11 AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE SPOJKY HYCOMAT

Za príplatok výrobca dodáva na trh obmedzený počet automobilov vo vyhotovení Trabant 601 H, ktoré sú vybavené zariadením na automatické ovládanie spojky typu Hycomat. Toto zariadenie umožňuje ovládanie spojky bez použitia pedála v závislosti od otáčok motora. Samotná spojka je osvedčenej konštrukcie, aká sa používa pri iných vyhotoveniach automobilov Trabant 601 (pozri kap. 2), má však zautomatizovaný proces ovládania.

Zariadenie na automatické ovládanie Hycomat má hydraulickomechanickú a elektrickú časť a jeho pracovná schéma je na obr. 11.1. Jednotlivé diely hydraulicko-mechanickej časti Hycomatu spolu so súvisiacimi elektrickými zariadeniami a inštaláciou sú umiestnené v motorom priestore vozidla (obr. 11.2). Zásobná nádrž oleja je upevnená na ľavom blatníku a olejové čerpadlo na čele prevodovky na ľavej strane motorového priestoru (v smere jazdy). Hydraulický spojkový valec je pripevnený na hornej časti prevodovky, kde je otočne uložená aj dvojdielna hlavná páka spojky. Koniec hlavnej páky spojky je spojený s vypínacou pružinou uloženou v puzdre. Riadiaci ventil je pripevnený buď na konzole zásobnej nádrže oleja alebo (staršie vyhotovenie) na držiaku pri ľavom blatníku nad olejovým čerpadlom, kde je umiestnené aj spínacie relé. Z ovládacej tyče radenia prevodových stupňov je vedený kábel k spínaciemu relé a ukostrenie radiacej páky je na dolnej konzole ovládacej tyče radenia.

 

Funkcia automatického ovládania

Pre úspešné vyhľadávanie a odstraňovanie prípadných porúch v zariadení automatického ovládania spojky, ako aj samotnú údržbu a menšie opravy, je účelné oboznámiť sa s jeho riešením a funkciou. Vychádzame pritom z pracovnej schémy Hycomatu (obr. 11.1).

Vypínanie spojky obstaráva silná vypínacia pružina 16. Zapínanie spojky v závislosti od otáčok motora nastáva pôsobením tlakového oleja v hydraulickom spojkovom valci 10. Zdrojom tlakového oleja je olejové čerpadlo 3 poháňané od kľukového hriadeľa 1 motora hriadeľom 2, ktorý prechádza cez dutý hriadeľ prevodovky.

Pri rozbiehaní otáčky motora stúpajú, čerpadlo 3 dodáva čoraz väčšie množstvo oleja, ktoré nestačí dostatočne rýchlo odtekať obtokovou dýzou 7. Preto v hydraulickom spojkovom valci 10 vzrastá tlak a postupne začína premáhať ťah vypínacej pružiny 16, čím začne spojka jemne zaberať a vozidlo sa dáva do pohybu. K postupnému zapínaniu spojky a začiatku záberu dochádza pri správnom nastavení približne pri otáčkach motora 1150 1/min (tlak v hydraulickom systéme je vtedy 400 kPa). Pri určitých otáčkach motora (asi od 1600 1/min) sa spojka 15 úplne zapne (vypínacie spojkové ložisko 14 sa odľahčí). Pri ďalšom zvyšovaní otáčok motora sa otvorí pretlakový ventil 27 (pri tlaku maximálne 1700 kPa), ktorým prebytočný olej preteká cez potrubie 28 naspäť do zásobnej nádrže oleja 4.

