6 KVAPALINOVÉ TLMIČE PRUŽENIA

Vozidlá Trabant 601 majú dvojčinné kvapalinové tlmiče pruženia, čo znamená, že kladú odpor proti stláčaniu aj rozťahovaniu. Pritom hodnota odporu pri rozťahovaní tlmiča pruženia je podstatne väčšia, ako pri jeho stláčaní (tlmiče, ktoré sa používajú od r. 1969, majú odpor približne dvakrát väčší). Od novembra 1979 sa montujú tlmiče pruženia nového typu so zväčšenou životnosťou. Poznáme ich podľa toho, že sú na plášti tlmiča pri spodnom oku označené nápisom EXTRA (býva doplnený dvojitou vlnovkou). Oproti skoršie používaným tlmičom sú naviac menej hlučné. Tlmiče sú rozoberateľné, takže ich možno opravovať.

Úlohou tlmičov je zmenšovať (stlmiť) kmitanie karosérie a náprav, vyvolané nerovnosťami vozovky. V prevádzke sú vystavené veľkému namáhaniu, najmä pri jazde na cestách s nerovným povrchom. Keďže ich stav ovplyvňuje nielen pohodlie, ale aj jazdné vlastnosti vozidla, ich správna funkcia je veľmi dôležitá. Chybné tlmiče pruženia okrem toho nepriaznivo pôsobia aj na opotrebovanie pneumatík.

 

6.1 Kontrola a výmena tlmičov pruženia

Samotné tlmiče pruženia nevyžadujú osobitnú údržbu. Treba však dbať na to, aby pevne sedeli vo svojom uchytení, kontrolovať ich tesnosť a funkciu.

 

Kontrola tlmičov pruženia

Upevnenie tlmiča skontrolujeme pri odmontovanom kolese a odľahčenej polnáprave tak, že ním skúsime zatriasť. Tlmič pruženia pritom nesmie klepať (pozri tab. 6.l).

Funkciu tlmičov pruženia EXTRA kontrolujeme po najazdení každých 30 000 až 40 000 km, staršie typy tlmičov po 10 000 až 15 000 km, a aj vtedy, ak máme podozrenie, že sú chybné. Pri kontrole zdvihneme vozidlo na tej strane, kde tlmič pruženia kontrolujeme a odmontujeme koleso. Po vybratí závlačky odkrútime maticu pripevňovacej skrutky spodného oka tlmiča a skrutku vyberieme. Spodné oko tlmiča je pri prednej náprave pripevnené vo vidlicovom držiaku, prinitovanom na prednej listovej pružine (pozri obr. 4.1). Držiak spodného oka tlmiča pruženia zadnej nápravy je priskrutkovaný k ramenu zavesenia (pozri obr. 5.2). Po uvoľnení spodného oka tlmič pruženia stlačíme a vzápätí ho prudko roztiahneme (pozri obr. 6.1). Keď je tlmič pruženia v poriadku, kladie väčší odpor proti roztiahnutiu, než proti stlačeniu. Ak cítime v úvrati pohybu voľný chod alebo tlmič pruženia nekladie proti pohybu odpor, je pravdepodobne chybný a mal by sa vymontovať, objektívne vyskúšať a podľa potreby opraviť v odbornej dielni. Pri uvedenej kontrole pôsobíme na spodný koniec tlmiča pruženia len v smere jeho osi, inak môžeme ohnúť piestnicu. Treba však pripomenúť, že takýmto spôsobom zistíme len to, či tlmič pruženia pracuje a nie jeho skutočnú účinnosť. Presné preskúšanie účinnosti tlmičov pruženia môže urobiť len špecializovaná opravovňa, vybavená potrebným skúšobným zariadením. Na tomto zariadení sa zisťujú funkčné vlastnosti samotných tlmičov pruženia po ich vymontovaní z vozidla. Orientačne možno účinnosť tlmenia pruženia posúdiť aj priamo na vozidle. Na to sú bezdemontážne skúšobné zariadenia (BOGE, SAMA, KOM a pod.), ktoré majú niektoré opravovne. Ak máte takúto možnosť, mali by ste ju využiť.

