2 SPOJKA

Skôr vyrobené vozidlá majú spojky s typovým označením LR 5/6 a LR 7P. Od apríla 1969 (vozidlá od čísla karosérie 12-72795 pre limuzínu a č. 15-65184 pre univerzál) sa montujú spojky novej konštrukcie s typovým označením T5 (pre zariadenie Hycomat majú typové označenie T6). Tieto údaje sú dôležité pri nastavovaní vôle spojky, ktorá je rozdielna podľa použitého typu. Všetky spojky sú jednokotúčové, trecie, suché, rozdielne je len vyvodzovanie prítlaku. Spojky typu LR 5/6 a LR 7P majú prítlačný kotúč pritláčaný deviatimi pružinami a typ T5 (T6) má tanierovú pružinu. Spojku typu T 5 možno použiť bez úprav do všetkých motorov vozidiel Trabant 601. Od roku 1979 sa montuje kotúč s axiálne odpruženým obložením (jeho typové označenie je LR 5B), čo umožňuje mäkší a plynulejší záber spojky pri rozjazde.

Ovládanie spojky je mechanické, pomocou lanka. Potrebné informácie o automatickom ovládaní spojky Hycomat, sú v kapitole 11.

 

2.1 Údržba spojky

Údržba spojky zahŕňa predovšetkým kontrolu vôle spojky a mastenie ovládacieho mechanizmu.

 

Nastavenie voľného chodu pedála spojky

Vôľou spojky rozumieme dráhu pedála z uvoľnenej polohy do okamihu, keď začne spojka vypínať. V rozsahu tejto vôle sa dá pedálom ľahko pohybovať. Potom potrebujeme citeľne väčšiu silu, ktorou premáhame silu prítlačných pružín, a tým spojku vypíname.

Správna vôľa spojky meraná na pedáli pre typy LR 5/6 a LR 7P je 20 až 25 mm a pre typ T5 s tanierovou pružinou je 30 až 35 mm.

V prevádzke sa vôľa spojky mení najmä vplyvom opotrebovania obloženia kotúča spojky, natiahnutím ovládacieho lanka a opotrebovaním grafitového krúžku vypínacej objímky spojky. Preto každých 5000 km voľný chod pedála spojky skontrolujeme a podľa potreby nastavíme. Voľný chod upravíme nastavovacou maticou M 8 na konci ovládacieho lanka pri páke vypínacej vidlice (pozri obr. 2.1). Otáčaním matice doprava sa vôľa zmenšuje. Najlepšie je kontrolovať vôľu rukou pri chode motora.

Vôľu spojky je treba skontrolovať aj skôr, najmä ak máme podozrenie, že preklzuje alebo dobre nevypína.

 

Údržba ovládacieho mechanizmu

Pedál spojky je otočne uložený na čape, ktorý po najazdení každých 12 000 až 15 000 km namastíme niekoľkými kvapkami motorového oleja. Každých 15 000 km jazdy alebo raz za rok, lanovod s lankom demontujeme a umyjeme v petroleji alebo v nafte, aby sa v ňom lanko ľahko pohybovalo. Potom necháme lanovod vo zvislej polohe, aby z neho použitá kvapalina odkvapkala a dôkladne ho namastíme motorovým olejom. Olej kvapkáme na lanko tak dlho, až pretečie celým lanovodom, pričom lankom stále pohybujeme.

Vždy pri kontrole vôle spojky namastime lanko (najlepšie tukom) v najviac namáhanom mieste (pozri obr. 2.1), kde najčastejšie praská.

  Obr. 2.1

Obr. 2. l. Ovládanie spojky. Šípka označuje najviac namáhané miesto lanka, kde ho treba častejšie mastiť

1 - nastavovacia matica lanka spojky, 2 - páka vypínacej vidlice spojky, 3 - odvzdušňovacia zátka skrine prevodového mechanizmu, 4 - skrutky, ktoré spájajú obidve polovice skrine prevodového mechanizmu

 

2.2 Poruchy a ich odstránenie

Pri poškodení alebo opotrebovaní niektorého dielca spojky, napríklad kotúča s obložením, grafitového krúžku, prítlačnej pružiny a podobne, je potrebná jeho výmena. Keďže v takom prípade treba odmontovať motor od prevodovky a demontovať aj ďalšie celky, odporúčame prenechať takúto opravu radšej odbornej dielni. Takéto poruchy spojky sú však pomerne zriedkavé a pri správnom používaní dosahuje jej životnosť 50 000 až 60 000 km.

