3 PREVODOVÝ MECHANIZMUS

Tvorí ho prevodovka s rozvodovkou, ktoré sú v spoločnej skrini a majú spoločnú olejovú náplň. Použitá prevodovka má štyri prevodové stupne so synchronizáciou pre jazdu vpred a jeden pre jazdu vzad. Štvrtý prevodový stupeň má trvalo zapojenú voľnobežku. Rozvodovka má stály prevod s čelným ozubením, diferenciál je kužeľový.

Skriňa prevodového mechanizmu je pripevnená skrutkami za prírubu, ktorá tvorí časť skrine spojky, k prírube kľukovej skrine motora. Prevodový mechanizmus spolu s motorom vytvára kompaktný celok, čo z hľadiska prípadnej opravy predstavuje demontáž väčšieho rozsahu. Vybratie hnacieho agregátu a najmä demontáž a oprava prevodovky je práca pre bežného používateľa vozidla veľmi náročná, a preto sa nebudeme s ňou zaoberať. Bližšie sa zameriame len na tie práce, ktoré si nevyžadujú vymontovanie prevodovky z vozidla a jej demontáž, a ktoré si majiteľ môže urobiť sám.

Z konštrukčných úprav stojí za pozornosť zmena odstupňovania prevodových stupňov, zavedená do výroby v roku 1974. Nové prevody sú lepšie prispôsobené pre jazdu v meste, vozidlo lepšie akceleruje z nižších rýchlostí a ľahšie sa s nim predbieha. Uvedená úprava však neovplyvňuje úkony údržby a drobných opráv, ani postup vyhľadávania porúch.

V decembri 1974 sa začali používať nové kruhové bočné veká rozvodovky bez pripevňovacích skrutiek. Tieto veká majú na vonkajšom obvode osadenie, ktorým zapadajú do celoobvodovej drážky skrine prevodového mechanizmu a zovrené sú obidvoma polovičkami tejto skrine. Súčasne sa upravila aj skriňa prevodového mechanizmu, takže nové veká nemožno montovať do predchádzajúcich prevodoviek. Postup výmeny hriadeľového tesniaceho krúžku planétového kolesa diferenciálu je pri tomto vyhotovení čiastočne odlišný (pozri kapitolu 3.1).

Od apríla 1979 sa používajú zdokonalené hriadeľové tesniace krúžky planétových kolies diferenciálu, ktoré majú dlhšiu životnosť a tesniaci účinok. Ich rozmery sú rovnaké ako pôvodné, ale na okraji tesniaceho jazýčka, ktorý prilieha k planétovému kolesu, je vytvorená závitová drážka s veľkým stúpaním. Tá dopravuje unikajúci olej späť do skrine prevodového mechanizmu. Tesniace krúžky sú vzhľadom na ich riešenie vyhotovené zvlášť pre pravú stranu (za údajom rozmeru sú označené písmenom P) a zvlášť pre ľavú stranu (označené L) - rozumie sa v smere jazdy. Prípadná zámena by spôsobila, že účinok drážok by bol opačný a naopak "odsával" by olej. Nové tesniace krúžky možno použiť do všetkých predchádzajúcich vyhotovení prevodového mechanizmu.

 

3.1 Údržba a drobné opravy

Údržba

 Obmedzuje sa na kontrolu množstva oleja, jeho dopĺňanie a výmenu.

Množstvo oleja v skrini sa kontroluje po najazdení každých 5000 až 6000 km vyskrutkovaním kontrolnej zátky na ľavom boku skrine (pozri obr. 4.1). Pri úplnom natočení predných kolies vľavo, je k tejto zátke prístup medzerou medzi ľavým kolesom a podbehom. Pri kontrole množstva oleja musí vozidlo stáť na (aspoň približne) vodorovnej rovine. Spodná hrana kontrolného otvoru určuje najmenšie prípustné množstvo oleja (1,2 1). Ak olej po vyskrutkovaní kontrolnej zátky vyteká z kontrolného otvoru, je ho dostatočné množstvo. Ak chceme doplniť olej na maximálnu náplň (1,5 1), vyskrutkujeme kontrolnú zátku a necháme ho vytiecť kontrolným otvorom až po jeho spodný okraj. Potom kontrolnú zátku zaskrutkujeme, vyskrutkujeme plniacu zátku (obr. 4.4) a plniacim otvorom doplníme 0,3 1 oleja. Kontrolnú zátku doťahujeme s citom, aby sme nezničili závit vyrezaný v hliníkovej skrini. Dávame pozor aj na to, aby sme zátku nenasadili šikmo.