Obr. 6.1

Obr. 6.l. Kontrola funkcie tlmiča pruženia

1 - vidlicový držiak spodného oka tlmiča pruženia, 2 - šesťhranná nastavovacia spojka spojovacej tyče

Známy a rozšírený spôsob kontroly funkcie tlmičov pruženia rozhojdaním príslušného blatníka vozidla nemožno vôbec odporúčať. Vzhľadom na listové pružiny, ktoré sú na vozidlách Trabant, nedáva takáto skúška žiadny hodnoverný výsledok.

Okrem uvedených kontrolných úkonov častejšie sledujeme, či tlmič pruženia nie je (najmä v spodnej časti) vlhký a zamastený. Ak áno, tlmič čím skôr vymontujeme a použijeme nový. Chybný tlmič pruženia necháme opraviť. V dôsledku postupne rastúcej straty oleja sa jeho účinnosť stále zmenšuje.

 

Výmena tlmičov pruženia

Vzhľadom na konštrukčné riešenie obidvoch náprav, je výmena tlmičov pruženia veľmi jednoduchá. Spodné oko tlmiča pruženia uvoľníme rovnakým spôsobom, ako pri kontrole jeho funkcie. Horný koniec tlmiča pruženia pri prednej aj zadnej náprave je pripevnený v lôžku na podbehu kolesa (pozri obr. 6.2 a l.17). Po odskrutkovaní hornej pripevňovacej matice stiahneme tlmič pruženia smerom dolu. Proti otáčaniu piestnice tlmiča pruženia pri odskrutkovaní a doťahovaní pripevňovacej matice, pridržíme piestnicu kľúčom za jej horný štvorhran (pozri obr. 6.2).

Obr. 6.2

Obr. 6.2. Upevnenie horného konca tlmiča pruženia zadne j nápravy

1 - pripevňovacia matica, 2 - štvorhran piestnice tlmiča, 3 - gumová vložka, 4 - miskovitá podložka

Pri montáži tlmiča pruženia nasadíme a pripevníme najprv jeho horný koniec. Tlmič pruženia roztiahneme podľa potreby tak, aby spodné oko sedelo vo vidlicovom držiaku. Nasadíme pripevňovaciu skrutku, dotiahneme maticu a zabezpečíme ju závlačkou. Pred montážou sa odporúča tlmič pruženia vo zvislej (pracovnej ) polohe viackrát stlačiť a roztiahnuť, aby mohol z tlmičového oleja uniknúť vzduch.

Životnosť staršieho typu tlmičov pruženia do výmeny alebo opravy sa odhaduje asi na 30 000 až 35 000 km, čo závisí aj od charakteru prevádzky. Predpokladaná životnosť nového typu tlmičov EXTRA je až 100 000 km. Pritom sa držíme zásady, že na jednej náprave vymeníme súčasne obidva tlmiče pruženia. Výhodou vozidiel Trabant 601 je, že tlmiče pruženia prednej a zadnej nápravy sú úplne rovnaké.

 

6.2 Ako sa prejavujú poruchy tlmičov pruženia

Najčastejšie a najnebezpečnejšie sú poruchy tlmičov pruženia, ktoré majú za následok zníženie účinnosti tlmenia. Niekedy sa vyskytnú oveľa skôr ako na konci predpokladanej životnosti tlmiča. Ako sa takéto poruchy prejavujú a čo spôsobujú?

Pri jazde, najmä na ceste so zvlneným povrchom, sa stabilita vozidla zhoršuje a celé pruženie je nepokojnejšie. Pri prejazde nerovností kolesá väčšmi odskakujú od vozovky a výkyvy karosérie sú väčšie. Ovládateľnosť vozidla v takejto situácii je horšia, riadenie nie je v plnom rozsahu kontrolovateľné a správanie sa vozidla pri brzdení je nevyspytateľné. Brzdenie stráca požadovanú účinnosť, behúne pneumatík sa nadmerne a nerovnomerne opotrebúvajú. Zvýšené nakláňanie v zákrutách a neisté držanie "stopy" je zvlášť nebezpečná vlastnosť, spôsobená chybnými tlmičmi pruženia.

