8 KOLESÁ

Diskové kolesá so štyrmi otvormi pre pripevňovacie skrutky majú ráfik 4J x 13, nové vyhotovenie kolies (od roku 1983) s ventilačnými otvormi pre lepší odvod tepla z bŕzd má asymetrický prehĺbený ráfik s jednostranným vyvýšením. Účelom uvedených úprav je zvýšenie bezpečnosti jazdy. Originálne pneumatiky 5,20 - 13 sú od roku 1966 v bezvzdušnicovom vyhotovení. Pneumatiky tohto rozmeru sa vyrábajú aj u nás, a to ako bezvzdušnicové, ale aj vo vyhotovení s dušou. Zodpovedajúca vzdušnica má rozmer 520/550 - 13 a v nevyhnutnom prípade môže sa použiť aj v bezvzdušnicovej pneumatike, keď inak nemožno odstrániť unikanie vzduchu.

Pre sériovú montáž na vozidlá Trabant 601 sa používajú tiež radiálne pneumatiky 145 SR 13. Diskové kolesá s ráfikom sú rovnaké. Tento rozmer radiálnych pneumatík sa u nás vyrába vo vzdušnicovom aj bezvzdušnicovom vyhotovení. Pri montáži pneumatík 145 SR 13 s dušou, alebo v prípade potreby, sa používajú - vzdušnice s rozmerom 145/155R - 13.

Radiálne pneumatiky majú v porovnaní s diagonálnymi vyššiu životnosť a zlepšujú aj jazdné vlastnosti vozidla. Keď máme iba dve radiálne pneumatiky, musia sa namontovať na zadnú nápravu (§ 25 vyhlášky FMD číslo 41/1984 Zb.). Na tej istej náprave môžeme použiť (s výnimkou núdzového dojazdu) len pneumatiky rovnakej konštrukcie a rovnakého typu dezénu. Od 1. 1. 1986 sa môžu na tej istej náprave vozidla používať iba zhodné pneumatiky, to znamená pneumatiky zhodnej konštrukcie, typu dezénu a značky.

 

8.1 Ako dosiahnuť stanovenú životnosť pneumatík

Výmena pneumatík je dosť nákladná. Aby sa plne využil, prípadne aj prekročil, záručný kilometrový výkon (životnosť pneumatík) treba dodržiavať ďalej uvedené zásady.

1. Samozrejmým predpokladom je, že pneumatiky sú montova­né na nepoškodené a čisté ráfiky predpísaných rozmerov pre danú pneumatiku a že (pneumatiky so vzdušnicou) sa použije vzdušnica, ktorá je predpísaná pre daný typ a rozmer pneumatiky.

2 Dôsledne dodržiavame predpísané hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách (tab. 8.1). Pravidelne ich kontrolujeme a podľa potreby upravíme. Najvhodnejšie je jazdiť s takým tlakom vzduchu v pneumatikách, ktorý zodpovedá danému zaťaženiu. Z tab. 8.1, ktorá je zostavená podľa údajov výrobcu, vidieť, že tlak v pneumatikách prednej nápravy je rovnaký pre rôzne zaťaženie vozidla. Tlak v pneumatikách zadných kolies upravíme podľa potreby. Pneumatiky, resp. vozidlo, nepreťažujeme!

 

Predpísané hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách Tabuľka 8.1
Pneumatiky 5,20 - 13 alebo 145 SR 13
Typ Tlak vzduchu v pneumatikách pri zaťažení vozidla (kPa)
Do 60 % užitočnej hmotnosti (do 231 kg) Nad 60 % užitočnej hmotnosti (nad 234 kg)
Trabant 601 limuzína vpredu 140 140
  vzadu 140 160
Trabant 601 univerzál vpredu 140 140
  vzadu 140 170

Poznámka: Pri trvalej jazde vysokou rýchlosťou (na diaľnici) sa odporúča zvýšiť tlak vzduchu v pneumatikách o 20 kPa.

3. Pri kontrole hustenia prekontrolujeme stav a rovnomernosť opotrebovania behúňov pneumatík. Súčasne skrutkovačom odstránime z dezénu cudzie telesá, napr. drobné kamienky, aby pri jazde svojimi ostrými hranami behúň nepoškodzovali. Keď zistíme nerovnomerné opotrebovanie pneumatík, vyhľadáme príčinu (pozri tab. 8.2) a podľa možnosti ju odstránime sami, alebo sa obrátime na odbornú dielňu s potrebnou kontrolnou technikou. Kolesá navzájom pravidelne vymieňame podľa pokynov výrobcu.