Treba sa však vyhýbať dlhému vypínaniu spojky, napr. na križovatkách pri čakaní so zaradeným 1. prevodovým stupňom a vyvarovať sa známemu zlozvyku, pri ktorom zostáva noha na pedáli spojky stále v pohotovosti. V takom prípade dochádza často k odľahčeniu prítlačného kotúča a miernemu preklzu, čo nepriaznivo vplýva na opotrebovanie obloženia a grafitového krúžku.

Prehľad porúch spojky a spôsob ich odstránenia je v tab. 2.l. Uvedené sú v nej aj také poruchy, ktorých odstránenie vyžaduje výmenu niektorých dielcov spojky, a teda odmontovanie a vydvihnutie motora. Určenie pravdepodobnej príčiny poruchy spojky môže v týchto prípadoch pomôcť k jej rýchlemu odstráneniu v odbornej dielni. Bližšie sa však zmienime o bežných poruchách, ktoré si môže majiteľ odstrániť sám. Pri vážnejších poruchách, ku ktorým môže v prevádzke vozidla dôjsť, sa zameriame najmä na to, akým spôsobom možno jazdu dokončiť.

Poruchy spojky, ich príčiny a spôsob odstránenia

Tabuľka 2.1

Pravdepodobná príčina poruchy Spôsob odstránenia poruchy

Spojka nevypína

Veľký volný chod pedála spojky Volný chod spojky nastaviť na predpí­sanú hodnotu (pozri kap. 2.1)
Vodič nestláča úplne pedál spojky Pri radení prevodových stupňov pedál spojky úplne stláčať
Prasknuté lanko spojky Ovládacie lanko vymeniť (pozri kap. 2.2)
*Poškodený prítlačný kotúč spojky, deformovaný kotúč s obložením Poškodené a deformované dielce vymeniť
*Poškodený grafitový vysúvací krúžok Poškodený a deformovaný krúžok vymeniť
*Kotúč spojky viazne - neposúva sa axiálne Poškodené a deformované dielce vymeniť
*Zadreté ložisko spojky v zotrvačníku Poškodené ložisko vymeniť
*Nerovnaká činnosť vypínacích páčiek spojky (uvoľnené páčky prítlačného kotúča) alebo nerovnaká sila pružín Vypínacie páčky spojky nastaviť do roviny, príp. dotiahnuť, chybné pružiny vymeniť
Spojka zaberá trhavo
*Nerovnaká činnosť vypínacích páčiek spojky (uvoľnené páčky prítlačného kotúča) alebo nerovnaká sila pružín Vypínacie páčky spojky nastaviť do ro­viny, príp. dotiahnuť, chybné pružiny vymeniť
*Uvoľnené nity obloženia kotúča alebo, malá vôľa náboja kotúča v drážkach hriadeľa spojky Použiť nové nity, príp. aj obloženie chybné dielce vymeniť
*Popraskané alebo stvrdnuté obloženie kotúča spojky Obloženie spojky alebo celý kotúč vymeniť
Ovládací mechanizmus spojky viazne Skontrolovať celý ovládací mechanizmus, podľa potreby vyčistiť, premastiť alebo vymeniť (pozri kap. 2.2)
Hnací mechanizmus uvoľnený v pomocnom ráme alebo je poškodené gumové lôžko Pritiahnuť matice gumových lôžok hnacieho mechanizmu v pomocnom ráme alebo vymeniť gumové lôžka
*Spojkové obloženie je zaolejované vytekajúcim olejom z prevodovky Obloženie spojky odmastiť technickým benzínom, najlepšie však vymeniť
Spojka preklzuje
Ovládací mechanizmus spojky viazne Skontrolovať celý ovládací mechanizmus, podľa potreby vyčistiť, namastiť alebo vymeniť (pozri kap. 2.2)
Vodič necháva nohu na pedáli spojky Zbaviť sa tohto zlozvyku
Veľmi malá alebo žiadna vôľa vypínacieho mechanizmu pedála spojky Nastaviť predpísanú vôľu pedála spojky (pozri kap. 2.1)
*Pružiny spojky sú slabé - vyhriate, popraskané alebo unavené  Pružiny vymeniť
*Spojkové obloženie je zaolejované vytekajúcim olejom z prevodovky Obloženie spojky odmastiť technickým benzínom, najlepšie však vymeniť
*Obloženie spojky je opotrebované až k nitom Obloženie spojky vymeniť
Pri vypínaní spojky sa ozýva hluk
*Obloženie spojky je opotrebované až k nitom Obloženie spojky vymeniť
*Poškodený grafitový vysúvací krúžok Poškodené alebo deformované dielce vymeniť
*Veľká vôľa v drážkach náboja kotúča spojky Poškodené alebo deformované dielce vymeniť
*Deformácia rotačných častí spojky Poškodené alebo deformované dielce vymeniť
* Opravu odporúčame prenechať odbornej dielni