Obr. 3.1

Obr. 3.1. Spodná časť skrine prevodového mechanizmu

1 - vypúšťacia zátka oleja, 2 - skrutky, ktoré spájajú obidve polovice skrine prevodového mechanizmu, 3 - ochranná manžeta vnútorného kĺbu hnacieho hriadeľa, 4 - kruhová pružina manžety, 5 - bočné veko rozvodovky (v ňom je nalisovaný tesniaci krúžok), 6 - pripevňovacie skrutky bočného veka

 

Pri kontrole olejovej náplne nezabudneme vyčistiť odvzdušňovaciu zátku skrine prevodového mechanizmu (pozri obr. 2.1 ) a okolie odvzdušňovacieho otvoru. Súčasne vizuálne skontrolujeme tesnosť skrine.

Olej sa vymieňa po najazdení každých 25 000 km alebo po dvoch rokoch, podľa toho, ktorý interval sa skôr dosiahne. Prvá výmena oleja sa robí pri 1. záručnej prehliadke. Ako celoročná náplň z našich výrobkov je predpísaný prevodový olej PP 80. Zo zahraničných olejov je to napr. Shell Spirax 80 EP alebo Mobiloil Mobilube GX 80.

Pri výmene oleja má sa tento vypustiť bezprostredne po skončení jazdy, pretože je teplý a rozvírený, takže ľahšie vyteká. Olej sa vypúšťa vyskrutkovaním zátky vypúšťacieho otvoru, ktorý je umiestený v najspodnejšej časti skrine (pozri obr. 3.1). Súčasne vyskrutkujeme aj plniacu zátku. Opotrebovaný olej necháme z prevodového mechanizmu dobre odkvapkať (asi 10 minút), očistíme magnetickú zátku vypúšťacieho otvoru a opäť ju zaskrutkujeme. Plniacim otvorom nalejeme novú náplň a zaskrutkujeme plniacu zátku. Zátky a ich okolie pred vyskrutkovaním očistíme a pri nalievaní oleja používame lievik.

Ak skriňu prevodového mechanizmu plníme novým olejom iného druhu, ako bol predchádzajúci, prepláchneme ju. Použijeme preplachovací olej (1 l), ktorým naplníme skriňu. Vozidlo zabezpečíme proti pohybu a zdvihneme prednú časť, aby kolesá boli málo nad zemou. Naštartujeme motor, zaradíme najvyšší prevodový stupeň a necháme motor v chode 10 až 15 minút. Otáčky motora len mierne zvýšime oproti voľnobežným otáčkam. Po tomto čase chod motora zastavíme a preplachovací olej vypustíme. Odporúčame počas chodu motora postupne zaraďovať všetky prevodové stupne.

 

Drobné opravy

K najbežnejším poruchám inak spoľahlivého prevodového mechanizmu patrí jeho netesnosť. Ak pri pravidelnej kontrole zistíme, že spodná časť skrine je zvlhnutá od oleja alebo sa na nej objaví olejová kvapka, nemusí to byť vážne. Úplne dokonalé utesnenie dvojdielnej skrine sa dosiahne zriedkavo. Predovšetkým očistime odvzdušňovaciu zátku a vylúčime unikanie oleja cez zátky skrine, ktoré skontrolujeme, či sú riadne dotiahnuté. O vážnosti poruchy sa presvedčíme zistením stavu olejovej náplne v skrini prevodového mechanizmu. Ak zistíme väčší úbytok aj v krátkom čase po doplnení oleja, je oprava nevyhnutná.

Príčiny netesnosti sú prehľadne uvedené v tab. 3.l. Niekedy stačí dotiahnuť celkom l6 skrutiek, ktoré spájajú obidve polovice skrine prevodového mechanizmu (pozri obr. 2.1 a 4.1). Inou príčinou unikania oleja zo skrine sú chybné hriadeľové tesniace krúžky. Dva tesniace krúžky sú na planétových kolesách diferenciálu a jeden je na konci hnacieho hriadeľa prevodovky, na strane spojky.

Výmena tesniaceho krúžku planétového kolesa diferenciálu nevyžaduje vybratie prevodového mechanizmu z vozidla. Musia sa sňať ochranné manžety vnútorného a vonkajšieho kĺbu hnacieho hriadeľa nápravy a hriadeľ demontovať (pozri stať 4. 1). Potom vyskrutkujeme 4 pripevňovacie skrutky veka, v ktorom je tesniaci krúžok planétového kolesa nalisovaný (pozri obr. 3.1). Veko snímeme a tesniaci krúžok vylisujeme. Nový tesniaci krúžok nasadíme do veka iba na kraj, potom z obidvoch strán priložíme k veku aj krúžku drevenú doštičku a zverákom krúžok nalisujeme. Opatrným zaklepávaním rovnomerne po obvode krúžku si pomôžeme aj bez zveráka.