4. Vyhýbame sa prudkému brzdeniu vozidla, pri ktorom dochádza k blokovaniu kolies, ale aj prudkej akcelerácii a zbytočne rýchlej jazde v zákrutách. Prešmykovanie a blokovanie kolies veľmi znižuje životnosť pneumatík, najmä na vozovkách s drsným povrchom.

5. Nejazdíme rýchlo cez ostré predmety, ako sú kamene, hrany výmoľov a pod., môže sa poškodil kostra pneumatiky. V mestách dávame pozor na obrubníky, na ktoré sú citlivé najmä radiálne pneumatiky, a nejazdíme zbytočne po koľajniciach električiek.

6. Po každej oprave pneumatiky alebo po montáži nových pneumatík necháme kolesá dynamicky vyvážiť. Stanovený interval kontroly vyváženosti kolies dodržujeme. Keď zistíme stratu vyvažovacieho závažia kolesa, treba koleso znova vyvážiť. Vyváženie predných kolies necháme skontrolovať aj vtedy, keď zistíme ich kmitanie.

7. Pneumatiky chránime pred stykom s benzínom, olejom, naftou, kyselinami. Podľa možnosti ich chránime aj pred prudkým slnkom.

 

Charakter nerovnomerného opotrebovania behúňov pneumatík, najčastejšie príčiny a spôsob odstránenia  

Tabuľka 8.2

Pravdepodobná príčina poruchy Spôsob odstránenia poruchy
Viac opotrebované okraje pneumatík
Nízky tlak vzduchu v pneumatike  Pravidelne kontrolovať a udržiavať tlak vzduchu na predpísanej hodnote.
Viac opotrebovaný stred pneumatiky
Vysoký tlak vzduchu v pneumatike Pravidelne kontrolovať a udržiavať tlak vzduchu na predpísanej hodnote
  Abnormálne opotrebovanie vnútorných alebo vonkajších pásov dezénu, tvorenie tenkých výstupkov v dezéne
Nesprávna zbiehavosť kolies Pravidelne kontrolovať geometriu kolies nápravy
  Jednostranné opotrebovanie pneumatiky
Nesprávny odklon kolesa Pravidelne kontrolovať geometriu kolies nápravy
  Sústavné preťažovanie vozidla (pneumatika je opotrebovaná len na vnútornej strane) Vozidlo nepreťažovať
*Unavené (popraskané) listové pružiny vozidla - pneumatika sa opotrebúva na vnútornej strane  Listové pružiny vymeniť
*Nesprávne nastavená súosovosť zadnej a prednej nápravy Skontrolovať súmernosť polohy kolies prednej a zadnej nápravy
*Neboli včas otočené pneumatiky na ráfiku Pneumatiku na ráfiku otočiť  (po 20 000 km jazdy)
*Nesprávne nastavené riadenie (uhly natočenia kolies) Skontrolovať nápravu a riadenie, nastaviť uhly kolies a zbiehavosť
*Nárazom poškodená predná alebo zadná náprava - charakter opotrebovania môže byť aj iný podľa toho, čo bolo nárazom poškodené Skontrolovať geometriu a vzájomnú polohu náprav, deformované dielce vymeniť
Striedavé miestne opotrebovanie dezénu, plôškovanie
*Nárazom poškodená predná alebo zadná náprava - charakter opotrebovania môže byť aj iný podľa toho, čo bolo nárazom poškodené Skontrolovať geometriu a vzájomnú polohu náprav, deformované dielce vymeniť
*Nevyvážené koleso Koleso vyvážiť
*Poškodený tlmič pruženia Tlmič pruženia vymeniť alebo opraviť
*Hádže disk kolesa Disk kolesa vyrovnať alebo vymeniť
*Brzdový bubon je oválny, koleso má sklon k blokovaniu Skontrolovať tvar bubna, presústružiť ho alebo vymeniť; brzdy nastaviť
*Opotrebované ložiská, výkyvný čap (pri prednej náprave), poškodenie zavesenia kolesa Zistiť poškodenie a opotrebované dielce a vymeniť ich

*Kontrolu, opravu alebo výmenu odporúčame prenechať odbornej dielni.

 

Podľa vyhlášky FMD č. 41/1984 Zb., musí mať činná plocha pneumatiky po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa jasne viditeľnú vzorku s hĺbkou najmenej 1 mm. To je krajná hranica opotrebovania pneumatiky. Prevádzka vozidla s viac opotrebovanými pneumatikami nie je prípustná.

