9 ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

Elektrická sústava automobilu Trabant 601 používa jednovodičovú inštaláciu. Elektrické spotrebiče sú izolovanými vodičmi (káblami) spojené s kladným pólom zdroja elektrickej energie, najčastejšie cez spínač a poistku. Záporné svorky zdroja a spotrebičov sú vodivo spojené s kovovými časťami vozidla - s kostrou, ktorá plní funkciu druhého vodiča.

Všetky elektrické spotrebiče vozidiel vyrobených do roku 1983 sú napájané jednosmerným prúdom s napätím 6V, ktorý dodáva dynamo a olovený akumulátor. V roku 1983 sa začala používať elektrická sústava s napätím 12V a dynamo bolo nahradené alternátorom.

 

9.1 Schéma zapojenia elektrickej inštalácie

Vzájomné pospájanie jednotlivých elektrických zariadení vodičmi do elektrických okruhov, je v schéme zapojenia elektrickej inštalácie (pozri obr. 9.1). Použité káble majú rôznofarebnú izoláciu a všetky zariadenia s tromi a viac prípojnými svorkami majú čísla svoriek. Tie svorky spotrebičov, ktoré sú zapojené na kostru, sú označené číslom 31. Farba vodičov v schéme zapojenia súhlasí s farbou izolácie káblov na vozidle. Prípadná zmena, ktorá nastane pri montáži vo výrobnom závode, je zaznamenaná v schéme zapojenia, ktorá je uvedená v Návode na obsluhu a údržbu vozidla. Inou možnosťou zmeny farby kábla je oprava elektrickej inštalácie, pri ktorej dôjde k výmene kábla. Zmenu je dobre zaznamenať do schémy zapojenia.

Schéma zapojenia elektrickej inštalácie na obr. 9.1 zodpovedá vozidlám typu Trabant 601 Standart, ktorý sa k nám importoval v najväčšom množstve. Schéma platí pre modely vyrábané od roku 1967, ktoré majú pôvodné tlačidlové vypínače svetiel a stieračov nahradené otočným prepínačom svetiel a vypínačom stieračov. Neuvádzame čiastočne odlišné schémy zapojenia typov 601 S a de Luxe, ktoré sa zriedkavejšie vyskytujú, ani zapojenia novších modelov a vozidiel vybavených alternátorom s 12 V elektrickou sústavou. Schémy zapojenia elektrickej inštalácie týchto typov sú v Návode na obsluhu a údržbu vozidla. Z typu 601 Hycomat je uvedená potrebná časť elektrickej schémy automatického ovládania spojky v kapitole 11. Zapojenie samotného alternátora s elektronickým regulátorom do elektrickej sústavy je na obr. 9. la.

1 - svetlomety, 2 - predné smerové svetlá, 3 - dynamo, 4 - spúšťač, 5 - húkačka, 6 - prrušovače zapaloľovania, 7 - zapaľovacie cievky, 8 - zapaľovacie sviečky, 9 - akumulátor, 10 - lektromotorček stieračov, 11 - tlakový spínač brzdových svetiel, 12 - prerušovač smerových svetiel, 13 - regulačné relé, 14 - rýchlomer a počítač kilometrov s osvetlením a kontrlnýmými svetlami, 15 - rozdeľovacia svorkovnica, 16 - spínacia skrinka, 17 - poistková skrinka, 18 - nožný prepínač tlmených a diaľkových svetiel, 19 - zásuvka, 20 - osvetlenie karosérie, 21 - prepínač smerových svetiel a húkačky, 22 - otočný prepínač svetiel, 23 - vypínač stieračov, 24 - zadné skupinové svietlo, 25 - osvetlenie ŠPZ

 

Obr. 9.1a

Obr. 9.la. Schéma zapojenia alternátora s elektronickým regulátorom do elektrickej sústavy

 

9.2 Údržba elektrických zariadení

Pozornosť zameriame predovšetkým na úkony, ktoré sa týkajú údržby akumulátora, dynama, regulačného relé a spúšťača. Ostatné úkony, ako je nastavenie hlavných svetlometov, výmena žiaroviek svietidiel a pod., sú v dostatočnom rozsahu uvedené v Návode na obsluhu a údržbu vozidla. Práce na zapaľovacej sústave pre úzku nadväznosť na motor (aj z hľadiska prejavu porúch) sú opísané v kap. 1.1.1 a 1.2.

 

Akumulátor

Používa sa buď 6V trojčlánkový akumulátor s kapacitou 84 Ah prípadne 56 Ah alebo 12 V akumulátor s kapacitou 38 Ah (vozidlá s alternátorom), ktorý má ebonitovú skriňu so zlepšeným utesnením. Od dobrého stavu akumulátora závisí spoľahlivá činnosť všetkých elektrospotrebičov, najmä spúšťača a zapaľovacej sústavy. Aby sa zaručila správna funkcia a dlhá životnosť akumulátora, musí sa mu venovať stála pozornosť.

Akumulátor kontrolujeme vo vozidle raz za dva týždne, v lete aj častejšie. Po odskrutkovaní zátiek skontrolujeme výšku hladiny elektrolytu v jednotlivých článkoch, ktorá má byť 10 až 15 mm nad horným okrajom platní. Keď hladina elektrolytu klesne pod túto hodnotu, treba do článkov doliať destilovanú vodu. Tá sa zvlášť v teplých dňoch a pri väčšom zaťažení akumulátora, napr. častým štartovaním, intenzívnejšie odparuje. V zimnom období dolievame destilovanú vodu zásadne pred jazdou, aby sa dobre premiešala s ostatným elektrolytom. Ináč by ostala na povrchu, kde môže ľahko zamrznúť. Výhodné nabíjacie a regulačné vlastnosti alternátora a elektronického regulátora zväčšujú životnosť používaného 12 V akumulátora a zamedzujú strate vody z elektrolytu.