Pri vozidlách, ktoré majú bočné veká rozvodovky kruhové (bez pripevňovacích skrutiek) by si demontáž veka vyžiadala oddelenie obidvoch polovíc skrine prevodového mechanizmu od seba a bola značne náročná. Pri tomto vyhotovení po demontáži hnacieho hriadeľa nápravy (rovnakým spôsobom ako v prvom prípade) stiahneme pôvodný tesniaci krúžok a nový tesniaci krúžok môžeme nasadiť opatrným zaklepávaním priamo na vozidle.

Keď netesní tesniaci krúžok hriadeľa prevodovky, uniká olej do skrine spojky a odkvapkáva z otvoru, ktorý je na najspodnejšej časti tejto skrine (pozri obr. 1.1). Poruchu môžeme preto pomerne presne určiť. Výmena tohto tesniaceho krúžku si vyžaduje demontáž väčšieho rozsahu, preto odporúčame prenechať ju odbornej dielni.

 

3.2 Poruchy prevodového mechanizmu

Aj keď prevodovka s rozvodovkou sú pomerne zložité mechanizmy ich poruchovosť je minimálna. O to náročnejšie sú však opravy, keď už k poruche naozaj dôjde. Rozdelenie možných porúch, ich príčiny a odstránenie, sú v tab. 3.1. Z nej vidíme, ako sme to naznačili už v úvode kapitoly, že veľkú väčšinu opráv treba prenechať odbornej dielni. Pôjde teda väčšinou iba o to, určiť (aspoň približne) o akú poruchu ide a či možno, napríklad zníženou rýchlosťou pokračovať v jazde bez toho, aby došlo k poškodeniu veľkého rozsahu.

Poruchy prevodového mechanizmu môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín. Do prvej skupiny patria tie poruchy, ktoré sa prejavujú ťažkosťami pri zaradovaní prevodových stupňov, do druhej poruchy, ktoré sa prejavujú hlukom.

Pri ťažkom zaraďovaní prevodových stupňov alebo ich vyskakovaní, treba zachádzať s radiacou pákou jemne a na nižšie prevodové stupne preraďovať s medziplynom (pokiaľ to vodič ovláda). Veľmi zriedkavé sú prípady, keď nemožno zaradiť nijaký prevodový stupeň. Jazdu možno dokončiť, aj keď sa napríklad budeme musieť rozbiehať len na druhý alebo aj tretí prevodový stupeň, ak nedáme prednosť odtiahnutiu, ako poslednému riešeniu. Zásadne však nepokračujeme v jazde v prípade poruchy, ktorá by mohla spôsobiť úplný únik olejovej náplne zo skrine prevodového mechanizmu. Treba ešte pripomenúť, že čím sa zaradí vyšší prevodový stupeň pri rozbiehaní vozidla, tým vyššie otáčky musí mať motor a zapínanie spojky musí byt pomalšie. Spojka sa pri takomto rozjazde síce viac opotrebováva, ale ak sme sami, je to jediné riešenie.

Obr. 3.2

Obr. 3.2. Rez prevodovkou a rozvodovkou

(vyhotovenie skrine s bočnými vekami rozvodovky s pripevňovacími skrutkami)

