7.1)
Piestiky brzdových valčekov zostávajú "visieť" Brzdové valčeky opraviť alebo vymeniť (pozri kap. 7.1)
Uvoľnené štíty bŕzd Skrutkové spoje štítov bŕzd dotiahnuť
Malé nábehové hrany brzdového obloženia Nábehové hrany upraviť (pozri kap. 7.1)
Zamastené brzdové obloženie Obloženie umyť a zdrsniť, najlepšie vymeniť (pozri kap. 7.1)
Brzdy pískajú alebo škrípu Nečistoty v brzdových bubnoch a na brzdovom obložení Brzdové bubny sňať a nečistoty odstrániť (pozri kap. 7.1)
Vydretá pracovná plocha brzdových bubnov Pracovní plochu opraviť presústružením alebo prebrúsením *
Brzdové obloženie je nadmerne opotrebované Obloženie vymeniť (pozri kap. 7.1) *
Sklovitý povrch brzdového obloženia Povrch obloženia zdrsniť (pozri kap. 7.1)
* Opravu odporúčame prenechať odbornej dielni

[Nahoru] [Obsah] [Index]