 

8.2 Údržba kolies a opravy pneumatík

Údržba kolies

Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujeme vždy pred jazdou, keď pneumatika ešte nie je zohriata. V priebehu jazdy sa pneumatika a tým aj v nej obsiahnutý vzduch, zohrieva, čím sa tlak zvyšuje. Za normálnych podmienok jazdy sa tlak v pneumatikách zvýši asi o 20 kPa. S takýmto zvýšením tlaku sa ráta, a preto z pneumatík vzduch nevypúšťame - po ochladení by boli podhustené. Do úvahy treba vziať aj pokles tlaku v pneumatikách v zimnom období, predovšetkým pri mrazoch. Je výhodné zvýšiť v nich tlak asi o 10 kPa.

Znečistené pneumatiky od benzínu, oleja alebo iných mastidiel umyjeme bežným saponátovým prostriedkom a opláchneme vodou, príp. ich aspoň utrieme handrou namočenou vo vode. Pôsobením uvedených látok na gumu táto stráca svoje pôvodné vlastnosti - napučiava.

Dynamické vyváženie kolies treba kontrolovať najneskôr po najazdení každých 10 000 km, pri radiálnych pneumatikách už po 5000 km, aj keď nedošlo k nijakému poškodeniu pneumatiky, ani kolesa. Pôvodné vyváženie sa v prevádzke postupne porušuje. Spôsobené je to aj samotným opotrebovaním dezénu, ktoré nebýva úplne rovnomerné.

Vyváženie kolies si necháme urobiť v špecializovanom servise, ktorý má vyvažovací stroj. Predtým však diskové kolesá očistíme od zaschnutého blata a iných nečistôt, ktorých najmä na vnútornej strane býva dosť.

Pri montáži nových pneumatík treba pamätať na to, že tieto majú určené najľahšie miesto (nevyváženosť), ktoré je označené na boku pneumatiky farebnou bodkou. Farebná značka na pneumatike pri montáži musí byť vždy pri ventile, ktorý svojou hmotnosťou vo veľkej miere vyrovnáva celkovú nevyváženosť kolesa.

Výmena kolies. Jej účelom je dosiahnuť rovnomerné opotrebovanie všetkých pneumatík, a tak predĺžiť ich životnosť. Behúne pneumatík sa neopotrebovávajú úplne rovnomerne v dôsledku rozdielneho pracovného režimu kolies prednej a zadnej nápravy, rozdielneho zaťažovania vozidla atd. Preto výrobca vozidiel Trabant odporúča vzájomnú výmenu kolies s diagonálnymi pneumatikami po najazdení každých 5000 km, podľa schémy na obr. 8.1a. Odporúčaná schéma zahŕňa do výmeny kolies aj náhradné koleso, aby sa jeho pneumatika starnutím materiálu neznehodnocovala.

Podľa výsledkov skúšok, ktoré uskutočnil výrobca na vozidlách Trabant, nezáleží na tom, či volíme striedanie kolies krížom (obr. 8.1 a), alebo jednostranným systémom (obr. 8.1b), ktorý sa vo všeobecnosti odporúča pre radiálne pneumatiky. Skúšky ukázali, že dôležitá je výmena zadných kolies za predné a naopak. Podľa údajov výrobcu vozidla pri použití radiálnych pneumatík a dodržaní predpísanej zbiehavosti nie je však striedanie kolies potrebné. Ťažšie sa pri striedaní kolies zisťuje príčina nerovnomerného opotrebovania dezénu. Tu treba pripomenúť, že keď zistíme nepravidelné opotrebovávanie dezénu, treba pred výmenou pneumatík najprv zistiť a odstrániť príčinu tohto javu.

Obr. 8.1

Obr. 8.l. Schéma vzájomnej výmeny kolies

a - výmena kolies krížom (vrátane rezervy), odporúčaná výrobcom vozidla, b - výmena kolies jednostranným systémom

Aby sa dezén pneumatík neopotrebovával iba na jednej strane behúňa (týka sa hlavne kolies zadnej nápravy), odporúča sa každých 20 000 km jazdy pneumatiky sňať a otočiť priamo na ráfikoch. To sa vzťahuje rovnako na diagonálne aj radiálne pneumatiky, ktoré pri jednostrannom opotrebovaní dezénu behúňa otočíme na ráfiku podľa potreby aj skôr, bez striedania kolies. Túto prácu odporúčame prenechať odbornej dielni.

Na dosiahnutie lepšej smerovej stability vozidla je správnejšie montovať pneumatiky s lepším dezénom na zadné kolesá.