Poruchy prevodového mechanizmu, ich príčiny a spôsob odstránenia Tabuľka 3.1
Pravdepodobná príčina poruchy Spôsob odstránenia poruchy
Samovoľné vyradenie prevodových stupňov
*Unavené alebo prasknuté pružiny poistiek Opotrebované alebo deformované pružiny poistiek vymeniť
*Opotrebované ložiská a hriadele prevodovky Opotrebované a deformované dielce vymeniť
*Opotrebované ozubené kolesá Opotrebované ozubené kolesá vymeniť
*Opotrebovaná alebo ohnutá radiaca vidlica Opotrebované a deformované dielce vymeniť
Prevodové stupne nemožno zaradiť
*Zlomená niektorá radiaca vidlica Poškodené dielce vymeniť
*Zlomený palec radiacej páky  Poškodené dielce vymeniť
*Zadreté niektoré koleso na hnanom hriadeli Poškodené dielce vymeniť
Spojka úplne nevypína Spojku správne nastaviť (pozri kap. 2.1 2.2)
Prevodové stupne sa ťažko zaraďujú
Spojka úplne nevypína Spojku správne nastaviť (pozri kap. 2.1 2.2)
*Nesprávna funkcia alebo opotrebované synchronizačné spojky Synchronizačné spojky vymeniť, prípadne zabrúsiť
Nevhodný, prípadne stuhnutý olej alebo málo oleja Použiť predpísaný olej (kap. 3.1): stuhnutý olej sa zohreje jazdou
Vysoké otáčky motora pri voľnobehu Otáčky voľnobehu správne nastaviť (pozri kap. 1.1.2)
*Zadieranie vodiacich tyčí radiacich vidlíc Poškodené dielce opraviť alebo vymeniť
*Nesprávna funkcia poistiek zasúvania prevodových stupňov Poškodené alebo opotrebované dielce vymeniť
*Zdeformovaný, prípadne opotrebovaný ovládací mechanizmus prevodovky Poškodené alebo opotrebované dielce vymeniť
Z prevodového mechanizmu sa ozýva hluk
Nevhodný olej v prevodovom mechanizme alebo málo oleja Používať predpísaný druh a množstvo oleja (pozri kap. 3.1)
V prevodovom oleji sú prítomné kovové častice Prevodovku prepláchnuť, olej vymeniť
*Opotrebované, resp. poškodené guľkové ložiská hriadeľov alebo hriadeľ prevodovky Poškodené alebo opotrebované dielce vymeniť
*Ozubené kolesá sú poškodené alebo majú veľkú radiálnu vôľu na hnanom hriadeli Poškodené alebo opotrebované dielce vymeniť
Z prevodovky sa ozýva hluk pri radení prevodových stupňov
*Ozubené kolesá sú poškodené alebo majú veľkú radiálnu vôľu na hnanom hriadeli Poškodené alebo opotrebované dielce vymeniť
Nesprávna technika radenia prevodových stupňov Úplne stláčať pedál spojky a jednotlivé prevodové stupne radiť pri primeraných rýchlostiach
*Opotrebované synchronizačné spojky Synchronizačné spojky vymeniť prípadne zabrúsiť
Spojka úplne nevypína Spojku správne nastaviť (pozri kap. 2.1 2.2)
Vysoké otáčky motora pri behu naprázdno Otáčky motora pri behu na prázdno správne nastaviť (pozri kap. 1.1.2)
Z prevodového mechanizmu sa ozýva hluk pri jazde v zákrutách
*Poškodené ozubenie alebo uloženie ozubených kolies diferenciálu Poškodené a chybné dielce vymeniť
Štvrtý prevodový stupeň nezaberá
*Otlačený náboj voľnobežky Náboj voľnobežky vymeniť
*Prasknutá pružina klietky valčekov voľnobežky Opotrebované alebo poškodené dielce vymeniť
Zo skrine prevodového mechanizmu uniká olej
Uvolnená niektorá zátka alebo skrutky spájajúce obidva dielce skrine Skontrolovať dotiahnutie zátok a spojovacích skrutiek skrine, podľa potreby dotiahnuť
Tesniaci krúžok planétového kolesa netesní Tesniaci krúžok vymeniť (pozri kap. 3.1)
*Tesniaci krúžok hnacieho hriadeľa prevodovky netesní Tesniaci krúžok vymeniť
* Opravu odporúčame prenechať odbornej dielni

Pokiaľ ide o poruchy, ktoré sa prejavujú podozrivým hlukom, pokúsime sa najprv bližšie identifikovať jeho zdroj. Ak hluk počuť aj pri stojacom vozidle a motor je v chode, stlačíme pedál spojky. Keď vtedy hluk zanikne, zdrojom je prevodovka (veľká vôľa ozubených kolies, opotrebované ozubené kolesá alebo ložiská). Hluk, ktorý sa ozýva počas jazdy so zaťaženým motorom alebo pri dobehu vozidla (bez stlačeného akcelerátora) so zaradeným prevodovým stupňom (nie pri 4. prevodovom stupni), spôsobuje pravdepodobne nepravidelné opotrebovanie záberových plôch zubov ozubených kolies prevodovky alebo chybné zábery kolies rozvodovky. Hluk, ktorý vzniká iba pri prejazde zákrut, býva spôsobený chybným ozubením planétových kolies alebo satelitov diferenciálu, ich príliš tesným či volným uložením na čape alebo v skrini diferenciálu. V takýchto prípadoch možno jazdiť dovtedy, kým, sa intenzita hluku ďalej (prípadne prudko) nezväčšuje. Pre každý prípad jazdíme pomalšie. Aj tak sa však neodporúča odkladať návštevu odbornej opravovne.

[Nahoru] [Obsah] [Index]