Pri zaradení prevodových stupňov sa vychýlením radiacej páky 20 zapne spínač 21, čím sa pomocou spínacieho relé 22 uzavrie elektrický okruh a do elektromagnetu 24 prichádza elektrický prúd. Elektromagnet 24 presunie regulačný piest 25 do dolnej polohy, pričom premôže tlak vratnej pružiny 26. Tým sa v riadiacom ventile 29 vytvorí spojenie medzi tlakovými potrubiami 9 a 28 a súčasne sa zastaví dodávka tlakového oleja k hydraulickému spojkovému valcu 10. Keďže tlakový olej od čerpadla 3 nemôže ďalej prúdiť do hydraulického spojkového valca 10, vracia sa pretlakovým ventilom 27 naspäť do olejovej nádrže 4. Napnutá vypínacia pružina 16 pomocou hlavnej páky spojky 13, piestovej tyče 12 a piesta 11 vytláča olej z hydraulického spojkového valca 10 naspäť cez potrubie 9, riadiaci ventil 29 a potrubie 28 do zásobnej olejovej nádrže 4. Tak vypínacia pružina 16 pomerne rýchlo spojku 15 vypne.

Obr. 11.1

Obr. 11.l. Pracovná schéma zariadenia na automatické ovládanie spojky Hycomat (základné vyhotovenie bez ochranných spínačov)

1 - kľukový hriadeľ motora, 2 - hnací hriadeľ olejového čerpadla, 3 - olejové čerpadlo, 4 - zásobná nádrž oleja, 5 - potrubie od zásobnej nádrže k olejovému čerpadlu, 6 - akumulátor, 7 - obtoková dýza, 8 - tlakové potrubie od olejového čerpadla k riadiacemu ventilu, 9 - tlakové potrubie od riadiaceho ventilu k hydraulic­kému spojkovému valcu, 10 - hydraulický spojkový valec, 11 - piest spojkového valca, 12 - piestová tyč, 13 - hlavná páka spojky, 14 - vypínacie spojkové ložisko, 15 - spojka, 16 - vypínacia pružina, 17 - lanovod ovládacieho (napínacieho) lana spojky, 18 - pomocný pedál spojky, 19 - západka (parkovací uzáver), 20 - radiaca páka, 21 - spínač radiacej páky, 22 - spínacie relé, 23 - radiaca tyč, 24 - elektromagnet riadiaceho ventilu, 25 - regulačný piest, 26 - vratná pružina, 27 - pretlakový ventil, 28 - potrubie od riadiaceho ventilu do zásobnej nádrže, 29 - riadiaci ventil

Obr. 11.2

Obr. 11.2. Usporiadanie jednotlivých dielov automatického ovládania spojky v motorovom priestore vozidla

1 - ukostrovací kábel spínača radiacej páky, 2 - hydraulický spojkový valec, 3 - kábel od spínača radiacej páky k spínaciemu relé, 4 - dvojdielna hlavná páka spojky, 5 - hadica prívodu tlakového oleja od riadiaceho ventilu do hydraulického spojkového valca, 6 - vypínacia pružina (uložená v puzdre), 7 - olejové čerpadlo, 8 - hadica prívodu tlakového oleja od čerpadla do riadiaceho ventilu, 9 - riadiaci ventil

Ďalším pohybom radiacej páky 20 sa zaradí príslušný prevodový stupeň, pričom spojka 15 zostáva stále vypnutá, pretože vychýlená radiaca páka 20 udržiava spínač 21 v zapnutom stave.

Po uvoľnení radiacej páky 20 sa spínač 21 opäť vypne a do elektromagnetu 24 prestane tiecť elektrický prúd. Regulačný piest 25 sa účinkom vratnej pružiny 26 znova presunie do pôvodnej polohy (smerom nahor), pričom sa obnoví spojenie medzi čerpadlom 3 a hydraulickým spojkovým valcom 10. Takto sa spojka opäť postupne zapína v závislosti od otáčok motora podľa toho, či vodič pridáva viac, alebo menej plynu.

Spojka pracuje automaticky aj pri zaradenom spätnom chode, keďže náhon olejového čerpadla je prispôsobený priamo od kľukového hriadeľa motora.

Aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozjazdu automobilu pri prípadnej oprave s naštartovaným motorom (a náhodne zaradeným prevodovým stupňom), bol do obvodu ukostrenia spínacieho relé sériovo zapojený ochranný mechanický spínač ovládaný kapotou motora. Pri otvorenej kapote musí byť zopnutý. Do obvodu ukostrenia spínacieho relé bol doplnený aj tlakový hydraulický spínač zapojený do série (obr. 11.7), ktorý je zaskrutkovaný do náliatku na hornej časti elektromagnetického riadiaceho ventilu. Použitý je rovnaký spínač ako spínač brzdových svetiel. Spína elektrický obvod pri tlaku v hydraulickom systéme 400 kPa a súčasne chráni elektromagnet riadiaceho ventilu pred preťažením pri dlhšom otvorení kapoty motora. Vybavenie vozidiel tlakovým mechanickým ochranným spínačom, hydraulickým tlakovým spínačom alebo obidvoma, závisí od roku výroby (môže sa zmeniť pri oprave a pod.).

 

11.1 Údržba a drobné opravy

Pred začatím akýchkoľvek údržbárskych ale aj iných prác, pri ktorých musí byť motor v chode, sa vždy najskôr presvedčíme, či nie je zaradený niektorý prevodový stupeň. Ak áno, vozidlo by sa mohlo po zvýšení otáčok motora uviesť do chodu (závisí to aj od použitia a funkcie ochranných spínačov).

 

Kontrola a výmena olejovej náplne

Prvoradým predpokladom správnej funkcie hydraulického systému automatického ovládania spojky je jeho tesnosť a dostatočná olejová náplň. Stav oleja v zásobnej nádrži sa kontroluje prvýkrát po 1000 km, a potom každých 3000 km. Súčasne sa prekontroluje tesnosť všetkých spojov olejového potrubia a dielcov hydraulického systému. Správny stav hladiny má byť 2 až 2,5 cm pod hornou hranou zásobnej nádrže oleja a podľa potreby sa doplní. Ako náplň hydraulického systému sa používal olej označený podľa výrobcu Hydraulik-Öl Hydro 7 - 55 s bodom tuhnutia -55 °C. V súčasnosti sa pre tento účel používa olej Hycomat Leuna 154, ktorý sa vyrába v NDR a jeho bod tuhnutia je -70 °C. V Československu adekvátna náhrada tuzemským olejom nie je. Náplň hydraulického systému je 1 liter.

Olej sa vymieňa po najazdení každých 30 000 km alebo po troch rokoch, podľa toho, ktorý interval sa skôr dosiahne. Starý olej sa vypustí po odpojení nasávacieho potrubia pri čerpadle (obr. 11.2), ktoré vedie zo zásobnej nádrže do čerpadla. Vyberie sa a zároveň vyčistí sitko nasadené na priechodzej pripevňovacej skrutke potrubia. Vyskrutkuje sa tiež zátka zásobnej nádrže, aby starý olej dobre vytiekol. Po pripojení nasávacieho potrubia k čerpadlu sa naleje do zásobnej nádrže nová náplň oleja.

 

Nastavenie vôle spojky

Vôľu spojky kontrolujeme každých 5000 km a podľa potreby nastavíme. Pri zapnutej spojke má byť medzi grafitovým krúžkom a spojkovým vytláčacím krúžkom vôľa asi 1,5 mm. Odpovedajúci volný chod hlavnej páky spojky je určený vzdialenosťou medzi čelom nastavovacej matice 1 a vybraním vo štvorhrane 3 (obr. 11.3a). Pred kontrolou alebo nastavením tejto vôle treba odľahčiť vypínaciu pružinu uvoľnením západky (tzv. parkovacieho uzáveru) pomocného pedála spojky. Potom sa povolí poistná matica 2 na piestovej tyči 5 (obr. 11. 3a). Hlavnú páku spojky pritlačíme smerom k hydraulickému spojkovému valcu 4 (t.j. vypínaciemu spojkovému ložisku), kde ju pridržíme do konca nastavenia. Piestovú tyč 5 vytiahneme na doraz a vyklopíme hore (obr. 11.3b). Nastavovaciu maticu 1 (v prípade potreby) nastavíme tak, aby sa dotkla hrany štvorhranu 3 (a práve sa ešte mohla do neho zatlačiť). Piestovú tyč potom sklopíme naspäť do vybrania v štvorhrane 3, pričom nastavovacia matica musí zapadnúť do 2 mm vybrania v štvorhrane (nastavovaciu maticu podľa potreby pootočíme). Nakoniec dotiahneme poistnú maticu 2. Vybranie vo štvorhrane v  (1,8 + 0,2 mm) zabezpečuje predpísaný voľný chod páky spojky, a tým aj nastavenie vôle spojky na správnu hodnotu.