Vyššia hladina elektrolytu, ako je predpísaná, zapríčiňuje, že elektrolyt počas jazdy vystrekuje z článkov cez odvetrávacie otvory. Ak pri pravidelnej kontrole zistíme podstatné rozdiely vo výške hladín medzi jednotlivými článkami, alebo niektorý článok vyhadzuje elektrolyt, svedčí to o poruche akumulátora. Jej odstránenie prenecháme odbornej dielni.

Pri kontrole akumulátora si všímame čistotu jeho hornej časti. Aj nepatrné množstvo elektrolytu spôsobuje vodivé spojenie a vybíjanie akumulátora. Rozliaty elektrolyt odstránime handrou namočenou v teplej vode, na dočistenie ju môžeme namočiť do 10 % roztoku čpavku alebo sódy. Nakoniec povrch vysušíme suchou handrou.

Stav nabitia akumulátora kontrolujeme hustomerom. Hustota elektrolytu nabitého akumulátora pre naše klimatické podmienky je 1,28 g cm-3 pri teplote 25°C. Zmenou teploty elektrolytu o 15°C sa jeho hustota zmení približne o 0,01 g cm-3 - s rastúcou teplotou elektrolytu hustota klesá. Hustota 1,23 g cm-3 zodpovedá polovične nabitému a hustota 1,14 g cm-3 vybitému akumulátoru. Tu treba pripomenúť, že elektrolyt úplne vybitého akumulátora zamŕza už pri teplote -5 až -10°C.

Pri poklese hustoty elektrolytu v zime na hodnotu asi 1,25 g cm-3 a v lete asi na 1,22 g cm-3, akumulátor treba dobiť do konečných znakov nabitia. Častejšie je to potrebné vtedy, ak sa s automobilom jazdi na krátke vzdialenosti, v spojení s častým zastavovaním a spúšťaním motora. Akumulátor sa v takom prípade dobíja prúdom, ktorý nesmie byť väčší ako 10 % menovitej kapacity (napr. akumulátor 38 Ah môžeme nabíjať prúdom maximálne 3,8 A). Čas nabíjania je 5 až 8 hodín, podľa skutočného stavu nabitia. Po tomto čase by mal už elektrolyt akumulátora mierne vrieť. Keď elektrolyt v niektorom článku pri nabíjaní vrie podstatne skôr ako v ostatných, článok je pravdepodobne poškodený a musí sa vymeniť v odbornej dielni.

Na pólových vývodoch a svorkách sa z výparov článkov usadzujú oxidy, ktoré zhoršujú vedenie prúdu, a preto ich treba odstrániť. Svorky aj pólové vývody akumulátora dôkladne očistíme kefou a umyjeme vodou, do ktorej môžeme pridať trochu sódy. Na čisté pólové vývody akumulátora nasadíme čisté svorky, riadne ich dotiahneme a nakonzervujeme tenkou vrstvou tuku. S výhodou možno použiť aj konzervačný olej Konkor 101.

Ak sa vozidlo dlhší čas (mesiac a viac) nebude používať, treba z neho akumulátor vybrať, nabiť do konečných znakov nabitia a umiestiť v suchej, vetranej miestnosti. Teplota v zime by v nej nemala klesnúť pod 0 °C. Povrch akumulátora do sucha utrieme a pólové vývody nakonzervujeme. Takto ošetrený akumulátor raz za mesiac skontrolujeme a dobijeme. Samovoľné vybíjanie predstavuje dennú stratu kapacity asi 0,5 až 1 %.

 

Akumulátor v zime

Kapacita akumulátora vo veľkej miere závisí od teploty elektrolytu (pozri obr. 9.2), ktorá zodpovedá teplote ovzdušia. Napríklad už pri teplote -10 °C klesá kapacita asi na 60% menovitej kapacity pri teplote 25 °C. Prakticky to znamená, že energia akumulátora pri takomto mraze nemusí stačiť na spustenie motora, ktorého spúšťacie odpory naviac s klesajúcou teplotou ovzdušia rastú. V takejto situácii si môžeme pomôcť tak, že akumulátor vyberieme z vozidla a umiestime ho v teplej miestnosti dovtedy, kým teplota elektrolytu nedosiahne asi 20°C. S takto zohriatym akumulátorom je spustenie motora ďaleko pravdepodobnejšie. Akumulátor môžeme aj preventívne vybrať z vozidla a uložiť ho v miestnosti na čas, keď nie je v prevádzke. Odporúčame tak urobiť zvlášť vtedy, ak teplota klesá pod -10 °C a s vozidlom nehodláme jazdiť dlhšie ako týždeň, ale aj na horách cez noc a pod.

Obr. 9.2

Obr. 9.2. Vplyv teploty elektrolytu na kapacitu akumulátora

 

Dynamo

Súčasťou údržby dynama je kontrola a podľa potreby napnutie klinového remeňa po najazdení každých 5000 až 6000 km. Tento úkon je opísaný v kap. 1.1.4. Pri kontrole napnutia klinového remeňa súčasne skontrolujeme upevnenie prívodných káblov dynama k svorkovnici.

Vozidlá Trabant majú dynamo uložené pomerne nízko, takže zvlášť na prašných cestách sa doň s chladiacim vzduchom dostáva aj prach. Preto každých 20 000 až 25 000 km jazdy by sa malo dynamo vymontovať z vozidla, rozobrať a vyčistiť. Zároveň sa skontrolujú uhlíky a ložiská.

 

Pri tejto práci postupujeme nasledujúco:

- odpojíme svorku kladného pólu akumulátora,

- snímeme kryt svorkovnice dynama a odpojíme prívodné káble,

- vyskrutkujeme všetky tri pripevňovacie skrutky dynama (obr. 1.2) a vyberieme ho z vozidla,

- uvoľníme SKF pásku a snímeme ochranný gumový kryt zo zadnej strany dynama,

- vyskrutkujeme dve matice M 6 dlhých sťahovacích skrutiek a jednu skrutku M 6 zo svorkovnice dynama (pozri obr. 9.3),

- snímeme zadné veko s uhlíkmi a predné veko spolu s rotorom dynama a remenicou (remenicu netreba sťahovať).

