5 ZADNÁ NÁPRAVA

Zadná náprava vozidla Trabant 601 je nepoháňaná, a preto veľmi jednoduchá. Kolesá sú samostatne zavesené na vlečených trojuholníkových zaveseniach, ktoré sú vytvorené pozdĺžnym a priečnym ramenom (obr. 5.1). Odpruženie nápravy zabezpečuje priečne poleliptická listová pružina. Pružina je uprostred prichytená na lôžku karosérie dvoma strmeňmi a koncami sa opiera o gumové bloky, ktoré sú pripevnené na pozdĺžnych ramenách zavesenia kolies. Konce ramien trojuholníkových závesov kolies sú prichytené k výstužiam karosérie gumovými vložkami, ktoré sú zovreté skrutkami. Pod hlavou skrutky je vydutá podložka a vlastné skrutky sú zabezpečené pružnou podložkou.

Výkyv ramien zavesenia smerom hore je obmedzený gumovými dorazovými valčekmi. Dorazové valčeky sú prichytené na karosérii (obr. 5.1) a na ne dosadne listová pružina. Výkyv smerom dolu obmedzujú textilné pásy, ktoré obopínajú priečne ramená zavesení a pri úplnom odľahčení ich zachytia.

Čap hlavy kolesa je otočne uložený v dvoch guľkových ložiskách (č. 6206, pozri obr. 5.2). Ložisková komora je utesnená na strane hlavy kolesa hriadeľovým tesniacim krúžkom Gufero a na druhej strane kruhovým gumovým krytom. Pre prípad opravy je výhodné to, že väčšina dielcov, vrátane ložísk a tesniacich krúžkov je rovnaká, ako na prednej náprave. Konštrukčné zmeny, ktoré sa týkajú umiestenia hriadeľového tesniaceho krúžku Gufero pri novšie vyrobených vozidlách sú rovnaké, ako na prednej náprave. Preto aj postup výmeny tesniaceho krúžka je rovnaký, ako pri prednej náprave (pozri kap. 4.1).

Obr. 5.1

obr. 5.1. Zadná náprava (pohľad zdola)

1 - pozdĺžne rameno, 2 - priečne rameno trojuholníkového zavesenia kolesa, 3 - strmeň uchytenia listovej pružiny, 4 - gumový blok (opora listovej pružiny), 5 - gumový dorazový valček, 6 - obmedzovací textilný pás, 7 - gumový kryt ložiskovej komory, 8 - pripevňovacia skrutka spodného oka tlmiča pruženia, 9 - odvzdušňovacia skrutka s gumovou ochrannou čiapočkou. Šípky označujú uchytenie pozdĺžneho a priečneho ramena zavesenia kolesa ku karosérii

 

5.1 Údržba zadnej nápravy

Vzhľadom na jednoduchosť zadnej nápravy je aj jej údržba nenáročná. Zahŕňa kontrolu geometrie kolies, dotiahnutie skrutkových spojov nápravy, výmenu tukovej náplne ložísk a čistenie a mastenie listovej pružiny nápravy.

Obr. 5.2

Obr. 5.2. Rez zadnou nápravou (staršie vyhotovenie)

1 - hlava kolesa, 2 - brzdový bubon, 3 - brzdový valček, 4 - brzdové potrubie, 5 - gumový kryt ložiskovej komory, 6 - vidlicový držiak spodného oka tlmiča pružina, 7 - rameno zavesenia, 8 - gumový blok, 9 - skrutka upevnenia kolesa, 10 - čap hlavy kolesa, 11- kruhová uzatváracia matica, 12 - pružina,13 – odvzdušňovacia skrutka s gumovou ochrannou čiapočkou

 

Kontrola geometrie kolies zadnej nápravy

Predpísané hodnoty pre nezaťažené vozidlo

- zbiehavosť kolies 1±3 mm

- odklon kolesa 4°30'±0°30' (4 až 5°)

Kontrolu geometrie treba urobiť po najazdení každých 15 000 km, prípadne aj skôr, keď zistíme nerovnomerné opotrebovanie behúňov pneumatík zadných kolies (pozri tab. 8.2). Pritom sa riadime rovnakými pokynmi, ako pri kontrole geometrie kolies prednej nápravy (kap. 4.2).

Predpísaná geometria kolies zadnej nápravy sa môže porušiť následkom deformácie zavesenia kolesa. Dochádza k nej najčastejšie pri náraze na koleso zo zadu, napríklad pri neopatrnom cúvaní. Vozidlo s takto poškodeným zavesením sa prejavuje tým, že je náchylné na odskakovanie zadnej nápravy v zákrutách, a aj tým, že behúň pneumatiky sa veľmi nepravidelne opotrebováva. Pretože na obnovenie správnej geometrie kolies treba deformované zavesenie kolesa zvyčajne vymeniť, odporúčame zveriť túto prácu odbornej dielni.

Na zbiehavosť kolies má vplyv aj stav gumových vložiek pripevnenia koncov ramien zavesenia kolies. Pozorne ich treba skontrolovať aspoň dvakrát za rok. Keď zistíme, že sú už deformované a vytláčajú sa z ôk ramien zavesenia, treba ich ihneď vymeniť (nestačí ich iba pootočiť do inej polohy).