Obr. 11.3

Obr. 1l.3. Nastavenie vôle spojky

a - nastavovacie prvky: 1 - nastavovacia matica, 2 - poistná matica, 3 - unášací štvorhran, v - predpísaná vôľa páky spojky b - vyklopenie piestovej tyče: 4 - hydraulický spojkový valec, 5 - piestová tyč

 

Nastavenie vypínacej pružiny

Vypínacia pružina spojky sa nastavuje v zaťaženom stave, keď pomocný pedál je v stlačenej polohe. Nastavovacou skrutkou M 8 (4) po uvolnení poistnej matice 5 nastavíme polohu dvojdielnej hlavnej páky spojky tak, aby medzi čapom 3 a okrajom puzdra 2 bola vzdialenosť a 30 až 40 mm (obr. 11.4), a to pre všetky typy spojky. Potom poistnú maticu 5 nastavovacej skrutky dotiahneme. Túto vzdialenosť kontrolujeme každých 5000 km, nastavujeme však len vtedy, ak je počet otáčok motora pri zapínaní spojky príliš nízky, alebo vysoký. Pri priaznivom nastavení spojka začína zapínať pri otáčkach asi 1100 1/min až 1200 1/min, maximálne do 1300 1/min a v oblasti otáčok asi od 1600 až 1800 1/min, maximálne do 2000 1/min je zapnutá úplne. Zväčšením nastavovanej vzdialenosti sa posúva zapínanie spojky do vyšších otáčok a opačne.

Ak by spojka zapínala príliš skoro, alebo keby pri brzdení zle vypínala, môže sa výnimočne zväčšiť nastavovaná vzdialenosť na 50 mm. Táto hodnota sa však nesmie prekročiť, pretože závity vypínacej pružiny by mohli na seba navzájom dosadnúť, spojka by úplne nezapínala a poškodila by sa.

Obr. 11.4

Obr. 11.4. Nastavenie vypínacej pružiny

1 - dvojdielna hlavná páka spojky, 2 - puzdro vypínacej pružiny, 3 - čap spájajúci ťahadlo vypínacej pružiny a páku spojky, 4 - nastavovacia skrutka M 8, 5 - poistná matica, 6 - hydraulický spojkový valec, a - nastavovaná vzdialenosť

 

Po každom nastavení spojky prekontrolujeme správnosť jej funkcie. Počas jazdy na 4. prevodovom stupni znížime rýchlosť na 30 km/h. Keď pri náhlom pridaní plynu spojka nekĺže, prípadne kĺže len nepatrne, je správne nastavená.

 

Výmena obtokovej dýzy

V prípade, že aj po nastavení vypínacej pružiny spojka nezapína v správnom rozsahu otáčok, môže sa ďalšie nastavenie dosiahnuť výmenou obtokovej dýzy. Tá je umiestnená na výtlačnej strane olejového čerpadla (obr. 11.5). Ak spojka zapína pri veľmi nízkych otáčkach, prípadne pri brzdení neskoro vypína a nastavovaná vzdialenosť vypínacej pružiny a je 40 mm, presunieme pracovnú oblasť spojky do vyšších otáčok výmenou obtokovej dýzy za väčšiu, napríklad z 90 na 95, alebo 100. Pri nastavenej vzdialenosti medzi čapom a okrajom puzdra 30 mm a zapínaní spojky pri veľmi vysokých otáčkach, vymeníme obtokovú dýzu za menšiu, napríklad z 90 na 85, alebo 80.