Po rozobraní dynama všetky dielce dôkladne očistíme technickým benzínom a necháme vyschnúť. Skontrolujeme, či uhlíky nie sú nadmerne opotrebované (dĺžka nového uhlíka je 17 mm). Ak áno, vymeníme ich. Presvedčíme sa o tom, čí prítlačné pružiny uhlíkov sú v poriadku a či uhlíky sa v dřziakoch pohybujú voľne. Nožom vyčistime drážky v kolektore dynama do hĺbky 0,4 až 0,5 mm. Ak je kolektor opálený a nerovnomerne opotrebovaný, treba ho dať presústružiť. Nakoniec namastíme obidve ložiská dynama malým množstvom tuku AK 2 alebo NH 2.

Dynamo zložíme opačným postupom. Pred nasadením veka s uhlíkmi tieto povytiahneme a zabezpečíme v takej polohe, aby sa pri nasadzovaní veka nepoškodili o ložisko. Použijeme na to napr. kliešte s dlhšími úzkymi čeľusťami. V zloženom dyname sa rotor musí dať voľne otáčať rukou. Po namontovaní dynama na motor vymedzíme vôľu klinového remeňa.

Obr. 9.3

Obr. 9.3. Dynamo

1 - matice M 6 sťahovacích skrutiek, 2 - svorkovnica dynama, 3 - skrutka M 6 svorkovnice, 4 - zadné veko s uhlíkovými kefkami, 5 - predné veko, 6 - remenica dynama

 

Regulačné relé

Regulačné relé zahŕňa regulátor napätia a spätný spínač (pozri obr. 9.4). Aby sa mohlo regulačné relé aspoň vizuálne skontrolovať, zmienime sa stručne aj o jeho funkcii a činnosti.

Obr. 9.4

Obr. 9.4. Regulačné relé (bez ochranného veka) a označenie pripájacích svoriek

1 - kontakty spätného spínača, 2 - kontakty napäťového regulátora (písmeno a označuje pohyblivý kontakt)

Regulátor napätia je zaradený do budiaceho obvodu dynama. Pri zmene otáčok dynama udržuje napätie na jeho výstupe v predpísanom rozsahu tým, že reguluje napätie v budiacom vinutí dynama. Ináč by so zvyšovaním otáčok dynama rástlo aj napätie na jeho výstupe. Regulácia sa uskutočňuje zapínaním a vypínaním predradeného odporu (je súčasťou regulátora) z obvodu budiaceho vinutia dynama a skratovaním budiaceho vinutia. Pri nízkych otáčkach dynama, keď  napätie na jeho výstupe nedosahuje predpísanú hodnotu, prilieha pohyblivý kontakt (obr. 9.4) k pravému pevnému kontaktu (pri pohľade spredu). Budiacim vinutím dynama preteká prúd s plným napätím. So stúpajúcim počtom otáčok až na stredné otáčky dynama (motora), kmitá pohyblivý kontakt medzi pravým pevným kontaktom a strednou polohou. V slede kmitania (50 až 200 kmitov za sekundu) sa zapína do série a vypína predradený odpor regulátora z obvodu budiaceho vinutia dynama. Pri vyšších otáčkach kmitá pohyblivý kontakt medzi strednou polohou a ľavým pevným kontaktom. V slede kmitania je skratované budiace vinutie dynama. Napätie dynama sa takto udržuje v rozsahu 7,2 až 7,8 V (pri správne nastavenom regulátore).

Spätný spínač je zapojený do série medzi výstup dynama a kladný pól akumulátora. Pri poklese napätia nabíjacieho prúdu pod hranicu menovitého napätia akumulátora (pri nízkych otáčkach dynama) sa kontakty spínača rozpoja. Tým sa odpojí výstup dynama od akumulátora a súčasne sa rozsvieti kontrolná žiarovka nabíjania, zapojená paralelne ku kontaktom spätného spínača. Spínač sa opäť zopne, keď napätie na výstupe dynama dosiahne (otáčky sa zvyšujú) rovnakú hodnotu alebo je vyššie, ako napätie akumulátora. Súčasne zhasne aj kontrolná žiarovka nabíjania.

Údržba regulačného relé sa obmedzuje na udržiavanie jeho čistoty a kontrolu upevnenia káblov v svorkách po najazdení každých 6000 km. Pri vizuálnej kontrole činnosti snímeme ochranné veko regulačného relé (pri jeho montáži dávame pozor, aby nedošlo ku skratu; odporúča sa odpojiť kladný pól akumulátora). Spustíme motor a pri striedavom zvyšovaní a znižovaní otáčok sledujeme, či kontakty reagujú na zmenu otáčok tak, ako sme uviedli. Regulačné relé sa vyčistí vyfúkaním (najlepšie stlačeným vzduchom). Nečistoty alebo opálené miesta na dosadacích plochách kontaktov opatrne odstránime špeciálnym pilníčkom alebo veľmi jemným šmirglom. Polohu pevných kontaktov pritom nesmieme zmeniť. Pri tejto práci nezabudneme odpojiť ukostrovací kábel akumulátora.

Po najazdení 20 000 až 25 000 km sa odporúča spoločne s dynamom prekontrolovať aj funkciu nabíjania. Pretože sú na to potrebné meracie prístroje, odporúčame prenechať kontrolu a pripadnú opravu regulačného relé odbornej dielni. Bez meracieho pristroja sa vyhneme akýmkoľvek zásahom do nastavenia regulačného relé.

 

Spúšťač

Spúšťač je pripevnený dvoma svorníkmi (M 12) ku skrini prevodového mechanizmu. Predným vekom zasahuje do komory zotrvačníka. Vysúvanie pastorka spúšťača do záberu s ozubeným vencom zotrvačníka sa ovláda dvojramennou pákou elektromagnetu, ktorý je súčasne spínačom hlavného prívodu prúdu pre spúšťač.

Údržba spúšťača sa obmedzuje na kontrolu dotiahnutia a čistoty spojov prívodného kábla spúšťača, uzemňovacieho kábla na skrini prevodového mechanizmu a prívodného kábla elektromagnetického spínača (pozri obr. 9.5). Nedokonalé elektrické spoje veľmi zvyšujú prechodový odpor, čo je citeľné zvlášť pri spúšťaní motora v zime. Prívodné káble, ktoré sú v mieste koncoviek skorodované, vymeníme radšej celé.

