PREDHOVOR

 

Medzi hlavné prednosti vozidiel Trabant patrí ich jednoduchá, ale pritom pokroková konštrukcia. Z toho vyplýva aj nenáročná obsluha a údržba. Postupný vývoj a zlepšovanie vozidla až k poslednému modelu pomohli dospieť k jeho veľkej prevádzkovej spoľahlivosti. Popri úpravách a zlepšeniach, ktoré nemenia spôsob údržby ani hľadania a odstránenia porúch, sa realizovali aj podstatnejšie zmeny. Predovšetkým ide o použitie dvojokruhovej brzdovej sústavy, nových typov karburátorov a elektrickej sústavy s napätím 12V, s alternátorom namiesto pôvodného dynama. Uvedené zmeny, ktoré sa uskutočnili na vozidle v čase od dokončenia rukopisu 1. vydania v roku 1977 a 2. vydania v roku 1981, si zároveň vyžiadali aj prepracovanie a doplnenie pôvodného textu publikácie.

V priebehu prevádzky sa aj pri starostlivej údržbe vyskytnú menšie, prípadne aj väčšie poruchy, ktoré treba včas a spoľahlivo odstrániť. Táto publikácia sa okrem údržby vozidla, ako najlepšej prevencie proti poruchám, zameriava práve na odstraňovanie bežných, najčastejšie sa vyskytujúcich porúch. Ich odstránenie by nemalo byť problémom pre široký okruh majiteľov aj bez väčších technických znalostí. Autor upozorňuje na niektoré poruchy, ktoré môžu vodiča náhle prekvapiť a nemožno ich odstrániť vlastnými silami niekde na ceste. V takýchto prípadoch uvádza núdzové riešenie, ktoré umožňuje dojazd vozidla do najbližšej opravovne alebo aj do cieľa cesty.

Autor zámerne obchádza náročné opravárske úkony, spojené s odstraňovaním komplikovaných porúch, ktoré si vyžadujú hlbšie praktické aj teoretické vedomosti, a aj špeciálne pomôcky. V takýchto prípadoch sa publikácia zameriava na určenie správnej diagnózy, pričom oprava sa odporúča prenechať odbornej dielni. Aj správne určenie poruchy má svoj význam, pretože môže ušetriť pracovníkom opravovne mnoho námahy a času.

Návod na obsluhu a údržbu dodávaný k vozidlu Trabant 601 je dosť podrobný, preto autor uvádza ďalšie úkony spojené s údržbou a odstraňovaním porúch na tomto vozidle. Dôležité údržbové práce detailnejšie opisuje. Pracovné postupy sú spracované s ohľadom na možnosti vodiča - amatéra, ktorý má základné náradie, doplnené minimálnym počtom ďalších pracovných pomôcok. Publikácia sa sústreďuje najmä na informácie o štandardnom vyhotovení vozidla Trabant 601. Oproti predchádzajúcim vydaniam boli v novej kapitole 1l doplnené aj potrebné a žiadané údaje pre vyhotovenie vozidla s automatickým ovládaním spojky Hycomat, ktoré je u nás určené predovšetkým pre invalidných motoristov.

Jednotlivé kapitoly sa v úvode zaoberajú údržbou a prípadnými opravami tej-ktorej skupiny. Stručne sa zmieňujú aj o niektorých zásadách, dôležitých na dosiahnutie žiadanej životnosti danej skupiny. Záverečná časť kapitoly je venovaná metodickému postupu vyhľadávania porúch a ich odstráneniu. Ťažiskom kapitoly je prehľadná schéma: príznaky poruchy, pravdepodobné príčiny a spôsob ich odstránenia. Odstraňovanie porúch je v schéme uvedené iba heslovite, v zložitejších prípadoch s odvolaním sa na príslušnú časť kapitoly, kde sú popísané potrebné úkony.

Publikácia má pomôcť majiteľovi, ktorý sa rozhodne zaoberať s vozidlom sám, pri jeho udržiavaní v dobrom technickom stave a v prípade poruchy má mu pomôcť pri jej vyhľadaní a pohotovom odstránení.

Autor

[Nahoru] [Obsah] [Index]