Obr. 11.5

Obr. 11.5. Rez olejovým čerpadlom

1 - výtlačné hrdlo čerpadla, 2 - nasávacie hrdlo čerpadla, 3 - obtoková dýza

 

Prístup k obtokovej dýze získame po odmontovaní výtlačného potrubia z olejového čerpadla (obr. 11.2). Obtokovú dýzu vyskrutkujeme skrutkovačom a vytiahneme pomocou zastrúhanej drevenej špajle. Korektúra obtokovej dýzy je nutná len vo výnimočných prípadoch.

 

Kontrola a údržba elektrickej časti zariadenia

Pravidelne po najazdení každých 25 až 30 000 km prekontrolujeme upevnenie všetkých káblov elektrickej časti zariadenia Hycomat a tiež rozoberieme a ošetríme spínacie kontakty radiacej páky. Tie ošetríme raz za 3 roky aj keď sme nenajazdili uvedený počet kilometrov. Najskôr sa povolí poistná matica na radiacej páke a potom sa odskrutkuje puzdro s radiacou pákou (obr.11.6). Kontakty očistíme suchou alebo v benzíne namočenou látkou. Keď sú na kontaktoch opálené miesta, vyleštíme ich jemným šmirglovým papierom.

Obr. 11.6

Obr. 11.6. Elektrické spínacie kontakty radiacej páky (označené šípkami) s poistnou maticou na ľavej strane a puzdrom pre nastavenie vzdialenosti kontaktov na pravej strane

 

Správna vzdialenosť spínacích kontaktov radiacej páky sa nastavuje tak, že sa dostatočne povolí poistná matica a puzdro sa zatiahne až na doraz (aby kontakty na seba dosadli). Potom puzdro povolíme o 1/3 otáčky a v tejto polohe ho zabezpečíme dotiahnutím poistnej matice. Takto nastavená vzdialenosť kontaktov zaručuje, že sa tieto zopnú už pri malom vychýlení pohyblivej časti radiacej páky a uzavrú príslušný elektrický obvod.

Ostatné diely elektrickej časti automatického ovládania spojky (obr. 11.7) nevyžadujú údržbu.

Obr. 11.7

Obr. 11.7. Schéma zapojenia elektrickej inštalácie zariadenia Hycomat (vyhotovenie s mechanickým aj hydraulickým ochranným spínačom)

1 - spínač radiacej páky, 2 - spínacie relé, 3 - elektromagnet riadiaceho ventilu, 4 - riadiaci ventil, 5 - tlakový hydraulický spínač, 6 - mechanický spínač, 7 - poistková skrinka (pri vyhotoveniach bez mechanického a hydraulického ochranného spínača nie je zapojený vodič od svorky 86 spínacieho relé cez spínače 5 a 6 na kostru)

 

11.2 Poruchy automatického ovládania spojky

Najčastejšie sa vyskytujúce poruchy automatického ovládania spojky, ich príčiny a spôsob odstránenia sú prehľadne uvedené v tab. 11.1. V prípade, že zariadenie na automatické ovládanie spojky správne nefunguje, alebo nefunguje vôbec, účelné je najskôr zistiť, či je porucha v hydraulicko-mechanickej, alebo elektrickej časti zariadenia.