Každých 40 000 až 50 000 km jazdy sa odporúča spúšťač vymontovať z vozidla, rozobrať ho, vyčistiť a namastiť puzdrá uloženia rotora. Pre údržbu uhlíkov a kolektora spúšťača platia rovnaké zásady, ako pre dynamo. Prístup k uhlíkom chráni plechový pásik, ktorý obopína zadné veko spúšťača.

Od roku 1972 sa používa iný typ spúšťača (označenie 8201.6/3), pri ktorom je držiak uhlíkov premiestnený zo zadného veka spúšťača medzi predné veko a stredné teleso spúšťača.

Na vozidlách s 12 V elektrickou sústavou sa používajú spúšťače podobnej konštrukcie typu 8202.11/30, ktoré majú výkon 0,6 kW.

Obr. 9.5

Obr. 9.5. Spúšťač s elektromagnetickým spínačom

1 - prívodný kábel od akumulátora, 2 - svorka 30, 3 - prívodný kábel od spínacej skrinky k elektromagnetickému spínaču, 4 - svorka 50, 5 - skrutka M 8 prívodu hlavného prúdu k spúšťaču, 6 - elektromagnet spínača

 

Tie umožňujú ľahké spustenie motora aj pri nízkych teplotách. Pri údržbe týchto spúšťačov sa riadime rovnakými zásadami ako pri predchádzajúcich typoch.

Demontáž spúšťača a jeho oprava je náročnejšia ako pri dyname - menej skúsení by ju mali prenechať odbornej dielni.

 

Alternátor a elektronický regulátor

Použitie alternátora typu 8042.421 /6 s výkonom 14 V, 42 A umožňuje väčšie zaťaženie elektrickej siete a tiež zapojenie prídavných spotrebičov (napríklad halogénových svetlometov do hmly a pod.). Integrovaný elektronický regulátor je typu 8142.5 DLR 14 V.

V porovnaní s dynamom má alternátor pri rovnakých otáčkach vyššie napätie a nabíja akumulátor už pri voľnobehu. Alternátor nemá kolektor, ktorý je najporuchovejšou časťou dynama a spolu s elektronickým bezkontaktovým regulátorom nevyžaduje podľa výroba v prevádzke údržbu. Potrebné je pravidelne kontrolovať a dodržiavať správne napnutie klinového remeňa (pozri kapitolu 1.1.4). Prílišné napnutie ničí ložiská alternátora, od ktorých závisí jeho životnosť.

Na usmernenie striedavého napätia sú v alternátore použité polovodičové prvky - usmerňovače. Tieto sú veľmi citlivé na prepätia, ktoré vznikajú najčastejšie pri náhlom prerušení zaťaženia. Prepätie môže vzniknúť, keď sa odpojí akumulátor počas chodu motora, alebo pri zapnutom zapaľovaní, čo z uvedeného dôvodu nie je prípustné. Usmerňovače a bezkontaktový elektronický regulátor sú ohrozené aj pri zváraní elektrickým oblúkom. Vtedy je treba alternátor odpojiť a to tak, že sa odpojí prípoj D+ regulátora od alternátora (pozri obr. 9.1a). Práce na elektrickej sústave, pri ktorých môže dôjsť ku skratu, treba robiť zásadne pri vypnutom motore. Vystríhame sa skratom na svorkách alternátora. Pri výmene alebo oprave dielcov elektrickej sústavy v obvodoch akumulátor - alternátor (regulátor), treba odpojiť akumulátor. Pri údržbe vozidla v priestore motora a na prednej náprave, ako aj pri konzervácii vozidla, treba chrániť alternátor vhodným krytom pred vniknutím čistiacich a konzervačných prostriedkov, ako aj pred postriekaním priamym prúdom vody.

 

9.3 Zisťovanie porúch

Pri zisťovaní porúch použijeme tú istú kontrolnú žiarovku, akú potrebujeme pri nastavovaní zapaľovania. Poslúži rovnako, ako autoskúšačka pre 6 V aj 12 V elektroinštaláciu, ktorú možno kúpiť v predajniach s elektrickým príslušenstvom. Autoskúšačka je zakončená bodcom, ktorým sa prípadne môže prepichnúť aj izolácia kábla pri hľadaní poruchy, káblik skúšačky má na konci pripevňovaciu svorku.

Keď sa vyskytne porucha, napr. nesvieti niektorá žiarovka alebo nepracuje niektorý zo spotrebičov, postupujeme pri hľadaní jej príčiny nasledujúco:

1. Zistíme, či nie sú uvoľnené prívodné káble k akumulátoru alebo zoxidované jeho svorky; v takom prípade nepracuje žiadny spotrebič.

2. Skontrolujeme, či nie je prepálená poistka príslušného spotrebiča. Keď je v poriadku, pootočíme ju v pružných držiakoch niekoľkokrát na obidve strany, lebo môžu byť zoxidované aj kovové dotyky poistky, a preskúšame upevnenie káblov príslušnej poistky v svorkách poistkovej skrinky. Dotyky podľa potreby očistíme, napr. nožom. O tom, či má tavný drôtik poistky na obidvoch koncoch vodivý styk s kovovými čiapočkami, presvedčíme sa kontrolnou žiarovkou. Jeden jej koniec spojíme s kostrou a druhý postupne so svorkou pred a za poistkou - ak je spotrebič zapnutý, žiarovka musí v obidvoch prípadoch svietiť.

3. Zistíme, či nesvietiaca žiarovka nemá prepálené vlákno, zoxidovanú päticu, uvoľnený prívodný kábel k objímke žiarovky alebo zoxidovanú objímku žiarovky; pri iných spotrebičoch skontrolujeme, či nie je uvoľnený uzemňovací kábel.