 

Opravy pneumatík

K najobyčajnejším, ale aj najnepríjemnejším prekvapeniam patrí poškodenie vzdušnice alebo pneumatiky, spojené s únikom vzduchu. Postup výmeny kolesa je uvedený v Návode na obsluhu a údržbu vozidla. Keď musíme túto prácu robiť na rozmoknutej ceste alebo snehu, je to nepríjemné, pretože sa zdvihák zabára. Dobre poslúži v takom prípade doštička z tvrdého dreva na podloženie zdviháka, ktorá by nemala chýbať vo výbave vozidla.

Keď dostanete defekt dvakrát za sebou, neostáva nič iné, len poškodenú pneumatiku alebo vzdušnicu opraviť. Pretože postupy opráv pri bezvzdušnicovej pneumatike a pneumatike so vzdušnicou sú rozdielne, zmienime sa o nich osobitne.

 

Bezvzdušnicové pneumatiky

Keď dôjde k menšiemu poškodeniu pneumatiky, napr. k prepichnutiu behúňa klincom alebo iným ostrým predmetom, netreba pneumatiku z ráfika demontovať. Takéto poškodenie opravíme pomocou súpravy na opravu bezvzdušnicových pneumatík (patrí k štandardnej výbave vozidla). K súprave je priložený podrobný návod, preto ho tu nebudeme uvádzať. Netesné miesto, ak ho nemožno určiť pri prehliadke pneumatiky, nájdeme tak, že koleso ponoríme do vody a unikajúci vzduch prezradí netesnosť.

Pri vypustenej bezvzdušnicovej pneumatike niekedy nepriliehajú pätky plášťa k ráfiku. Preto prvé hustenie vyžaduje zvláštny postup. Pneumatiku stiahneme po obvode hrubším povrazom alebo vlečným lanom, ktoré napíname skrutkovačom (pozri obr. 8.2) dovtedy, kým pätky pneumatiky zaujmú v ráfiku správnu polohu. Potom možno pneumatiku nafúkať aj ručnou hustilkou. Najskôr ju nafúkame na vyšší tlak, asi 250 kPa, aby pätky dobre doľahli k ráfiku. Po niekoľkých kilometroch jazdy znížime tlak na predpísanú hodnotu.

Pri väčších poškodeniach, keď si oprava vyžaduje demontáž pneumatiky z ráfika, treba ju zveriť odbornej dielni. Demontáž a montáž pneumatiky z ráfika je najlepšie robiť na montážnych strojoch, kde nie je nebezpečenstvo poškodenia pätky.

Inou príčinou unikania vzduchu z pneumatiky môže byť poškodený ráfik, ktorý v niektorom mieste nie je hladký (zhrdzavený) alebo je deformovaný. Tesniaca guma pneumatiky potom na takom mieste nemôže dokonale priľnúť. Chybné môže byt aj gumové tesnenie ventilu. V takýchto prípadoch alebo pri vážnom poškodení samotnej pneumatiky, keď nemôžeme žiadnym dostupným spôsobom odstrániť unikanie vzduchu, vložíme do bezvzdušnicovej pneumatiky vzdušnicu predpísaného rozmeru.

Obr. 8.2

Obr. 8.2. Hustenie vypustenej bezvzdušnicovej pneumatiky (z obrázku je zrejmý spôsob stiahnutia pneumatiky lanom)

 

Bezvzdušnicové pneumatiky časom priľnú veľmi tesne k ráfiku. Keď sa dostaneme do situácie, že musíme niekde na ceste vložiť do pneumatiky vzdušnicu, použijeme na jej uvoľnenie z ráfiku zdvihák z výbavy vozidla. Nasadíme ho do otvoru v karosérii tak, aby pneumatika, ktorú chceme uvoľniť, bola pod jeho pätkou, pod ktorú vložíme drevenú doštičku. Zdvíhaním vozidla sa pneumatika uvoľňuje z ráfika.