V prvom rade skontrolujeme, či v zásobnej nádrži je dostatočné množstvo oleja. Ak nie je alebo je nádrž prázdna, svedčí to o netesnosti v hydraulickom systéme ovládania. Môže byť spôsobená uvolnením niektorého spoja alebo poruchou hadice. V takom prípade prekontrolujeme najskôr všetky dielce hydraulického systému a zistenú netesnosť odstránime. Poškodenú hadicu treba vymeniť, uvolnený spoj dotiahnuť a olej doplniť. Ak je v zásobnej nádrži dostatok oleja a piest hydraulického valca spojky vôbec nereaguje na zvýšenie otáčok motora, môže byť porucha v olejovom čerpadle, alebo v riadiacom ventile. Miesto poruchy môžeme bližšie určiť nasledovným postupom. Opatrne uvoľníme pripojenie tlakovej hadice od čerpadla k riadiacemu ventilu na výstupe z čerpadla a presvedčíme sa, či čerpadlo dodáva pri zvýšených otáčkach tlakový olej (potom je v poriadku), alebo nie. Ak áno, skontrolujeme rovnakým postupom či je tlak v hadici od riadiaceho ventilu k hydraulickému spojkovému valcu. Príčinou poruchy môže byť aj visiaci piest v hydraulickom valci spojky. Existenciu tejto poruchy môžeme jednoducho overiť pohybovaním uvoľnenej piestovej tyče. Ak je takýto pohyb možný, bude hydraulický valec spojky v poriadku. Spojkový valec v prípade potreby rozoberieme po stiahnutí gumovej zátky a vybratí kruhovej poistky. Opravíme ho podobným postupom ako brzdový valček (kapitola 7.1).

Pri hľadaní porúch v elektrickej časti zariadenia postupujeme nasledovne. V prvom rade skontrolujeme, či nie je prepálená poistka (č. 15) a v prípade potreby ju vymeníme. Ďalej skontrolujeme všetky elektrické káble a ich spoje od radiacej páky až po prevodovku vrátane ukostrenia (obr. 11.2). Pomocou kontrolnej žiarovky zistíme, či dostáva prúd spínacie relé. Kontrolnú žiarovku pripojíme na svorku spínacieho relé 30/51 (obr. 11.7) a na kostru. V prípade, že žiarovka nesvieti, spínacie relé prúd nedostáva. Ak je dobrá poistka, je chyba v kábli.

Funkciu spínacích kontaktov radiacej páky overíme tak, že kontrolnú žiarovku zapojíme na svorky 30/51 a 86 spínacieho relé. Keď vychýlením radiacej páky spojíme kontakty, musí sa kontrolná žiarovka rozsvietiť. Ak nie, porucha je v spínacích kontaktoch radiacej páky.

Spínacie relé skontrolujeme zapojením kontrolnej žiarovky na svorku 87 a kostru. Pri pohybe radiacej páky sa musí žiarovka rozsvietiť. Keď sa nerozsvieti, spínacie relé je chybné.

Keď postupne vylúčime všetky uvedené poruchy elektrickej časti, ktoré sa môžu vyskytnúť a elektromagnet riadiaceho ventilu nepracuje, môže byť porucha už len v samotnom elektromagnete, alebo jeho prívodoch.

Ochranný tlačný mechanický spínač (pokiaľ je ním vozidlo vybavené) má byť pri otvorenej kapote motora v zopnutom stave. Odporúča sa skontrolovať, či neostáva "visieť" v rozopnutom stave (rozopnutý musí byť len pri zatvorenej kapote motora).

Zistené chybné dielce elektrickej časti zariadenia Hycomat treba vymeniť.

Prípadnú poruchu samotnej spojky môžeme zistiť, alebo vylúčiť, po vyradení automatického ovládania uvoľnením parkovacieho uzáveru a preskúšaním jej činnosti pomocou mechanického ovládania pomocným pedálom (kapitola 2.2).

Treba ešte pripomenúť, že pri jazde na hociktorom prevodovom stupni pri poklese otáčok motora pod určitú minimálna hranicu sa zníži tlak oleja v hydraulickom spojkovom valci natoľko, že vypínacia pružina spojku automaticky vypne. V takom prípade nejde o žiadnu poruchu. Vypnutie vyplýva z funkcie automatického ovládania, ktoré tu vlastne plní aj úlohu ochrany motora pred preťažením. Dôležité je aj správne nastavenie samotných otáčok voľnobehu motora. Keď má motor väčšie otáčky voľnobehu ako 800 l/min, prítlačný kotúč sa neustále dotýka spojkového obloženia (pričom automobil stojí), čím sa môže spáliť obloženie.