4. Ak sme predchádzajúcou kontrolou nezistili nijakú chybu, preskúšame kontrolnou žiarovkou, či prívodný kábel spotrebiča je pod prúdom. Jeden vývod žiarovky pripojíme na kostru (spoj musí byt vodivý, takže vývod neprikladáme na nalakované miesta) a druhý vývod priložíme ku svorke skúšaného spotrebiča. Keď žiarovka svieti a spotrebič nepracuje, svedčí to o jeho poruche. Spotrebič dostáva prúd, ale nepracuje, treba ho opraviť. Keď žiarovka nesvieti, spotrebič nedostáva prúd, a preto nepracuje.

5. Keď spotrebič nedostáva prúd, prikladáme druhý vývod kontrolnej žiarovky alebo bodec autoskúšačky od spotrebiča postupne cez spojovacie uzly (svorkovnice, poistková skrinka, spínače) až k zdroju prúdu. Cestu prúdu zistíme vo farebnej schéme zapojenia elektrickej inštalácie a orientáciu nám uľahčuje farebné označenie káblov. Elektrický obvod po miesto, kde žiarovka svieti, je v poriadku. Použiť možno aj opačnú cestu hľadania poruchy, t.j. od zdroja k spotrebiču.

Pre názornosť uvedieme konkrétny príklad zisťovania miesta poruchy uvedeným spôsobom.

 

Porucha: nesvieti ľavé zadné obrysové svetlo.

Zo schémy zapojenia elektrickej inštalácie (obr. 9.1) vidieť, že prúd z akumulátora sa privádza červeným vodičom na svorku 30 otočného prepínača. Odtiaľ pokračuje zo svorky 58 L čiernosivým káblom cez poistku na objímku 58 zadného skupinového svetla. Kontrolnou žiarovkou skúšame na jednotlivých svorkách tohto prúdového obvodu, či sú pod prúdom (kontrolná žiarovka svieti).

Keď napríklad zistíme, že na svorke 30 otočného prepínača svetiel je prúd a na svorke 58 L nie (obrysové svetlá sú samozrejme zapnuté), porucha je v prepínači. Ak žiarovka svieti aj na výstupe z poistky a na objímke žiarovky obrysového svetla sa už nerozsvieti, je chyba v tejto časti prúdového obvodu. Môže byť zapríčinená zoxidovaným spojom, uvolnenou skrutkou káblovej svorky alebo prerušeným káblom (veľmi zriedkavo). Keď je prerušený kábel vo zväzku elektrickej inštalácie, jeho výmena je problematická. Pomôžeme si tak, že ho na obidvoch koncoch odpojíme, ak sa dá, vytiahneme ho alebo na koncoch ho zaizolujeme. Nahradíme ho novým káblom rovnakého prierezu aj farby, ktorý vedieme mimo zväzok. Pokiaľ je prerušený vodič prístupný, najlepšie sa spája svorkovnicou, ktorú ešte ovinieme izolačnou páskou alebo leukoplastom.

Poruchy elektrického zariadenia, ich príčiny a spôsob odstránenia Tabuľka 9.1
Poruchy svetiel  
Pravdepodobná príčina poruchy Spôsob odstránenia poruchy
Svetlo nesvieti vôbec
Prepálené vlákno žiarovky Žiarovku vymeniť, postupovať podľa Návodu na obsluhu a údržbu vozidla
Prepálená poistka Poistku vymeniť
Skrat vo vedení alebo odpojený vodič (prerušený spoj) Vyhľadať miesto skratu a skrat odstrániť, odpojený vodič upevniť (zabezpečiť spojenie)
Chybný príslušný vypínač Vypínač opraviť alebo vymeniť (pozri kap. 9.3)
Nedokonalý (zoxidovaný) kontakt žiarovky s objímkou Vyčistiť kontakty a zabezpečiť spojenie
Svetlo svieti iba slabo

Nedokonalý (zoxidovaný) kontakt žiarovky s objímkou

Vyčistiť kontakty a zabezpečiť spojenie
Uvoľnený prívodný kábel Prívodný kábel riadne upevniť
Vybitý akumulátor Akumulátor dobiť mimo vozidla alebo dlhou jazdou
Uvoľnené svorky akumulátora Svorky dotiahnuť

Uvedeným postupom sa dá miesto poruchy alebo chybné elektrické zariadenie pomerne rýchlo zistiť. Ten, kto sa už dobre orientuje v schéme zapojenia elektrickej inštalácie, môže v niektorých prípadoch určiť miesto poruchy aj kratšou cestou. Napríklad sa stane, že obidva svetlomety nesvietia. Zo schémy zapojenia (alebo opisu poistkovej skrinky v Návode na obsluhu a údržbu vozidla) zistíme, že žiarovky pravého a ľavého svetlometu majú samostatné poistky. Netreba preto hľadať poruchu v svetlometoch a poistkách, ale v prívode prúdu k prepínaču svetiel alebo samotnom prepínači. Poruchy svetiel sú prehľadne uvedené v tab. 9.l.

Keďže poruchy niektorých dôležitých elektrických zariadení majú osobitné znaky, ktoré umožňujú rýchlejšie určiť poruchu, v ďalšom ich postupne uvedieme. Súčasne uvedieme, ako sa najbežnejšie poruchy týchto elektrických zariadení odstraňujú, a ako postupovať, keď odstránenie poruchy je nad naše možnosti.

Spúšťač

Ak sa po zapnutí spúšťača spúšťač nerozbehne, nemusí byť chyba v samotnom spúšťači. V prvom rade skontrolujeme dotiahnutie a čistotu spojov káblov akumulátora a spúšťača. Nedotiahnutie svorky 50 prívodu prúdu k elektromagnetu spúšťača (obr. 9.5) môže byť príčinou chvenia kotvy pri spúšťaní motora. To môže mať za následok poškodenie zubov pastorka a venca zotrvačníka.

Keď spúšťač nepracuje, pričom pri zapnutí je počuť klepnutie elektromagnetu, viazne pastorok na závitoch kotvy v dôsledku stuhnutia tuku (v zime). Pomôžeme si tak, že priamo na elektromagnete spúšťača prepojíme kábel od akumulátora s prívodom hlavného prúdu (skrutka M 8 vedľa skrutky svorky 30, pozri obr. 9.5) napr. skrutkovačom, ale iba na krátky čas. Spúšťač sa tým pretočí naprázdno a stuhnutý tuk sa môže uvoľniť.