Informatívnu kontrolu tlmiča pruženia v prípade podozrenia na jeho nesprávnu funkciu sme uviedli v kap. 6.1. Podľa možných výsledkov tejto kontroly, vonkajšej prehliadky tlmiča pruženia a aj pozorovania počas jazdy, je zostavená tab. 6.l. Umožňuje určiť (aspoň približne) pravdepodobnú príčinu poruchy a spôsob odstránenia.

Poruchy funkcie tlmiča pruženia najčastejšie spôsobuje zmenšenie jeho olejovej náplne. K úniku oleja dochádza zvyčajne následkom poškodenia tesniaceho krúžku tlmiča pruženia. Takýto tlmič pruženia poznáme podľa toho, že je zaolejovaný. Na rozobratie vymontovaného tlmiča pruženia, na doplnenie tlmičového oleja alebo výmenu chybného dielca, treba špeciálny kľúč. Samotná práca nie je náročná. Pretože pri každom doplňovaní oleja je nevyhnutné vymeniť aj tesniaci krúžok tlmiča pruženia, ktorý je zriedkavo dostať, bude lepšie prenechať túto prácu odbornej dielni.

Keď máme pochybnosti o účinnosti tlmičov pruženia, pričom sa ich životnosť (podľa počtu odjazdených kilometrov) už blíži ku koncu, radšej ich vymeňme. A ešte odporúčame spojiť montáž nových tlmičov s montážou nových pneumatík.

Keď dôjde k náhlemu poškodeniu alebo deformácii tlmiča pruženia, môžeme so zvýšenou opatrnosťou pokračovať v jazde. Podstatne však zmiernime rýchlosť jazdy najmä v zákrutách a na ceste s nerovnou vozovkou. Dávame pozor aj pri brzdení vozidla.

Ako sa prejavujú a odstraňujú poruchy tlmičov pruženia Tabuľka 6.1
Tlmič pruženia pri zatrasení klepe Uvoľnené uchytenie tlmiča pruženia Dotiahnuť maticu pripevňovacej skrutky tlmiča pruřenia
Stvrdnuté alebo poškodené gumové puzdro spodného oka tlmiča pruženia Gumové puzdro vymeniť

Tlmič pruženia pri prepružení vozidla klepe

Uvoľnené uchytenie tlmiča pruženia Dotiahnuť maticu pripevňovacej skrutky tlmiča pruřenia
Stvrdnuté alebo poškodené gumové puzdro spodného oka tlmiča pruženia Gumové puzdro vymeniť
Uvoľnené alebo poškodené ventily tlmiča pruženia Tlmiče pruženia vymeniť, opravu tlmiča pruženia musí urobiť odborná dielňa
V tlmiči pruženia je málo oleja (pravdepodobne vytiekol poškodeným tesniacim krúžkom piestovej tyče) Olej doplniť na predpísanú náplň (118 cm3) a porušený tesniaci dielec vymeniť *
Účinnosť tlmiča pruženia je znížená Tlmič pruženia pred koncom zdvihu pri rozťahovaní nekladie odpor V tlmiči pruženia je málo oleja (pravdepodobne vytiekol poškodeným tesniacim krúžkom piestovej tyče) Olej doplniť na predpísanú náplň (118 cm3) a porušený tesniaci dielec vymeniť *
Spodná časť tlmiča pruženia je zaolejovaná Poškodený tesniaci krúžok piestovej tyče Tesniaci krúžok vymeniť, keď treba doplniť aj olej *
Piestová tyč je na povrchu poškodená Tlmič pruženia vymeniť, poškodený môže opraviť len odborná dielňa
Uvoľnená záverná zátka pracovného valca tlmiča pruženia Závernú zátku dotiahnuť, keď treba, doplniť aj olej *
*Keď nemáte špeciálny kľúč na závernú zátku pracovného valca tlmiča pruženia alebo potrebný náhradný dielec, odporúčame prenechať opravu odbornej dielni

[Nahoru] [Obsah] [Index]