Pri poruche automatického ovládania spojky možno jazdu dokončiť bez problémov jeho vyradením (uvoľnením parkovacieho uzáveru) a mechanickým ovládaním spojky pomocným pedálom.

Poruchy automatického ovládania spojky Hycomat, ich príčiny a spôsob odstránenia Tabuľka 11.1
Spojka zaberá príliš skoro (už pri nízkych otáčkach) Vypínacia pružina spojky má malé predpätie Vypínaciu pružinu správne nastaviť – zväčšiť nastavovaciu vzdialenosť a (pozri kap. 11.1)
Zapchaté alebo malá obtoková dýzy na výtlačnej strane olejového čerpadla Obtokovú dýzu vymontovať, vyčistiť, prípadne vymeniť za väčšiu (pozri kap. 11.1)
Spojka zaberá príliš neskoro (až pri vysokých otáčkach) Vypínacia pružina spojky má veľké predpätie Vypínaciu pružinu správne nastaviť – zmenšiť nastavovaciu vzdialenosť a (pozri kap. 11.1)
Uvoľnená alebo veľká obtoková dýza na výtlačnej strane olejového čerpadla Obtokovú dýzu riadne zaskrutkovať, prípadne vymeniť za menšiu (pozri kap. 11.1)
Spojka nezaberá Veľká vôľa na hlavnej páke spojky Nastaviť vôľu spojky predpísaným spôsobom(pozri kap. 11.1)
Spojka preklzuje Hlavná páka spojky nemá predpísanú vôľu alebo nemá žiadnu vôľu Nastaviť vôľu spojky predpísaným spôsobom (pozri kap. 11.1)
Uvoľnený spínací kontakt radiacej páky (pri otrasoch spína samovoľne) Upevniť kontakty radiacej páky (pozri kap. 11.1)
Možne príčiny podľa tab. 2.1, ktoré súvisia s funkciou samotnej spojky Spôsob odstránenia jednotlivých príčin poruchy je uvedený v tab. 2.1
Elektrické zariadenie Hycomatu nefunguje Uvoľnený ukostrovací kábel na radiacej tyči (pozri kap. 11.2) Ukostrovací kábel radiacej tyče upevniť
Prepálená poistka (č. 15) Poistku vymeniť
Uvoľnený, alebo odtrhnutý niektorý z káblov elektrického príslušenstva Hycomatu Skontrolovať všetky káble elektrického príslušenstva Hycomatu  (pozri kap. 11.2), uvoľnené upevniť, odtrhnuté spojiť
Poškodené spínacie relé, elektromagnet riadiaceho ventilu alebo ich prívody (poškodený dielec možno zistiť postupom uvedeným v kap. 11.2) Zistený chybný dielec vymenit
Za jazdy nemožno radiť prevodové stupne

Hydraulický mechanizmus Hycomatu nefunguje – pracovný valec nereaguje na zvýšenie otáčok

V zásobnej nádrži nie je dostatočné množstvo oleja alebo je nádrž prázdna Prekontrolovať tesnosť všetkých dielcov hydraulického systému a odstrániť zistenú netesnosť – uvoľnené spoje dotiahnuť, poškodenú hadicu vymeniť
Zadreté olejové čerpadlo Olejové čerpadlo opraviť alebo vymeniť *
Odtrhnutý hnací hriadeľ olejového čerpadla Náhon čerpadla opraviť *
Regulačný piest riadiaceho ventilu ostáva visieť (je zaseknutý) Riadiaci ventil rozmontovať, vyčistiť a funkčné plochy vyleštiť lapovacou pastou *
Zadretý (skorodovaný) piest v hydraulickom spojkovom valci Spojkový valec rozmontovať, dielce vyčistiť a vyleštiť lapovacou pastou  (pozri kap. 11.2) *

* Opravu odporúčame prenechať odbornej dielni

[Nahoru] [Obsah] [Index]