V prípade, že pri zapnutí spúšťača nie je nič počuť (akumulátor je v poriadku), porucha je v prúdovom okruhu elektromagnetu. Vtedy skontrolujeme, či svorka 50 na spúšťači a spínacej skrinke je pod prúdom (použijeme kontrolnú žiarovku). Keď svorka 50 elektromagnetu je pod prúdom, bude prerušené vinutie jeho cievky, čo je však zriedkavejší prípad. V prípade, že svorka 50 spínacej skrinky nie je pod prúdom, porucha je v spínacej skrinke. Motor môžeme núdzovo spustiť krátkotrvajúcim spojením svorky 50 a 30 alebo priamym spojením svorky 50 s plusovým pólom akumulátora rezervným káblom, ktorý by nemal chýbať vo výbave. Dávame však pozor! Keď je zapnuté zapaľovanie, spustí sa motor.

Keď je obvod elektromagnetu v poriadku, ale spúšťač sa pri zapnutí neotáča, pôjde o vážnejšiu poruchu. V prvom rade treba skontrolovať uhlíky, stav prítlačných pružín a kolektora. Odstránenie všetkých väčších porúch, ktoré si vyžaduje demontáž spúšťača, odporúčame prenechať odbornej dielni.

Pokiaľ dôjde k takej poruche spúšťača, ktorej odstránenie je nad naše sily, uvedieme motor do chodu roztlačením, spustením zo svahu a pod. Potom dávame pozor, najmä pri rozjazde, aby sa motor nezastavil. Kvôli väčšej istote, najmä pri jazde v meste, je vhodné zvýšiť otáčky behu naprázdno (pozri kap. 1.1.2).

 

Dynamo a regulačné relé

Poruchu týchto zariadení poznáme podľa signalizácie kontrolnej žiarovky nabíjania (pozri tab. 9.2).

Keď kontrolná žiarovka pri prevádzke nezhasne, je porucha priamo v dyname alebo v kábloch spájajúcich dynamo s regulátorom. Preto skontrolujeme, prípadne dotiahneme všetky skrutky káblových svoriek. Nezabudneme skontrolovať ani klinový remeň pohonu dynama (pozri kap. 1.1.4). Prasknutý alebo preklzujúci klinový remeň má za následok to, že dynamo nedosahuje otáčky, ktoré sú potrebné na nabíjanie akumulátora. Keď sú káble aj klinový remeň v poriadku, ale kontrolná žiarovka nabíjania ani pri zvýšených otáčkach motora nezhasína (spätný spínač sa nezapne), je najčastejšou príčinou poruchy znečistenie dynama. Nečistoty spôsobujú, že uhlíky viaznu vo vedení a nedoliehajú na kolektor, prípadne sú slabé prítlačné pružiny uhlíkov. Následkom je, že dynamo nedodáva prúd. V takom prípade treba dynamo vymontovať, rozobrať a vyčistiť (pozri kap. 9.2). Pri takýchto poruchách (následkom ktorých akumulátor nie je dobíjaný) si treba uvedomiť, že zásoba elektrickej energie akumulátora je obmedzená a zvlášť pri jazde v noci sa rýchle vyčerpá. Len samotné diaľkové svetlá úplne vybijú akumulátor s kapacitou 84 Ah asi za 5 hodín a rátať treba aj s ďalšími spotrebičmi (ostatné osvetlenie, zapaľovacia sústava a pod.). Preto odstránenie poruchy nemožno odkladať.

Keď kontrolná žiarovka nabíjania síce zhasne, ale s rastúcimi otáčkami sa opäť rozsvieti a pri ďalšom zvýšení otáčok svieti jasnejšie, svedčí to o nadmernom raste napätia dynama následkom poruchy regulačného relé. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že kotva regulátora ostane "visieť". Príčinou je nečistota na jadre elektromagnetu alebo na kontaktoch, ktoré z toho dôvodu nemôžu spínať a rozpínať príslušné obvody. Snímeme ochranné veko regulačného relé a nečistotu odstránime, čím obnovíme jeho funkciu. Keď sú kontakty čisté, vizuálne skontrolujeme činnosť regulačného relé (pozri kap. 9.2). Ak máme pochybnosti o jeho funkcii, to znamená, že kontakty správne nereagujú na zmenu otáčok, kontrolná žiarovka nabíjania nezhasína a pod., obrátime sa na odbornú dielňu. Jazdu možno dokončiť, treba však odpojiť kábe1 na svorke regulátora D + (pozri obr. 9.4) a zaizolovať ho izolačnou páskou. Ináč by sa mohlo regulačné relé aj dynamo poškodiť.

Pri poruchách v obvode dobíjania si treba uvedomiť, že kontrolná žiarovka signalizuje iba to, či dynamo dodáva prúd. Pritom nevieme, či je tento prúd dostatočne vysoký. Nabíjacie napätie má byť v predpísaných hraniciach 7,2 až 7,8V, čo možno skontrolovať len meracím prístrojom. Pri nižšom napätí nie je akumulátor dostatočne nabíjaný, pri vyššom napätí je akumulátor dobíjaný vyšším prúdom (prebíjaný), čo mu škodí. Je to následok nesprávne nastaveného regulátora napätia. Pri dlhšej jazde môže prebíjanie akumulátora spôsobiť vyvretie elektrolytu. Opravu regulátora prenecháme odborníkovi.

 

Alternátor a elektronický regulátor

Z možných porúch sa zameriame na tie, ktoré signalizuje kontrolná žiarovka nabíjania.