 

Kontrola skrutkových spojov

Skrutkové spoje uchytenia ramien zavesenia sú veľmi dôležité, preto ich po najazdení každých 10 000 až 15 000 km skontrolujeme a vždy čo najpevnejšie dotiahneme. Keď sa niektorá zo skrutiek znova uvolní, svedčí to o zníženom napätí pružnej podložky, ktorú vymeníme. Súčasne kontrolujeme aj dotiahnutie skrutiek strmeňa listovej pružiny a skrutky gumových blokov. Nezabudneme na skrutky prichytenia textilných pásov, ktoré obmedzujú výkyv zavesenia kolies (rovnako aj pri prednej náprave). Uvoľnenie, prípadne roztrhnutie tohto pásu, má za následok zvyčajne aj úplné zničenie tlmiča pruženia. Poškodený pás preto hneď vymeníme.

Pri práci na zadnej náprave, minimálne dvakrát do roka, skontrolujeme, či gumový kryt ložiskovej komory je dobre nasadený.

 

Mastenie

Ložiská zadných kolies sú mastené stálou náplňou tuku AK 2 alebo NH 2. Mastiaci tuk treba každých 30 000 až 40 000 km, najneskôr však po troch rokoch, vymeniť novým. Pri výmene tukovej náplne postupujeme prakticky rovnako, ako pri výmene ložísk, ktorá je popísaná ďalej.

Údržba listovej pružiny nápravy je rovnaká, ako pri prednej náprave (pozri kap. 4.1).

 

Výmena ložísk kolesa

Potrebu výmeny ložísk kolesa zistíme jednoduchou kontrolou, podobne ako pri prednej náprave kap. 4.3). Keď odľahčeným kolesom možno pohybovať v priečnom smere (obr. 4.10a), je príčina alebo v ložiskách alebo v upevnení ložiskovej komory (je uvoľnená). Ak pri stlačení pedála brzdy alebo zatiahnutí parkovacej brzdy vôľa zmizne, sú chybné ložiská. Keď je vôľa veľká, treba ložiská vymeniť.

 

Postupujeme nasledovne:

- urobíme všetky úkony, ktoré treba pri výmene tesniaceho krúžku (zo závernej matice krúžok nevyberáme, pozri kap. 4.1),

- z vidlicovej pätky uvoľníme spodné oko tlmiča pruženia a pätku odmontujeme,

- snímeme gumový kryt ložiskovej komory,

- tŕňom z mäkkého kovu alebo skrutkou menšieho priemeru vyrazíme čap hlavy kolesa smerom dovnútra,

- ložiská vyrazíme von z ložiskovej komory, každé na svoju stranu.

Pred montážou sa ložisková komora vyčistí a naplní čerstvým tukom AK 2 alebo NH 2. Súčiastky sa zmontujú opačným postupom, podobne ako pri prednej náprave. Ložiská, (keď vymieňame iba tuk), pred montážou vyčistíme v technickom benzíne. Tesniaci krúžok namastíme tukom G 3.

Poruchy spôsobujúce hlučnosť zadnej nápravy a ich odstránenie

Tabuľka 5.1

Pravdepodobná príčina poruchy Spôsob odstránenia poruchy
Nepravidelné klepanie počas jazdy, ovplyvňované nerovnosťami vozovky
Uvoľnený niektorý spoj zadnej nápravy  Skontrolovať skrutkové spoje nápravy, uvolnené dotiahnuť
Chybný tlmič pruženia alebo jeho uchytenie Pozri kap. 6.1
Vypadnutý gumový dorazový valček listovej pružiny Nasadiť nový gumový dorazový valček
Zdeformované (otlačené) gumové vložky uchytenia ramien zavesenia kolies Gumové vložky podľa potreby vymeniť
Pravidelné klepanie počas jazdy
Porucha v brzdovom mechanizme kolesa, prasknutá pružina brzdových čeľustí, odlomený čap samonatáčacieho výstredníka čeľustí a pod. Skontrolovať brzdový mechanizmus kolesa, a poškodené dielce vymeniť
Pískanie, škrípanie, vŕzganie počas jazdy
Nečistoty v brzdovom bubne Sňať brzdový bubon a nečistoty odstrániť
Listová pružina nápravy je bez tuku Listovú pružinu namastiť (pozri kap. 4.1)
Poškodené ložiská kolesa Ložiská kolesa vymeniť (pozri kap. 5.1)
Suchý (nenamastený) tesniaci krúžok Tesniaci krúžok namastiť tukom G
Dunenie, prejavujúce sa pri vyšších rýchlostiach jazdy - vychádza zo zadu  
Nevyvážené koleso alebo obidve kolesá nápravy Kolesá vyvážiť

V prípade výmeny ložísk je zaužívaná zásada, že vymieňame súčasne obidve ložiská jedného kolesa.

 

5.2 Príčiny hlučnosti zadnej nápravy

Prípadné poruchy zadnej nápravy sa prejavujú väčšinou zvýšenou hlučnosťou a rôznymi vedľajšími zvukmi, ktoré sa inak v prevádzke vozidla nevyskytujú. Ich prehľad a spôsob odstránenia poruchy je v tab. 5.1.

[Nahoru] [Obsah] [Index]