Preklzovanie spojky

Skontrolujeme, či spojka má predpísanú vôľu a v prípade potreby ju nastavíme. Opotrebovaním obloženia kotúča spojky v priebehu prevádzky sa vôľa zmenšuje, a ak vo vypínacom mechanizme nie je vôľa, spojka preklzuje. Dlhším preklzovaním môže dôjsť k úplnému znehodnoteniu obloženia spojky.

Ďalšou možnou príčinou preklzovania spojky je viaznutie ovládacieho mechanizmu. To môže mat za následok aj trhavý záber spojky. Skontrolujeme, či páka vidlice vypínacej objímky spojky sa po uvolnení pedála vracia do polohy, pri ktorej je spojka zapnutá. Ak nie, odpojíme ovládacie lanko spojky. Ak sa páka vidlice vráti do polohy, pri ktorej je spojka zapnutá, poruchu spôsobuje zadieranie ovládacieho lanka alebo pedála spojky. Ovládacie lanko s lanovodom vyčistíme a namastíme, prípadne vymeníme. Páku pedála spojky uvolníme na čape, vyčistíme a čap namastíme. Viaznutie pedála je zriedkavejšie. Vážnejšou poruchou je, ak sa páka vypínacej objímky nevráti ani po odpojení ovládacieho lanka do polohy, keď je spojka zapnutá. Vtedy neostáva nič iné, ako nechal vozidlo odtiahnuť do najbližšej opravovne.

Ak uvedené príčiny poruchy vylúčime, je pravdepodobné, že preklzovanie spojky je spôsobené zmenšením trenia v stykovej ploche obloženia, následkom jeho znečistenia olejom alebo nedostatočnou silou prítlačného kotúča (poškodená alebo unavená prítlačná pružina). V takom prípade skúsime jazdu dokončiť použitím nižšieho prevodového stupňa (2. alebo 3.) a jazdou s vyššími otáčkami. Vtedy je zaťaženie spojky krútiacim momentom menšie.

 

Spojka úplne nevypína

Porucha sa prejaví ťažším radením prevodových stupňov.

Skontrolujeme, či spojka nemá príliš veľkú vôľu, ktorá spôsobuje zmenšenie potrebného účinného zdvihu vypínacej vidlice na úplné vypnutie spojky. Ak treba, nastavíme vôľu na predpísanú hodnotu.

Vypínanie spojky znemožňuje aj pretrhnuté ovládacie lanko. Výmena je veľmi jednoduchá. Úplne vyskrutkujeme nastavovaciu maticu M 8 pri páke vypínacej vidlice, z páky pedála zvesíme, druhý koniec lanka a lanovod s lankom vyberieme. Nové lanko namontujeme opačným postupom a nastavíme predpísanú vôľu spojky.

Ak nemáte nové lanko alebo sa poškodí vypínací mechanizmus spojky tak, že nemožno spojku vypínať, je situácia nepríjemnejšia. Ak to zistíme za jazdy a zaradený prevodový stupeň umožňuje pokračovať v jazde, opatrne pokračujeme ďalej. Vyradenie prevodového stupňa nie je problém - uvolníme pedál akcelerátora a radiacu páku zvoľna presunieme na neutrál. Oveľa ťažšie je zaradiť prevodový stupeň bez vypnutia spojky. Skúste akcelerovať a po uvoľnení akceleračného pedála miernou silou na radiacu páku pohotovo zaradiť príslušný prevodový stupeň. Tento spôsob však použijeme skutočne len v nevyhnutnom prípade, pretože sa môže poškodiť synchronizačné zariadenie prevodovky. Uvedenie vozidla do chodu si vyžiada cudziu pomoc - necháme sa roztlačiť so zaradeným 2. prevodovým stupňom alebo použijeme spúšťač.

 

Záber spojky je trhavý

Keď poruchu nespôsobuje uvolnenie hnacieho mechanizmu v pomocnom ráme alebo viaznutie ovládacieho mechanizmu spojky, treba spojku demontovať. V takom prípade si môžeme núdzovo pomôcť len tak, že spojku citlivo ovládame.

[Nahoru] [Obsah] [Index]