Keď je motor v pokoji, zapaľovanie je zapnuté a kontrolná žiarovka nabíjania nesvieti, overíme si najskôr pripojenie akumulátora do elektrickej sústavy a jeho stav zapnutím niektorého spotrebiča. Pokiaľ je akumulátor v dobrom stave (spotrebič, napríklad svetlomety, funguje), skontrolujeme v prvom rade žiarovku kontrolného svetla a prívodný vodič. Prepálenú žiarovku neodkladne vymeníme. Keď je žiarovka a prívod k nej v poriadku, môže byt chybný niektorý z polovodičových usmerňovačov. Prerazenie usmerňovača je najčastejšou poruchou alternátora. Dochádza k nej najmä nedodržaním správnej manipulácie, na ktorú sú polovodičové prvky mimoriadne citlivé. Na preskúšanie usmerňovačov alternátora sú potrebné meracie prístroje. Keďže pri neodbornej manipulácii sa môžu poškodiť bezchybné prvky, odporúča sa demontáž a kontrolu usmerňovačov alternátora aj funkcie elektronického regulátora prenechať odbornej dielni. Keď kontrolná žiarovka pri motore v pokoji a zapnutom zapaľovaní len slabo svieti (akumulátor je v poriadku), môže byt chybný elektronický regulátor.

Keď kontrolná žiarovka nabíjania pri zvyšovaní otáčok motora nezhasína, prekontrolujeme v prvom rade napnutie klinového remeňa. Ak je pohon alternátora v poriadku, je chyba s najväčšou pravdepodobnosťou v sústave alternátor - elektronický regulátor. Pri ďalšom postupe treba vychádzať zo schémy zapojenia elektronického regulátora, ktorá v dostupnej dokumentácii o vozidle ani nie je k dispozícii (alternátor má priamo vyvedené jednotlivé svorky vrátane pripojovacej svorky D+ k regulátoru). Bližšie určenie poruchy si vyžaduje použitie meracieho prístroja, preto rozhodne odporúčame prenechať aj túto prácu a následnú opravu odbornej dielni. Podobne postupujeme aj v prípade, keď kontrolné svetlo nabíjania pri zvyšovaní otáčok motora nezhasne úplne, iba sa zmenší jeho svietivosť. Vtedy môže byť chyba aj v spojovacom kábli medzi alternátorom a akumulátorom (veľké prechodové odpory). Preto najskôr skontrolujeme stav a pripojenie vodičov a pripevňovacie svorky podľa potreby očistíme.

V prípade, ak žiarovka kontrolného svetla po spustení motora zhasne, ale opäť sa len prechodne rozsvieti pri zvyšovaní otáčok motora, môžeme urobiť nasledovnú orientačnú skúšku. Zapneme hlavné diaľkové svetlá a náhle zvýšime otáčky motora. Keď sa rozsvietenie opakuje, je pravdepodobne chybný náhon alternátora. Môže byť málo napnutý klinový remeň (prípadne opotrebovaná remenica).

 

Kontrolné svetlá

Umiestnené sú v zadnej stene rýchlomeru. Žiarovky týchto kontrolných svetiel sú upevnené v objímkach, do ktorých sa nasadzujú zatlačením a pootočením o 90°. Každých 5000 km sa odporúča skontrolovať upevnenie vodičov na päticiach žiaroviek kontrolných svetiel.

 

Svetlá ukazovateľov smeru s prerušovačom

Prepálenie vlákna žiarovky ukazovateľa smeru poznáme podľa toho, že druhá žiarovka na tej istej strane vozidla svieti po zapnutí trvalo alebo bliká rýchlejšie. Rovnako sa prejavuje aj zlý kontakt jednej zo žiaroviek. Pritom nesvieti ani kontrolná žiarovka ukazovateľa smeru. Keď blikajú žiarovky iba na jednej strane a na druhej strane nesvietia vôbec, ide o uvoľnenú káblovú svorku, pričom samotný prerušovač je v poriadku. Skontrolujeme v prvom rade skrutky káblových svoriek prepínača na stĺpiku riadenia, ktoré sa najskôr uvoľňujú. Keď tam nezistíme chybu, skontrolujeme upevnenie káblov vo svorkovnici pod prístrojovou doskou, vľavo od stĺpika riadenia. Ak je poškodený samotný prerušovač, ten sa neopravuje, ale sa vymení.

Pôvodný prerušovač pracujúci na princípe tepelného spínača s odporovým žeraviacim drôtom a pomocným magnetickým obvodom je od roku 1983 nahradzovaný elektronickým prerušovačom. Tento typ prerušovača, ktorý sa začal používať vo vozidlách s 12 V elektrickou sústavou sa vyznačuje mimoriadnou spoľahlivosťou.

 

Húkačka

Vyladenie húkačky robíme pomalým otáčaním regulačnej skrutky na zadnej strane húkačky (pozri obr. 9.6). Umiestenie tejto skrutky nie je na všetkých húkačkách rovnaké, ale vždy je to tá skrutka, ktorá má hlavu s drážkou a je zabezpečená farbou. Regulačnou skrutkou meníme polohu prerušovača prívodu prúdu k elektromagnetu, a tým aj rozkmit membrány.

Obr. 9.6

Obr. 9.6. Regulačná skrutka na vyladenie húkačky

 

Keď húkačka nevydáva nijaký zvuk, pokúsime sa ju nastaviť prednou nastavovacou skrutkou. Uvolníme zabezpečovaciu maticu a nastavovaciu skrutku otáčame doprava, až ľahko dosadne na jadro elektromagnetu. Potom ju pootočíme späť o polovicu až trištvrtinu otáčky a v tejto polohe dotiahneme zabezpečovaciu maticu (skrutku pridržujeme v nastavenej polohe skrutkovačom, aby sa nepohla). Ak je húkačka ináč v poriadku, ozve sa po jej zapnutí dopad kotvy. Potom treba húkačku iba doladiť regulačnou skrutkou, ktorú najprv otáčame doľava. Po nastavení húkačky obidve skrutky zabezpečíme proti uvolneniu hustejšou farbou.