 

Pneumatiky so vzdušnicou

Keď chceme opraviť prepichnutú vzdušnicu, opatrne vyberieme pomocou čiapočky vložku ventilu (aby ju unikajúci vzduch nevystrelil a nestratila sa), vypustíme vzduch a zatlačíme pneumatiku do ráfiku. Predtým si poznačíme polohu vyvažovacích závaží a vzájomnú polohu pneumatiky a ráfika, ktorú pri opätovnej montáži dodržíme. Na pneumatiku si kľakneme na protiľahlej strane ventilu. Obidve montážne páky nasadíme pod pätku pneumatiky pri ventile. Pätku nadvihneme nad okraj ráfika postupne po celom obvode. Pneumatiku pri ventile nadvihneme a vzdušnicu vyberieme. Nafúkame ju a ponorením do vody určíme miesto prepichnutia. Keď nie je nikde v blízkosti voda, napr. nejaká čistá kaluž, určíme poškodené miesto otáčaním vzdušnice v blízkosti tváre. Pokožka tváre je citlivejšia ako na rukách, a preto ľahšie určíme miesto, kde vzduch uniká. Okrem toho aj lepšie počujeme unikanie vzduchu. Po zistení poškodeného miesta opäť vyskrutkujeme vložku ventilu, zo vzdušnice vytlačíme vzduch a poškodené miesto pripravíme na opravu. Na opravu použijeme lepiacu súpravu (so studenou alebo teplou záplatou), predávanú bežne v n. p. Mototechna, a postupujeme podľa priloženého návodu.

Pri spätnej montáži vložíme vzdušnicu do pneumatiky a ventil nasadíme do otvoru v ráfiku (vzdušnicu môžeme mierne nahustiť). Pätku pneumatiky zatlačíme najprv naproti ventilu. Montážnymi pákami postupujeme po obvode ráfika, až do neho zapadne celý plášť. Pneumatika sa mierne nahusti, koleso sa postaví a poklepáva sa ním o zem pri súčasnom pootáčaní. Tým sa po celom obvode pneumatika usadí v ráfiku. Vzduch potom vypustíme, na pôvodné miesto nasadíme vyvažovacie závažia a pneumatiku nahustíme na predpísaný tlak. Príležitostne necháme skontrolovať vyváženie kolesa.

Unikanie vzduchu môže spôsobiť aj chybné tesnenie vložky ventilu. O jej tesnosti sa môžeme ľahko presvedčiť tak, že na otvor ventilu nanesieme trochu slín. Keď ventil prepúšťa vzduch, vytvorí sa zo slín bublina. V takom prípade vložku ventilu skúsime najskôr dotiahnuť a keď to nepomôže, vymeníme ju.

Pri prepichnutí pneumatiky dochádza často aj k poškodeniu ráfika. Menšie poškodenie možno núdzovo opraviť vyklepaním kladivom a zarovnaním pilníkom, väčšiu opravu treba zveriť špecializovanej opravovni. Zvlášť pri bezdušových pneumatikách je poškodenie ráfika veľmi nepríjemné a často neostáva nič iné, iba dať do pneumatiky vzdušnicu. Kolesá s poškodeným ráfikom dávame na zadnú nápravu, kde nevyváženosť kolesa až tak nevadí, ako na prednej náprave.

 

8.3 Príčiny nerovnomerného opotrebovania pneumatík

Za normálnych podmienok prevádzky sa behúne pneumatík opotrebovávajú približne rovnomerne a rovnako rýchlo na tej istej náprave. Najčastejším problémom pri pneumatikách je abnormálne nerovnomerné (nepravidelné) opotrebovanie dezénu po šírke a obvode behúňa (pozri tab. 8.2). V takom prípade treba príčinu tohto javu rýchle určiť a odstrániť, inak sa môže pneumatika v krátkom čase úplne znehodnotiť.

Podľa charakteru nerovnomernosti opotrebovania dezénu môžeme z tab. 8.2 určiť pravdepodobnú príčinu a spôsob jej odstránenia. Treba rátať s tým, že v konkrétnom prípade môže byt aj niekoľko príčin, ktoré sa podieľajú na nerovnomernosti opotrebovania (napr. nesprávna zbiehavosť aj nevyváženosť kolesa). Pravé príčiny možno vylučovacou metódou postupne určiť a odstrániť.

Spoľahlivo určiť príčinu nerovnomerného alebo nadmerného opotrebovania pneumatík vyžaduje určitú úroveň skúseností vodiča. Ani pre začiatočníka by však nemal byť problém odhaliť pri prehliadke, že niečo nie je v poriadku. V takom prípade, a aj vtedy, keď nemáme istotu čo je príčinou abnormálneho opotrebovania, odporúčame návštevu odbornej dielne s potrebnou kontrolnou technikou.

V súvislosti s charakterom opotrebovania treba pripomenúť, že pneumatiky zadnej nápravy mávajú hranaté stopy opotrebovania dezénu, najmä ak vozidlo jazdí väčšinou obsadené len jednou alebo dvoma osobami. Súvisí to s konštrukciou zadnej nápravy a nemusí to byt vždy príznakom nejakej poruchy.

[Nahoru] [Obsah] [Index]