 

Tlačidlové vypínače

Sú vo vozidlách Trabant 601, ktoré sa vyrábali do roku 1967. Slúžia na ovládanie svetiel a stieračov. Vypínače sú napájané v sérii zľava doprava, čo znamená, že prívod prúdu závisí od správne j funkcie predchádzajúceho vypínača (pozri aj schému zapojenia v Návode na obsluhu a údržbu vozidla). Takéto zapojenie umožňuje ľahké vyhľadanie chybného vypínača. Napríklad zistíme, že po zapnutí prvého ľavého vypínača svietia ľavé obrysové svetlá, zapnutím ďalších vypínačov sa však príslušné svetlá už nerozsvietia - chybný je druhý vypínač. Keď je chybný prvý vypínač, nerozsvietia sa nijaké svetlá.

Jednotlivé vypínače možno vymieňať samostatne, po uvolnení pridržiavacieho rámika.

 

Otočný prepínač svetiel a vypínač stieračov

Sú vo vozidlách, ktoré sa vyrábajú po roku 1967. Keď zistíme, že porucha je v prepínači (resp. vypínači), možno ho opraviť. Najskôr pôjde o opálený pružinový kontakt alebo tento nedolieha ku kotúčovému rozdeľovaču vo vnútri prepínača. V takom prípade musíme prepínač z prístrojovej dosky vymontovať. Okrúhly ovládač v nulovej polohe zatlačíme a pootočíme doľava o 45°. Týmto je uvoľnený a možno ho stiahnuť. Potom sa vyskrutkuje prievlečná matica, odpoja sa káble a prepínač sa vyberie.

Samotný prepínač rozoberieme po vyrovnaní troch prídržných plechových pásikov, ktoré sú zahnuté do drážok na obvode zadnej rozvodovej dosky prepínača. Pri rozoberaní má byť tento natočený zadnou častou hore, aby z neho nevypadli pružinky a polohové guľôčky a nestratili sa. Chybný kontakt očistíme alebo prihneme tak, aby dobre priliehal ku kotúčovému rozdeľovaču.

 

Ostatné spínače

Chybnú spínaciu skrinku vyberieme z jej lôžka po odskrutkovaní centrálnej matice. Skrinka je rozoberateľná. Pri rozoberaní treba narovnať tri prídržné plechové pásiky, ktoré sú zahnuté do drážok na obvode zadnej rozvodovej dosky.

Pákový prepínač ukazovateľov smeru a húkačky, nožný prepínač tlmených svetiel a tlakový spínač brzdových svetiel sa nedajú opraviť. Keď zistíme, že sú chybné, musíme ich vymeniť. Od roku 1979 sú vozidlá vybavované namiesto nožného prepínača tlmených svetiel releovým prepínačom, ktorý je pripevnený vo vnútri vozidla na motorovej stene za poistkami. Pákovým prepínačom pod volantom sa pri tomto vyhotovení dáva impulz releovému prepínaču k prepnutiu svetiel.

Poruchy elektrického zariadenia, ich príčiny a spôsob odstránenia Tabuľka 9.2
Poruchy dynama a regulačného relé
Signalizácia kontrolnej žiarovky nabíjania Pravdepodobná príčina poruchy Spôsob odstránenia
Kontrolná žiarovka zhasína pri otáčkach o niečo vyšších, než sú otáčky voľnobehu Správna činnosť dynama aj regulačného relé
Kontrolná žiarovka zhasína až pri vyšších otáčkach motora Preklzujúci klinový remeň Klinový remeň správne napnúť
Znížený výkon dynama Dynamo aj regulačné relé skontrolovať meracím prístrojom (v odbornej dielni), zistenú poruchu odstrániť
Kontrolná žiarovka svieti v celom rozsahu otáčok Roztrhnutý klinový remeň Klinový remeň vymeniť
Prerušené spojenie dynama s regulačným relé Skontrolovať stav a upevnenie káblov spájajúcich dynamo s regulačným relé a zabezpečiť spojenie
Dynamo nedáva nijaký výkon (pravdepodobne je znečistené) Dynamo rozobrať a vyčistiť (pozri kap. 9.2); keď sa porucha neodstráni, prenechať opravu odbornej dielni
Spätný spínač regulačného relé "visí" Kontakty spínača vyčistiť a obnoviť jeho činnosť
Kontrolná žiarovka nabíjania zhasne, pri vyšších otáčkach sa však opäť rozsvieti a pri ďalšom zvýšení otáčok svieti jasnejšie Nečistoty na kontaktoch, opotrebované kontakty Nečistoty, prípadne opálené miesta z kontaktov odstrániť
Nesprávne nastavené (vyššie) spínacie napätie Regulačné relé vymeniť alebo ho  nechať opraviť v odbornej dielni
Kontrolná žiarovka pri nepracujúcom motore a zapnutom zapaľovaní nesvieti Kontakty spätného spínača ostali zapnuté Poruchu treba ihneď odstrániť (kontakty rozpojiť), ináč sa akumulátor vybije a dynamo poškodí
Odpojený kábel kontrolnej žiarovky Kábel pripojiť
Prepálené vlákno kontrolnej žiarovky nabíjania Žiarovku vymeniť
Vo vedení je skrat Vyhľadať skrat a odstrániť ho
Kontrolná žiarovka sa pri prevádzkových otáčkach motora pravidelne rozsvecuje a zhasína Pravdepodobne skrat vodiča medzi svorkami 51 a 30 na kostru (pozri kap. 9.1) Skrat vyhľadať a odstrániť
Nespoľahlivé ukostrenie dynama (regulačného relé: svorka D-) Obnoviť spoľahlivé ukostrenie
  V obidvoch prípadoch treba poruchu ihneď odstrániť, aby sa nespálilo regulačné relé

Poznámka: Keď máme pochybnosti o tom, či je porucha v dyname alebo v regulačnom relé, je účelné namontovať skusmo nové regulačné relé. Keď sa nedosiahne náprava, je porucha v dyname. Vtedy demontované regulačné relé opäť namontujeme a zameriame sa na dynamo.

Ak nemôžeme poruchu, ktorá vznikla počas jazdy odstrániť, dokončíme jazdu tak, že odpojíme kábel svorky D+ regulačného relé a zaizolujeme ho.

[Nahoru] [Obsah] [Index]